dnes je 13.6.2024

Input:

Opatření ve školách po dobu uzavření škol z důvodu ohrožení koronavirem

27.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.19
Opatření ve školách po dobu uzavření škol z důvodu ohrožení koronavirem

Mgr. Marika Kropíková

I v době opatření z důvodu ohrožení koronavirem se nemění povinnost dodržování zákonných a legislativních norem při poskytování vzdělávání. Školy, které mají dobře sestavené školní řády a pravidla hodnocení, jsou v současné době ve velké výhodě oproti školám, které nemají školní řád a pravidla hodnocení sestavené tak, aby byla pokrytá i mimořádná opatření, případně nejsou v souladu s platnými legislativním a zákonnými normami.

Podmínky poskytování vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen "školský zákon" nebo "ŠZ")

K základním podmínkám poskytování vzdělávání podle školského zákona a podle vzdělávacích programů je poskytování vzdělávání v souladu s údaji zapsanými ve školském rejstříku. Tyto podmínky jsou zároveň i v souladu se vzdělávacími programy škol (školní vzdělávací program, který vychází z rámcových vzdělávacích programů, plně je respektuje a je s nimi v souladu, § 5 školského zákona).

  • Jedním z údajů zapsaným ve školském rejstříku je označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání § 144 odst. 1 písm. g).

  • V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) školského zákona mají žáci a studenti právo na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona.

  • V souladu s § 25 školského zákona Formy vzdělávání odst. 1 se základní vzdělávání uskutečňuje v denní formě vzdělávání. V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 písm. a) se denní formou vzdělávání rozumí výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku.

  • § 26 školského zákona odst. 1 uvádí, že vyučovací hodina trvá 45 minut, v odůvodněných případech lze hodiny dělit nebo spojovat. § 26 odst. 2 školského zákona uvádí: RVP ZV stanoví počet povinných vyučovacích hodin.

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění, v § 858 uvádí: "Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, ...., v zajišťování jeho výchovy a vzdělávání ..."

Dle názoru autorky z výše uvedeného vyplývá:

  • V době uzavření škol a s tím souvisejícím tzv. distančním vzděláváním (videokonference, webináře atd.) musejí být splněny podmínky dané školským zákonem. Pokud nejsou splněny podmínky poskytování vzdělávání dané školským zákonem, nelze vyvozovat pro žáky důsledky spojené se vzděláváním při výuce a jejich hodnocení.

  • Distanční vzdělávání může probíhat formou samostatného studia a případných individuálních konzultací nebo za využití

Nahrávám...
Nahrávám...