dnes je 10.12.2023

Input:

Oznámení a podněty České školní inspekce

14.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.4
Oznámení a podněty České školní inspekce

Bc. Lenka Polášková

Stížnost může podat každá osoba. Zahrnuty jsou taktéž osoby nezletilé. Za stížnost se považuje takové podání, kterým se stěžovatel domáhá ochrany svých práv a požaduje nápravu. Stížnost je možno zaslat prostřednictvím pošty, emailové korespondence nebo telefonicky. Zde je však nutno podotknout, že telefonické podání je problematické, protože zde není možno obsah sdělení žádným způsobem doložit. Česká školní inspekce neposuzuje stížnosti na základě názvu či nadpisu, ale na základě obsahu. Prošetřeny jsou všechny podněty.

Náležitosti zápisu při ústním podání stěžovatele:

 • datum s místem podání;

 • jméno, příjmení stěžovatele;

 • bližší označení osoby či subjektu, vůči kterému stížnost směřuje;

 • předmět stížnosti;

 • podpis zaměstnance České školní inspekce, který zápis vyhotovil;

 • podpis stěžovatele.

Prošetřeny jsou taktéž stížnosti anonymního charakteru. Zde je však komplikovanou skutečností to, že v průběhu šetření nemůže být takový stěžovatel vyzván k doplnění či upřesnění informací. Taktéž není v tomto případě možné, aby byl stěžovatel vyrozuměn o výsledcích šetření.

Příklady stížností, které spadají do kompetence České školní inspekce:

 • Komunikace mezi zákonnými zástupci dětí, žáků a studentů.

 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

 • Oblast zajištění bezpečnosti a zdraví dětí, žáků a studentů.

 • Oblast vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Oblast koncepce školních vzdělávacích programů.

Příklady stížností, které nespadají do kompetence České školní inspekce:

 • Nakládání s osobními údaji zaměstnanců.

 • Nakládání s osobními údaji dětí, žáků a studentů.

 • Pracovně-právní problematika (oprávněnost – neoprávněnost výpovědi zaměstnance).

 • Oblast nevhodných hygienických podmínek pro vzdělávání.

Poznámka: Detailní přehled týkající se problematiky podnětů a stížností České školní inspekci nalezneme v materiálu ČŠI:

Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů (Informace pro ředitele škol a školských zařízení).

Dostupné na: <http://www.csicr.cz/getattachment/effe0f78-614a-46c7-9f7e-4f517d8b39ac/Prevence-a-postup-pri-setreni-a-vyrizovani-stiznosti-a-podnetu.pdf>

V případě, že stížnost nespadá do kompetence České školní inspekce, má možnost stěžovatel využít kompetencí jiného orgánu státní správy.

Orgány státní správy:

ZŘIZOVATEL

Prošetřuje stížnosti proti školám a školským zařízením, které zřizuje.

Legislativní zakotvení:

 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

INSPEKTORÁT PRÁCE

Prošetřuje a kontroluje skutečnosti vycházející z pracovně-právních vztahů

Nahrávám...
Nahrávám...