dnes je 13.6.2024

Input:

Novinky školního roku 2018/2019

24.8.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Přehled změn, ke kterým dochází ve školním roce 2018/2019 a statistické odhady počtu žáků na jednotlivých stupních škol.

Změny ve školním roce 2018/2019 – novinky

Pamlsková vyhláška

• Od září začne platit novela tzv. pamlskové vyhlášky, která zmírní dosud velmi přísné normy na obsah cukru, tuku a soli v potravinách povolených k prodeji ve školních bufetech a automatech.
• Zmírnění iniciovalo MŠMT, úprava výživových limitů proběhla ve spolupráci s MZdr.
• Díky zvýšeným nutričním limitům se rozšíří sortiment bufetů např. o kvalitní masné výrobky (šunky nejvyšší jakosti), ochucené tvarohy nebo sýry. Dále půjde o pečivo s významným podílem cereálií nebo semínek, jemné pečivo s vysokým podílem ovoce. Bufety budou moci nabízet např. pečivo + máslo + šunka a/nebo sýr + zelenina nebo výrobky z ryb za předpokladu minimálního obsahu 50 gramů masa ve 100 gramech hotového výrobku.
• I upravené limity stále respektují aktuální platná výživová doporučení.

Nová pravidla pro nejnižší počet dětí ve školní družině

• Doposud vyhláška upravovala pouze nejvyšší počet. Nově se reguluje také nejnižší počet, přičemž obecně je to 20 účastníků z 1. stupně ZŠ a další oddělení je možné otevřít při naplnění ostatních v průměru 27 účastníky. Družiny při malotřídních školách však mají výjimku a mohou fungovat dokonce již při 5 účastnících.

Zpřesnění pravidel pro nejnižší počet dětí ve třídě v mateřských školách

• Vyhláška nově řeší i dosud výslovně neřešenou situaci nejnižšího počtu dětí u 2 a 3třídních mateřských škol, kdy právní úprava obsahovala mezeru.

Dílčí změny ve financování regionálního školství

• Bude zrušena nutnost schválení pozice asistenta pedagoga ze strany ministerstva, respektive kraje proto, aby mohl být financován ze státního rozpočtu.

Novela vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení a nová vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení, které upravují problematiku předávání údajů.

• Vzhledem k budoucí změně financování se upravuje struktura sbíraných údajů a stanoví se nově, že školy budou zasílat před koncem školního roku odhad personální situace v následujícím roce, aby bylo možné předpovídat, kolik prostředků na platy bude nutné ve státním rozpočtu vyčlenit.

Úprava pravidel pro vytváření víceoborových tříd

• Doposud žádná pravidla neexistovala. Nově vyhláška omezuje, jaké žáky je možné spojovat do jedné třídy, kolik oborů může v jedné spojené třídě být. Zároveň však přechodné ustanovení stanoví, že dosavadní spojené třídy mohou v daném složení pokračovat.

Úprava zdravotnických oborů vzdělání

• Začala platit v srpnu, do skupiny zdravotnických oborů s maturitou se nově zařazuje obor praktická sestra a masér ve zdravotnictví, do skupiny zdravotnických oborů VOŠ je to obor diplomovaná dětská sestra. Obor praktická sestra nahrazuje obor zdravotnický asistent, do kterého v letošním roce nastupují poslední první ročníky.

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících

• V mezirezortním řízení, na vládu by měl jít v září.
• Novela by umožnila řediteli školy uznat kvalifikaci i odborníkovi z praxe. Ředitel by měl možnost uznat tento předpoklad odborné kvalifikace nejvýše na dobu 4 let, podle upraveného návrhu to bude nejvýše na dobu 3 let, což je doba odpovídající součtu doby adaptačního období začínajícího učitele (2 roky) a standardní délky doby studia pedagogika pro učitele odborných předmětů (1 rok).


DALŠÍ TÉMATA:

Pro podzimní termín maturit
• Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů. Dosud byli ve validačních komisích dva odborníci, nově budou tři.
• Cermat také bude v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech a v případě, že bude zjištěna chyba, přijme opatření k nápravě.

Od října 2018
• Od října 2018 začne platit novela maturitní vyhlášky (č. 177/2009 Sb.), tj. změní se některá pravidla konání maturitních zkoušek poprvé od jarního zkušebního období 2019.
• Navyšuje se základní doba trvání didaktického testu z českého jazyka a literatury na 75 minut a z matematiky na 120 minut.
• Délka trvání konání písemné práce z českého jazyka a literatury zůstává stejná (110 minut), ruší se však pravidlo rozdělení času na volbu zadání (původně 20 min.) a vlastní vypracování práce (původně 90 min.). V průběhu zkoušky si nově mohou žáci změnit volbu zadání práce.
• Zavádí se dvě nové subkategorie žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: jde o žáky sluchově postižené nebo žáky se specifickými zdravotními poruchami vyžadujícími cílenou medikaci a poruchami pozornosti, kteří nepotřebují upravenou zkušební dokumentaci, ale k řešení zadání zkoušek potřebují navýšení času o 100, resp. 50 %).
• Zkracuje se nezbytná doba pro uložení některých protokolů o maturitní zkoušce ve škole ze 45 let na 5 let.
• Upravují se pravidla pro zkoušku profilové části konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí.
• V podzimním zkušebním období se ústní zkoušky společné části z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka před zkušební komisí budou moci konat již od 1. září. Cermat zveřejnění výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v podzimním zkušebním období nově do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky. Pro jarní zkušební období se v tomto směru nic nemění.
• K jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části, se budou uchazeči přihlašovat elektronicky prostřednictvím informačního systému Centra. Konkrétní termín jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části, ředitel školy nově zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to  z důvodu vyšší

Nahrávám...
Nahrávám...