dnes je 16.7.2024

Input:

Poznámky k tvorbě školního vzdělávacího programu ve speciálních školách

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.18 Poznámky k tvorbě školního vzdělávacího programu ve speciálních školách

Vzor
Zásady pro zpracování ŠVP v mateřských školách jsou podrobněji rozvedeny v Manuálu pro přípravu školních (třídních) vzdělávacích programů (2005), a to v podobě, která se týká především běžných škol. Pro potřeby speciálních mateřských škol bylo třeba některé tyto zásady upravit.

Ze školského zákona vyplývá, že speciální mateřské školy, stejně jako mateřské školy běžné, mají za povinnost si vytvořit svůj vlastní školní vzdělávací program (ŠVP). Školy by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (prosinec 2004), který formuluje hlavní zásady pro zpracování ŠVP, a stejně tak z Manuálu pro přípravu školních (třídních) programů (březen 2005), který tyto zásady rozpracovává.

Protože RVP PV je závazný pro všechny mateřské školy, včetně speciálních, je třeba hlavní zásady tvorby ŠVP dodržet i v případě speciálních mateřských škol. Tyto školy však postupují způsobem, který vyhoví odlišnostem těchto zařízení a svůj ŠVP upravují podle podmínek, které se v mnohém od podmínek běžných mateřských škol odlišují.

 

Každá speciální mateřské škola si vytvoří svůj vlastní ŠVP. Každý ŠVP bude pochopitelně jiný, stejně tak, jako je tomu u škol běžných. Všechny ŠVP speciálních mateřských škol by však měly splňovat tři základní podmínky:

  • měla by být dodržena společná obsahová strukturu, resp. stejné informační okruhy, jako je tomu u programu běžné mateřské školy;

  • ŠVP by měl být dostatečně otevřený a volný pro tvorbu třídních a individuálních vzdělávacích programů;

  • vzdělávací cíle i nabídka by v ŠVP měly být přizpůsobeny druhu a stupni postižení dětí a upraveny tak, aby vyhověly jejich specifickým potřebám a možnostem;

  • ŠVP by měl poskytovat maximální prostor pro pružnou, tvořivou, vynalézavou, improvizačně a kombinačně náročnou práci učitelky (měl by umožňovat, aby učitelka mohla postupovat při vzdělávání dětí s maximálním zřetelem k rozdílnosti jejich vzdělávacích potřeb, hledat individuálně optimální cesty a přístupy, improvizovat a průběžně kombinovat v tom, co kdy kterému dítěti nabídne).

 

ŠVP speciální mateřské školy pro děti se zdravotním postižením

Školní vzdělávací program speciální školy pro děti s různým druhem postižení by se jako celek v zásadě neměl lišit od školního programu běžné mateřské školy ani obsahově, ani formálně. Měl by tedy pokrývat stejné okruhy informací (podrobněji viz dále). Měl by být zpracován stručně a jasně, formálně a jazykově na úrovni, která povaze a významu tohoto dokumentu odpovídá. Neměl by to být dokument příliš rozsáhlý, měl by obsahovat pouze požadované okruhy informací. Informace, které vypovídají o interních záležitostech mateřské školy a stejně tak i podrobnosti a detaily metodické či pracovní povahy, do ŠVP nepatří.

Identifikační údaje

Základní údaje, které by měly být v ŠVP uvedené, se týkají sídla školy (adresa, telefon), zřizovatele školy, ředitele školy, popř. názvu školy (pokud jej má), i toho, zda se jedná o samostatnou školu, či součást sloučeného zařízení apod. Dále je třeba uvést jména zpracovatele či zpracovatelů ŠVP (kdo program vytvořil, kdo se na něm podílel), kdy a kým byl projednán. Je možno uvést i název programu (pokud program jméno má) a další pro školu významné okolnosti (např. z historie školy), které školu určitým způsobem ozvláštňují a které vyjadřují její osobitost.

Charakteristika školy

V ŠVP je třeba uvést v první řadě typ speciální mateřské školy (podle druhu postižení), dále pak velikost školy (počet tříd, rozlohu budovy a přilehlých prostor), lokalitu školy (v jakém prostředí se nachází), charakter budovy a okolí, včetně možností, kterých škola využívá, popř. které se pro vzdělávání dětí nabízejí. Dále by mělo být v ŠVP uvedeno, s kým škola spolupracuje (SPC, PPP, lékař, základní škola apod.), kdo jsou jejími partnery, účastní-li se škola nějakého projektu apod. Jedná se zpravidla o popis skutečností, které by měly být v souladu s navrhovaným programem, resp. program by měl těmto skutečnostem odpovídat.

Charakteristika vzdělávacího programu

V ŠVP je třeba uvést, zda jde o program vlastní, nebo zda se škola hlásí k některému zveřejněnému modelu nebo programu, vyjádřit hlavní myšlenky, ze kterých vychází (koncepce či filozofie školy), jakým směrem se profiluje apod. Ať už je volena jakákoli cesta, důležité je jasně vyjádřit především vzdělávací cíle a záměry školy. Měly by být v souladu s cíli a záměry RVP PV. Domníváme se, že i v případě speciálních mateřských škol se lze o záměry a cíle RVP PV dobře opírat, neboť jedním z hlavních principů vzdělávání je rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a rozvoj samostatnosti (soběstačnosti), což je zcela v souladu s potřebami a možnostmi speciálního vzdělávání. V ŠVP speciální školy je nutno tyto cíle konkretizovat a doplnit je o cíle speciální: uvést, oč škola usiluje, co považuje za podstatné, co chce dětem a jejich rodičům zajistit a nabídnout, jakým konkrétním potřebám dětí je program přizpůsoben, nač je kladen důraz, jaké specifické dovednosti u dětí program rozvíjí, jaké nároky jsou kladeny na pedagoga apod.

Dále je nutno vyjádřit, jakým způsobem a jakými prostředky tyto cíle budou konkrétně naplňovány, a tedy jakou cestou chce škola k těmto cílům dojít.

Škola by měla v ŠVP dále popsat své zásady vzdělávací práce, uplatňované principy, formy, metody apod. V případě speciální mateřské školy to bude popis všech podpůrných opatření, kterých škola využívá (speciální metody, formy a postupy, kompenzační a rehabilitační pomůcky, speciální didaktické materiály), nabídka speciálních a podpůrných terapií (logopedie, alternativní komunikace, znaková řeč, fyzioterapie, prostorové vnímání aj.), popř. vše další, co vypovídá o specifičnosti programu.

Podmínky a organizace vzdělávání

V ŠVP pro speciální vzdělávání, stejně tak jako v ŠVP běžné mateřské školy,

Nahrávám...
Nahrávám...