dnes je 19.6.2024

Input:

Pracovní náplň - psycholog, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.12
Pracovní náplň – psycholog, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce psycholog  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 1.05.03.  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 10.–13.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

10. platová třída

1. Aplikace poznatků psychologie v podmínkách organizace.

2. Provádění psychologických vyšetření podle standardních metod a pokynů.

3. Navrhování opatření k aplikaci poznatků psychologie při výcviku jednotlivců a skupin.

11. platová třída

2. Poskytování krizové intervence.

3. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. Provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí a mládeže podle stanovených postupů.

4. Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. Psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí, žáků a studentů.

12. platová třída

2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích.

3. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou způsobilostí, například provádění diferenciální diagnostiky psychických poruch a odchylek, posuzování vhodnosti a efektu psychoterapie či rehabilitace, odolnosti vůči zátěži z hlediska zdravotního. Spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.

4. Samostatné provádění náročných kontaktních činnosti zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

5. Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.

6. Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického poradenství a prevence ve školství.

7. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

13. platová třída

1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství, například řešení obzvláště složitých případů rodin ohrožených sociální patologií, rodin zasažených nezaměstnaností, domácím násilím, rodin pečujícím o těžce zdravotně postižených dětí nebo žáků i rodin ohrožených syndromem týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte.

2. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti vzdělávání a pedagogicko-psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání a volbu životní dráhy jednotlivců a skupin dětí, žáků a studentů.

3. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb ve školství.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. řediteli 
řídí - 
Nahrávám...
Nahrávám...