dnes je 28.2.2024

Input:

Plánováním k individualizaci - postup krok za krokem

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.3
Plánováním k individualizaci - postup krok za krokem

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.

 

Jak postupovat, když na úrovni třídy připravujeme pro děti individualizovanou nabídku? Zkusme to třeba takto:

 

Postup:

1. Zvolte si téma (část z integrovaného bloku) cca na 1 týden.

2. Připravte aktivity vedené učitelkou (řízené) vztahující se k tématu a to jak ty, které byste s dětmi dělali ve třídě, tak řízené aktivity, které byste s dětmi chtěli dělat při pobytu venku.

3. Připravte samostatné aktivity vztahující se k tématu tak, aby si každé dítě ve třídě mohlo z nabídky činností vybrat. Zajistěte, aby samostatné činnosti respektovaly rozmanité učební styly a "pokrývaly“ všechny typy inteligencí (viz H. Gardner) - každý typ inteligence musí být v nabídce činností minimálně jednou zastoupen.

4. Samostatné činnosti připravte tak, aby každá z nich splňovala všechny 3 následující podmínky:

a) činnost děti dělají samostatně, bez přímého vedení učitelkou,

b) činnost je založena na spolupráci dětí,

c) činnost umožňuje dětem volit vlastní postup a způsob řešení (tzn. je na dětech, jaký postup zvolí, odkud začnou, které materiály a pomůcky využijí).

5. Navrhněte minimálně 3 konkrétní tipy k začlenění rodičů do přípravy či realizace tohoto tématu.

Ukázka tématu: Voda má mnoho tváří

Následující ukázka odpovídá výše uvedenému postupu pro plánování. Jejími autorkami jsou studentky studia školského managementu na PDF UK v Praze. Jedná se o téma ověřené v praxi – realizované s dětmi v MŠ. Pro účely tohoto příspěvku byl text tematického projektu "Voda má mnoho tváří" z části upraven.

Čas potřebný k realizaci: cca 1 týden

Věk dětí: 4–7 let

Týdenní příprava  
Téma: Voda má mnoho tváří   Týden (datum):  
Organizační poznámky:Samostatné činnosti probíhají ve vymezených učebních koutcích ve třídě.  
Činnosti vedené (řízené) učitelkou:  
   
Ve tříděProstorová inteligence
 • - orientace v mapách – voda.

Interpersonální inteligence
 • - příprava výstavy, příprava výtvorů pro ostatní třídy MŠ, představení vlastního výtvoru, sdělování dojmů.
Intrapersonální inteligence
 • - poslech relaxační hudby – CD Zpěv velryb, Zpěv potůčků.

  Verbální inteligence
 • - "Putování kapky vody" – vymýšlení příběhu, pohádky o putování kapky vody v návaznosti na prohlížení knih.
 • - "Učíme se psát" – pracovní listy.
 • - "Hrajeme si se slovíčky" – hledáme slova související s vodou – pomocí vytleskávání určujeme počet slabik, první a poslední hlásku.
  Hudební inteligence
  • - "Padá voda z nebe" – rytmizace spojená s hrou na tělo "kánon",
  • - seznámení se, osvojení si písní Vodníček, Čistá voda – s použitím Orfových nástrojů.

   Přírodní inteligence
  • - četba příběhů s ekolog. zaměřením (např. Špinavý potůček).
Tělesně-kinestická inteligenceSpolečné aktivity rozvíjející hrubou motoriku, pohybové hry
 • - přeskakujeme lano v pohybu (potůček), cvičíme rovnováhu na vyvýšených plochách (chůze, lezení po lávkách, znázorňujeme plavání, veslování, vlny (CD Elce, pelce),
 • - pomocí šátků, padáků představujeme vodní hladiny.
Matematicko-logická inteligence
 • proměny skupenství vody:

  • - led, tání, zahřívání vody – srážení páry, hladiny kapalin, vodní sopka, odpařování vody,
 • objevování vlastností vody:

  • - barva, chuť, vodorovná hladina
 • hra s vodou:

filtrace vody, práce s vodováhou, práce s průhlednou hadicí – vodojem, přelévání vody pomocí trychtýřů, foukání brčkem 
VenkuProstorová inteligence
 • - pozorování prostředí v okolí vodního toku, plochy – před, nad, za, pod, vpravo, vlevo.
  Interpersonální inteligence
 • - vycházky do okolí vodních toků,
 • - rozhovory.


Intrapersonální inteligence
 • - stavba domečku (z přírodnin) pro vodního skřítka.


  Verbální inteligence
Rozhovory, vyprávění na téma:
 • - pozorování počasí,
 • - zážitky s vodou, koupáním, nebezpečí utonutí,
 • - význam vody pro život,
 • - jak chránit čistotu vody,
 • - kreslení do písku – vodní hladina.


Hudební inteligence
 • - poslech šplouchající vody, bublání potůčku, deště, zvuků v přírodě,
 • - napodobování zvuků, které slyšíme v přírodě,
 • - zpěv písniček souvisejících s vodou, rytmický doprovod pomocí přírodnin.
Přírodní inteligence
 • - čistíme potůček, okolí vodní plochy,
 • - pozorujeme život ve vodě a jejím okolí.
Tělesně-kinestická inteligence
 • - překonávání přírodních překážek

Matematicko-logická inteligence
 • - hra s vodní hladinou konkrétní objevování na předmětech co plave x ponoří se, zapouštění, rozpouštění, co rychleji klesá ke dnu apod.
 
Samostatné činnosti dle volby dětí

Každá z činností respektuje tyto zásady:
 • - Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně.
 • - Činnost je založena na spolupráci dětí.
 • - Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolu.
 

V "bublinovém" schématu je vyjádřen základní přehled samostatných činností, které mají děti v průběhu týdne v nabídce. Jedná se o aktivity, které dělají bez přímého vedení učitelkou. Jedná se o činnosti samostatné, které učitelka ovlivňuje – řídí tím, že je předem promyslí a dětem nabídne. Tam ale její "řízení" končí. Ve chvíli, kdy si děti z nabídky, kterou jim učitelka představí, vyberou činnost, je už jen a jen na nich, jakým způsobem budou postupovat, jak se k zadání postaví a k jakému výsledku dojdou. V tuto chvíli je učitelka v roli pozorovatele, popř. konzultanta, pokud děti její pomoc vyžádají.

Samostatné činnosti může dětem učitelka nabízet v průběhu celého dne. Ze zkušeností s tímto stylem práce ale víme, že je lepší, mít určenou pravidelnou dobu, v níž se děti s těmito činnostmi mohou setkat. Např. v průběhu rána, když se děti scházejí nebo dopoledne (v době mezi svačinou a pobytem venku). Děti už vědí, co je čeká, mohou se na činnosti připravit a těšit, je to rituál. Je třeba připomenout, že zásadní podmínkou úspěšné realizace samostatných aktivit ve třídě je i prostředí třídy. Nejen vybavení pomůckami a materiály, ale i samotné prostorové uspořádání. Učební koutky (v programu Začít spolu tzv. centra aktivit) podporují možnost pracovat v témže čase na různých úkolech. Učební koutky a činnosti v nich podporují spolupráci mezi dětmi, umožňují jim pracovat nerušeně v jasně vymezeném prostoru. Je-li třída uspořádaná do učebních koutků, pak může učitelka v témže čase nabídnout dětem několik činností najednou (pět i více).

Tímto způsobem pak mohou pracovat hned ode dne, kdy téma zahájily, což bývá nejčastěji počátkem týdne – tedy od pondělí. V případě, že prostředí třídy nemáme uspořádané do učebních koutků nebo s realizací samostatných činností zatím nemáme příliš zkušeností (což znamená, že ani děti nejsou na tento způsob práce zvyklé), doporučujeme zavádět samostatné činnosti postupně systémem tzv. "sněhové koule". Co to znamená? V

Nahrávám...
Nahrávám...