dnes je 16.7.2024

Input:

Pověření dohledem nad dětmi, nezletilými žáky

25.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.21
Pověření dohledem nad dětmi, nezletilými žáky

PaedDr. František Havelka, PhD.

Pověření dohledem nad dětmi, nezletilými žáky

Zaměstnavatel: Název školy dle zřizovací listiny

se sídlem: Adresa školy

zastoupený: Jméno a příjmení statutárního zástupce školy

Zaměstnanec: Jméno a příjmení zaměstnance

narozen: Datum narození

bytem: Adresa bydliště

V souladu s ustanovením § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, Vás pověřuji dohledem nad dětmi, nezletilými žáky na školní akci ...............................(vypsat název akce), konané dne ......................, v čase od – do ..........................., na místě .....................................

Pedagogickým pracovníkem vykonávajícím dohled nad dětmi a žáky bude .................................... (jméno a příjmení pedagoga, který vykonává dohled). Dohled nad žáky budete provádět podle pokynů tohoto pracovníka.

Poučení o dohledu

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, poučen(a) o výkonu dohledu nad dětmi, žáky.

Tento dohled nad žáky, dětmi budu vykonávat podle pokynů ředitele(ky) školy, popř. jiného vedoucího zaměstnance určeného ředitelem(kou) školy, na místě a v čase uvedeném výše.

V .................... dne ........................................

............................................................. ..........................................................

zaměstnanec ředitel(ka) školy

Komentář

Právní předpisy upravující dozor (dohled):

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

  • zákon č. 40/2009 Sb.,

Nahrávám...
Nahrávám...