dnes je 18.5.2024

Input:

Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru

5.5.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství se v posledních týdnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s  mimořádnými opatřeními ve školství v souvislosti s koronavirem. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Informace jsou průběžně aktualizovány. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, prosíme, kontaktujte naše speciální linky, které jsme v souvislosti s aktuální situací zřídili. Děkujeme všem!

Manuály upřesňující hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol najdete ZDE

Nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví . 

Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních Vlády ČR na jednom místě naleznete ZDE. 

Nejčastější dotazy týkající se vysokých škol naleznete ZDE.  

FAQ k programu Erasmus+ pak naleznete ZDE.  

Legislativu k problematice přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek, včetně informace k zákonu a přehledných schémat najdete ZDE. 

Postupně budou také upřesňovány informace týkající se rekvalifikací, jazykového vzdělávání, letních táborů a neformálního vzdělávání (kroužků). 


Mateřské školy  

 • Manuál k provozu mateřských škol je ke stažení ZDE. Pravidla týkající se nošení roušek, vymezení bezpečné vzdálenosti, předkládání čestného prohlášení atd. jsou závazná. Pravidla týkající se úklidu, chození ven atd. jsou pro školu doporučující. 
 • Provoz MŠ vláda nezakázala. Uzavření či znovuotevření školy vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Ohledně podmínek pro přiznání ošetřovného se obracejte na  MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje omezení 15 dětí. Dítě spadající do rizikové skupiny může navštěvovat školku, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.  
 • Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění. 
 • Nošení roušky není v MŠ povinné pro děti ani pro pedagogické pracovníky. 
 • Zřízení dětské/hlídací skupiny ve firmě/neziskovou organizací je podle názoru MŠMT možné. Musí být dodržovány zásady hygieny.  

Základní školy  

 • Manuál k provozu základních škol je ke stažení ZDE. Pravidla týkající se počtu žáků, nošení roušek, vymezení bezpečné vzdálenosti, předkládání čestného prohlášení atd. jsou závazná. Pravidla týkající se úklidu, chození ven atd. jsou pro školu doporučující.
 • Školy včetně soukromých musejí žákům 1. stupně (předpoklad od 25. května) a žákům 9. tříd (od 11. května) umožnit osobní přítomnost ve škole, nelze postupovat tak, že by se škola z nejrůznějších důvodů neotevřela. Školní skupiny budou otevřeny i pro děti z přípravných tříd ve shodnou dobu jako 1. stupeň ZŠ. 
 • Pro 1. stupeň je nutný celotýdenní rozsah vzdělávacích aktivit ideálně do 16 hod. 
 • Možnost obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky se vztahuje pouze na žáky 9. ročníků, ne na žáky 5. a 7. ročníků a ani na žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
 • Pro 9. třídu ZŠ (příprava na přijímací zkoušky) platí, že o rozsahu přípravy rozhoduje ředitel školy. Prezenční příprava tedy nemusí probíhat každý den. 
 • Speciální školy/třídy řeší manuál k provozu základních škol, konkrétně strana 8 - "Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona".

Jednotné přijímací zkoušky 

 • Pro podmínky konání přijímacích zkoušek bude připraven samostatný materiál. Zveřejněn bude v dohledné době na webu MŠMT. 
 • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? 
  Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení. 
 • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení?
  Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je převis uchazečů. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los. 
 • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné). Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají. 
 • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná. 
 • Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek. 

Střední školy a maturitní zkoušky 

 • Manuál k provozu středních škol je ke stažení ZDE. Na speciální střední školy/třídy středních škol se vztahují stejná pravidla jako na běžné střední školy.
 • Pro podmínky konání maturitních zkoušek bude připraven samostatný materiál. Zveřejněn bude v dohledné době na webu MŠMT. 
 • Jak budou probíhat praktické maturitní zkoušky?  
  Tam, kde z organizačních a provozních důvodů nebude možné praktickou maturitní zkoušku konat tak, jak bylo původně stanoveno, může ředitel školy upravit podmínky konání této zkoušky (například realizovat v prostředí školy). V žádném případě to však neznamená, že by se praktická zkouška vůbec nekonala či že by odborné kompetence žáků nebyly u maturitní zkoušky ověřovány. 
 • Jak budou probíhat závěrečné zkoušky na učebních oborech vzdělání?
  Proběhnou obdobně jako maturitní zkoušky. I zde může ředitel školy v případě praktické zkoušky stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení. 
 • Jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí?  
  MŠMT k tomuto vydalo vyhlášku o hodnocení, dostupná je ZDE. Pokud je žák přihlášen na jarní termín k opravné písemné zkoušce a všechny ostatní části státní maturitní zkoušky už má splněny, písemnou zkoušku letos již nebude muset vykonávat a maturitu má splněnou. 
 • Profilová část maturitních zkoušek se bude konat společně se státními maturitami, tedy až po opětovném zahájení výuky. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo a zveřejní je na svých internetových stránkách. 

Absolutorium na VOŠ 

 • Absolutorium proběhne podle stávajících pravidel. Manuál k provozu VOŠ je ke stažení ZDE
 • MŠMT změnou vyhlášky umožní konání absolutoria v prodlouženém termínu do 31. 8. 2020. 

Domovy mládeže a internáty 

 • Manuál k provozu těchto zařízení je ke stažení ZDE.

Vzdělávání na dálku

 • MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly vzdělávání na dálku. O jeho využití rozhoduje ředitel školy. Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a nestanovila na tuto dobu prázdniny. Zakázaná je osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školách. MŠMT vytvořilo webové stránky https://nadalku.msmt.cz/cs, které dávají školám tipy ke vzdělávání na dálku, dále vysílá Česká televize s podporou MŠMT vzdělávací pořady pro žáky 1. a 2. stupně včetně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit. Absence se do třídní knihy nezapisují. 
 • Vzdělávání na dálku může probíhat synchronně i asynchronně. V synchronním režimu je učitel propojen se žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Tento způsob klade vyšší nároky na kvalitu připojení k síti a časovou flexibilitu žáků a rodin (sdílení počítače ve stanovenou dobu atp.). V asynchronním režimu žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány mohou být rovněž nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání práce a poskytování zpětné vazby. Je třeba myslet na to, že zejména u mladších žáků je potřeba přímé komunikace s učitelem větší než u žáků starších. Pro ty je naopak důležitá možnost komunikace vzájemné. 
 • Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro vzdělávání na dálku, je třeba umožnit poskytnutí podkladů pro vzdělávání na dálku jinou vhodnou formou (tištěné materiály, učebnice, pracovní sešity atp.) 
 • Pro výuku na dálku mohou učitelé používat celou paletu dostupných nástrojů, které jsou teď často poskytovány zdarma. Vzhledem k tomu, že i pro žáky se jedná o nezvyklou situaci a zároveň mnozí rodiče musí i v těchto dnech vykonávat své pracovní povinnosti, je zapotřebí, aby učitelé přistupovali k zadávání úkolů citlivě a měli na zřeteli možnosti konkrétních žáků. Pro zdárný průběh vzdělávání na dálku je potřeba udržovat zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem/rodiči, co do množství i obtížnosti učiva. 
 • V současné situaci je pro vzdělávání na dálku důležité, aby se alespoň v základní míře zapojila rodina, obzvláště u mladších žáků. Škola má však poskytovat sama žákům co nejúčinnější podporu a zpětnou vazbu a nepřenášet příliš tuto tíhu na rodinu žáka. Rodiče mnohých žáků mohou být v těchto dnech velmi vytížení. Škola by měla učinit maximum, aby zajistila prostředky pro domácí vzdělávání (zadání úkolů, zpětná vazba) i těm rodinám, které nedisponují veškerým vybavením pro komunikaci na dálku.  
 • Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Zadávání on-line testů je vhodnou příležitostí pro autoevaluaci žáků a možnost podpory práce s chybou. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme upřednostnit formativní před sumativním hodnocením. MŠMT ke způsobu hodnocení ve 2. pololetí tohoto školního roku vydalo vyhlášku, dostupná je ZDE

Jazykové školy, rekvalifikační kurzy 

 • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a tzv. pomaturitní jazykové vzdělávání (jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou) mohou začít fungovat od 11. 5. ve skupinkách max. 15 žáků. Manuál k provozu těchto škol je ke stažení ZDE
 • Ohledně podrobností k otevření soukromých jazykových škol Vám doporučujeme obrátit se na Ministerstvo průmyslu a obchodu – www.mpo.cz. 
 • Informace týkající se rekvalifikací a soukromého neformálního vzdělávání (kroužků) budeme postupně upřesňovat. 

Střediska volného času 

 • Manuál k provozu středisek volného času je ke stažení ZDE

Praktické vyučování  

 • U středních a vyšších odborných škol je umožněna od 11. května praktická výuka pro žáky posledních ročníků zejména na školních pracovištích v souvislosti s přípravou na závěrečnou nebo maturitní zkoušku.  
 • Na VŠ je umožněna klinická a praktická výuka a praxe, a to pro studenty všech ročníků a bez omezení maximálního počtu. 

Pracovní povinnost studentů zdravotnických a sociálních oborů

 • Vláda z podnětu MŠMT zrušila s účinností od 11. května 2020 uložení pracovní povinnosti žákům a studentům v zařízeních k zajištění poskytování zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánu veřejného zdraví a k zajištění péče v zařízeních sociálních služeb. Žáci a studenti středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol, kterým byla uložena z důvodu nouzového stavu podle krizového zákona pracovní povinnost, se tedy mohou vrátit ke svým studijním povinnostem. Spolupráce se zařízením může případně pokračovat na dobrovolné bázi.

Školy v přírodě, školní výlety, zájezdy a další školní akce

 • Školy v přírodě a další školní akce nejsou povoleny. 
 • Otázka zrušení akce a odstupného se řídí smlouvou uzavřenou mezi školou a cestovní kanceláří (poskytovatelem). Povinnost zaplatit odstupné se také řídí smlouvou a dále pravidly občanského zákoníku. Podrobnosti pro případ smluv uzavřených s cestovní kanceláří nalezneteZDE.

Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ 

 • Manuál k provozu ZUŠ je ke stažení ZDE.
 • Doporučení k elektronické komunikaci a práci na dálku pro ZUŠ přehledně zpracovala Asociace ZUŠ. Materiál naleznete ZDE.  
 • 1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
Nahrávám...
Nahrávám...