dnes je 20.5.2024

Input:

Nová vlna šablon v rámci nového OP JAK

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.46
Nová vlna šablon v rámci nového OP JAK

Ing. Jan Šašek

Úvod

Nový operační program Jan Ámos Komenský (dále OP JAK) s sebou přináší novou dotační příležitost pro podporu rozvoje vzdělávání a navazuje tak na předchozí tzv. šablonové projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Prostředky z evropských fondů školy mohou využít opět na posílení personálních pozic tak, aby jim navazovaly na předchozí šablonové projekty, a zároveň poslouží k otestování modelu institucionalizace vybraných pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga, které mají být od roku 2025 financovány z národních zdrojů. Dále nová výzva šablon klade důraz na podporu inovací ve vzdělávání a rozvoj pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství.

V nové výzvě je pro regionální školství připraveno 9 miliard Kč a školy se nemusejí na finanční podpoře podílet, resp. je zajištěno 100% financování aktivit. Školy mohou žádat o podporu již od 25. května 2022 do 28. dubna příštího roku.

Základní rysy šablon?

Projekty šablon se skládají z předem definovaných aktivit (aktivita = šablona) s předem definovaným výstupem a cenovou hodnotou / výší dotace na její realizaci. Školy tedy vybírají ze seznamu aktivit, které realizují dle jejich definice a pokud ji zrealizují, vykážou ve zjednodušené zprávě o realizaci a dojde ke schválení výstupu aktivity, mohou si nárokovat předem definované náklady na realizaci příslušné aktivity. Vykazování realizace aktivit projektu podléhá zjednodušenému formátu skrze zprávy o realizaci vždy za předem stanovené monitorovací období.

Jiným znakem šablonových projektů je také skutečnost, že školy nemusejí předkládat ke kontrole své účetnictví a nedokládají žádné daňové či účetní doklady. Nárok na dotaci vzniká vždy po schválení realizované a vykázané aktivity.

Jaké změny nové šablony v rámci OP JAK přinášejí?

1. Nově je vyhlášena pouze 1 společná výzva pro všechny mateřské a základní školy bez ohledu na to, ve kterém kraji se nacházejí.

2. Projekty si mohou školy časově nastavit v rozmezí 2–3 let.

3. Již není potřeba volit povinnou aktivitu v projektu, všechny aktivity jsou dobrovolné.

4. Škola nesmí realizovat nový projekt se Šablonami III OP VVV.

5. Je k dispozici nový systém pro podávání a administraci žádosti o podporu ISKP21+, ve kterém si zástupci školy musí zřídit nové uživatelské účty. V souvislosti s orientací v systému se však není třeba ničeho obávat, prostředí systému je víceméně stejné tak, jak ho školy znají z předcházejících šablon.

6. Nová výzva v sobě obsahuje také aktivity orientované na podporu dětí s OMJ v rámci personálních šablon (Dvojjazyčný asistent).

7. Výzva definuje počet a délku sledovaných období, která jsou 3 (9/9/6–18 měsíců).

8. Dochází k značnému navýšení maximálního možného rozpočtu projektu v základu i na každé dítě / každého žáka (podrobnosti viz dále).

9. Mění se jednotka šablony personálních pozic na tzv. produktivní hodinu (oproti předchozím jednotkám 0,1 úvazek / měsíc).

Jak sestavit projekt a rozpočet?

Projekt škola skládá z předem definovaných aktivit, jejichž přehled je uveden níže zvlášť pro mateřské a základní školy. V tomto jsou šablonové projekty jednodušší, není potřeba definovat obsah a strukturu jednotlivých aktivit. Rozpočet projektu se tak sestavuje na základě zvolených aktivit (= šablon), každá z nich má přidělenou hodnotu/cenu/dotaci.

Minimální výše rozpočtu nesmí být nižší než 100 000 Kč.

  • Maximální možný rozpočet pro mateřské školy se vypočte takto: 300 000 Kč + (počet dětí x 3 000 Kč). V případě, že je součástí i školní družina (ŠD) a škola pro ni volí aktivity, pak se k základu přidáme 2 500 Kč za každého účastníka ve ŠD.

  • Maximální možný rozpočet pro základní školy do 179 žáků se vypočte takto: 300 000 Kč + (počet žáků x 3 000 Kč) + pokud je součástí ŠD/ŠK a škola pro ně zvolí aktivity (počet účastníků x 2 500 Kč). Školy tak nevolí pozice školního speciálního pedagoga a školního psychologa samostatně jako aktivity, ale žadateli o podporu pro potřeby těchto škol jsou PPP v daném kraji, ve kterém se škola nachází. Dochází zde ke sdílení pozic mezi vícero škol v daném kraji a tyto pozice financuje PPP jakožto žadatel v šablonovém projektu.

  • Maximální možný rozpočet pro základní školy od 180 žáků výše se vypočte takto: 300 000 Kč + (počet žáků x 3 000 Kč) + pokud je součástí ŠD/ŠK a škola pro ně zvolí aktivity (počet účastníků x 2 500 Kč). V případě volby aktivit Školní speciální pedagog a školní psycholog pak školy se 180 žáky a více mají možnost čerpat max. možný úvazek dle průměrného počtu žáků v letech 2019 – 2021 s připočtením podílu žáků se SVP v dané škole. Rozmezí úvazku se pohybuje v hodnotách 0,5 – 2,5. Seznam škol s průměrnými počty a uvedením úvazku lze najít na webu výzvy v záložce Ostatní dokumenty k výzvě. Uvedený max. úvazek je uveden v součtu pro obě podpůrné pozice a školy si ho mohou libovolně rozdělit mezi obě pozice v libovolném poměru.

Školy se 180 a více žáky mohou pozice speciálního pedagoga a psychologa čerpat ze šablon pouze do 31.12.2024, kdy končí pilotáž a ověřovací fáze modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic. Po vyhodnocení pilotáže by mělo financování těchto pozic přejít do národního financování.

Výpočet maximální výše dotace a volbu aktivit škola provádí v povinné příloze žádosti o podporu Kalkulačka šablon.

S jakými výrazy se nově setkáte?

  • Produktivní hodina

Z předcházejících OP VVV šablon byly školy zvyklé, že při vykazování činností personálních podpůrných pozic vykazovali násobky 0,1 úvazku měsíčně představující jednotky. Nové šablony zavádějí novou jednotku ve formě tzv. produktivní hodiny (hodnota 1 skutečně odpracované hodiny), do které se započítávají také hodiny, za které zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí náhradu mzdy/platu (např. nemocenské placené zaměstnavatelem prvních 14 dní čerpání zaměstnancem). Naopak se do produktivních hodin nezapočítávají hodiny za dovolenou a státní svátky.

Vzhledem k tomu, že v pracovních smlouvách bývá většinou uveden sjednaný úvazek, je nutné při vykazování aktivit personálních pozic zkontrolovat podklady pro zpracování mezd, sečíst skutečně odpracované hodiny zaměstnance a hodiny, za které zaměstnanci náleží náhrady mzdy/platu. Součet těchto hodin bude škola uvádět spolu s výší sjednaného úvazku do Kalkulačky šablon, která vždy tvoří součást zprávy o realizaci.

Platí zároveň, že zaměstnanec v rámci personální podpory může být vykázán do výše max. 1720 produktivních hodin při plném úvazku 1,0 za období 12 po sobě jdoucích měsíců. Při nižším úvazku a kratší doby zapojení do projektu se pak proporčně krátí i počet produktivních hodin.

Příklad:

Školní psycholog je zapojen do realizace projektu po dobu 18 měsíců na úvazek 0,5 (jeho pracovní smlouva je uzavřena od 1. 9. 2022 do 29. 2. 2024). Maximální počet jednotek – produktivních hodin, které je možné za tohoto zaměstnance vykázat za jednotlivá 12 měsíční období jeho zapojení do realizace projektu, se vypočte takto:

Období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

Maximální počet produktivních hodin = 12/12 * 0,5 * 1720 = 860

Období od 1. 9. 2023 do 29. 2. 2024

Maximální počet produktivních hodin = 6/12 * 0,5 * 1720 = 430

Tzn., že v souladu s výše uvedeným zadáním je příjemce oprávněn za zaměstnance, kterého zaměstnává na pozici školní psycholog na úvazek 0,5 po dobu 18 měsíců, vykázat v projektu maximálně 1290 produktivních hodin s tím, že za období od 1. do 12. měsíce zapojení školního psychologa do projektu je možné vykázat maximálně 860 produktivních hodin a za období od 13. do 18. měsíce je možné vykázat 430 produktivních hodin.1

  • Specifické datové položky

SDP slouží v nových šablonách pro doplňkový sběr informací o realizaci vybraných aktivit projektu (personální šablony, inovativní vzdělávání).

V případě personální podpory škola při vykazování bude uvádět průměrnou výši úvazku po dobu činnosti dané personální pozice v projektu a počet obsazených pozic, v případě inovativního vzdělávání pak dle formy a tématu zadává počet zúčastněných dětí/žáků vzdělávání a počet hodin realizovaného vzdělávání.

Evaluační dotazník

Před podáním žádosti o podporu školy musejí podat zpětnou vazbu o aktuálním dění ve škole formou online dotazníkového šetření na evaluace.opjak.cz. Tzv. Evaluační dotazník je povinnou přílohou žádosti o podporu a škola ho vyplňuje před realizací a opakovaně i na konci realizace projektu za každý subjekt (IZO).

Škola však nemusí vyplněný dotazník přikládat k žádosti v ISKP21+. MŠMT získá výsledky vyplněných dotazníků automaticky po

Nahrávám...
Nahrávám...