dnes je 16.6.2024

Input:

MŠMT představilo přehled kompetencí pro budoucí učitele

16.10.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Nově vzniklý Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství představilo MŠMT ve spolupráci s fakultami připravujícími učitele a dalšími aktéry v pátek 13. října 2023 na konferenci, která se konala v Národní technické knihovně v Praze. Je to vůbec poprvé, co byl v České republice přijat na celostátní úrovni závazný dokument popisující kompetence začínajících učitelů a učitelek. ČR se tak řadí mezi země OECD, které podobný nástroj pro zvyšování kvality vzdělávání využívají.

Kompetenční rámec vznikl ve spolupráci MŠMT, mnoha odborníků z fakult připravujících učitele, České školní inspekce, dalších organizací věnujících se přípravě učitelů a také z řad ředitelů škol či z praxe samotných učitelů. 

Rámec klade důraz na profesní dovednosti, jako je využívání moderních technologií, formativní hodnocení, vytváření bezpečného prostředí pro učení nebo spolupráce mezi učiteli. Neopomíjí ale ani potřebu do hloubky rozumět vyučovanému oboru a jeho didaktice, dovednost efektivně plánovat hodiny nebo vyučovat tak, aby každý žák a každá žákyně mohli zažívat ve třídě úspěch. Fakulty budou nově připravovat budoucí učitele a učitelky tak, aby dosahovaly tohoto společně popsaného cíle. Budou při tom posilovat spolupráci jak mezi jednotlivými katedrami, které se podílejí na přípravě budoucích učitelů, tak mezi vysokou školou a mateřskými, základními a středními školami. Více spolupracovat budou fakulty vysokých škol i mezi sebou navzájem.

„Na učitele a učitelky jsou kladeny veliké nároky, protože vykonávají zásadní společenskou úlohu. Mají velký vliv na formování dětí a hrají zásadní roli ve snaze zajistit všem žákům v České republice rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, které umožňuje maximální rozvoj jejich potenciálu. To jsme si stanovili i ve Strategii 2030+. Chceme proto dát učitelům a učitelkám tu nejlepší možnou přípravu na jejich profesi. Spolupráce na jasně vytyčeném cíli je základem pro zvyšování kvality. Proto jsem rád, že tento dokument, který se mimo jiné opírá o nejmodernější výzkumy, vznikl,“ říká ministr školství mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. 

„Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství definuje společný cíl, ke kterému všichni v přípravě budoucích učitelů a učitelek směřujeme. Dává nám společný jazyk, jak o přípravě učitelů společně mluvit, a představuje důležitý vstup do přípravy uceleného kariérního systému pro učitele, k němuž potřebujeme dospět,“ uvádí náměstek člena vlády Jiří Nantl.

Kompetenční rámec vznikl jako součást širší Reformy pregraduální přípravy učitelů a učitelek, která obsahuje řadu systémových změn v této oblasti. Jde například o zkvalitňování pedagogických praxí, posílení profesního charakteru učitelské přípravy, podporu inovací, posilování zahraniční spolupráce v přípravě učitelů, zvýšení prestiže učitelství nebo rozvoj oborových didaktik.

„Věřím, že Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství, na jehož přípravě i realizaci úzce participují všechny české pedagogické fakulty, je procesem zásadních reforem v této pro společnost tak důležité oblasti a bude úspěšně pokračovat i nadále,“ doplňuje děkan PdF UHK a předseda Asociace děkanů PdF ČR František Vaníček.

Dokument bude závazný pro přípravu učitelů na fakultách a také v kvalifikačním studiu pedagogiky pro získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy. Nově mohou ve spolupráci

Nahrávám...
Nahrávám...