dnes je 19.6.2024

Input:

Metody aktivního učení využité ve výuce na střední odborné škole

22.8.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1
Metody aktivního učení využité ve výuce na střední odborné škole

Jana Kaněrová

Téma: Reportážní fotografie

Tato série hodin o reportážní fotografii proběhla ve Středním odborném učilišti služeb. Může být ale inspirativní i pro vyučující vyšších ročníků základní školy nebo gymnázií. Ti mohou například využít část práce s fotografií afghánské dívky (blok 4) i pro multikulturní nebo mediální výchovu. Pracovní texty si pochopitelně musí upravit každý zájemce podle svých cílů a potřeb a možností svých žáků.

Údaje o sérii výukových bloků

Studijní obor:  fotograf 
Ročník:  druhý 
Počet žáků ve třídě:  33 
Předmět:  fotografie 
Výukový celek:  Reportážní fotografie 

Jednalo se o novou látku, pro žáky zcela nové téma, které znají pouze z běžného života.

Výuka byla rozčleněna do čtyř samostatných výukových jednotek:

 1. Co je fotografická reportáž
 2. Význam fotografické reportáže
 3. Vývoj a členění fotografické reportáže
 4. Setkání se známou fotografií světové reportáže

Realizace proběhla v rozmezí měsíce dubna a května 2007.

K plánování a realizaci výukových bloků jsem využila třífázový model procesu učení; evokace – uvědomění si významu – reflexe. Ten mi umožnil jednak respektovat procesy učení, které probíhají v myslích žáků, jednak rozvíjet rovnoměrně znalosti a dovednosti žáků, a mířit tak na dosahování cílů v oblasti kompetenční. Ačkoli klíčové kompetence zatím nemusíme u svých žáků rozvíjet, připravuji tak sebe i své žáky na realizaci výuky podle školního vzdělávacího programu.

Žáci pracovali uvedenými metodami poprvé, takže bylo třeba počítat s časem na objasnění instrukcí a na zpětnou vazbu k tomu, jak se jim práce metodami dařila.

Využité metody aktivního učení a kritického myšlení

 • brainstorming

 • volné psaní

 • myšlenková mapa

 • I.N.S.E.R.T. a tabulka I.N.S.E.R.T.

 • řízené čtení s předvídáním

 • diamant

 • kategorizace

Výukový blok č. 1

Téma: Co je fotografická reportáž

Cíle

Žáci se seznámí se základní problematikou reportážní fotografie, tj. získají vlastní aktivitou nové informace, zapamatují si je a budou jim rozumět v souvislostech.

Žáci získané informace aplikují v další práci.

Žáci zpracují samostatně odborný text.

Evokace – první fáze procesu učení

Brainstorming na téma "Co si představíte pod pojmem reportáž?"

Názory, nápady se zapisovaly na tabuli, žáci přednesli různé pohledy na téma reportáže.

Uvědomění významu informací – druhá fáze procesu učení

Jako základní informaci si přečetli žáci text "Úvod do problematiky fotografické reportáže", použili jsme metodu I.N.S.E.R.T.

Při metodě INSERT čte každý žák samostatně text a používá při četbě systém značek. Tento systém vede žáky ke čtení s porozuměním a ke kritickému čtení. Značky pomáhají žákovi uvědomovat si při četbě, zda informace v textu souhlasí s tím, co sám již před četbou znal, nebo jsou s tím v rozporu; zda informace, které text přináší, jsou pro žáka nové a důvěryhodné nebo informacím v textu nedůvěřuje a chce je ověřit dohledáním v dalších zdrojích. Žák se nezabývá všemi informacemi, které text nabízí – vybírá si jen ty, které jsou pro něj z nějakého důvodu důležité.

Značky I.N.S.E.R.T.

√ informace v textu potvrzuje to, co jsem už dříve věděl/ a

+ nová informace, které důvěřuji (beru ji)

- informace, která je v rozporu s tím, co jsem před četbou věděl/ a

? informace, kterou chci ověřit, chci se o ní dozvědět víc (nová informace, které ne zcela důvěřuji)

Pracovní text č. 1 Úvod do problematiky fotografické reportáže, z něhož žáci čerpali informace, naleznete zde

Reflexe – třetí fáze procesu učení

Po přečtení článku následovala diskuse. Žáci v ní porovnávali, které informace byly pro koho důležité, jak je vyhodnotil (známé, nové – důvěryhodné, nové – nedůvěryhodné, v rozporu s dřívějšími znalostmi). Dále jsme na tabuli vypsali nejdůležitější informace a roztřídili jsme je podle značek I.N.S.E.R.T.u do přehledné tabulky. Tu si žáci opsali do sešitu jako přehledný zápis. Tabulka má čtyři sloupce – pro každou značku jeden. Pod značku si žáci zapisují ty nejdůležitější informace, výběr závisí na jejich úvaze o tom, které informace jsou opravdu důležité a mají být zapsány. Ve sloupci "?" si formulují otázky, které je nad určitými informacemi v textu napadly, a mohou do příští hodiny hledat i odpovědi, pokud je otázka natolik zaujala.

Takto zapsané informace pak byly porovnány s původními nápady z úvodního brainstormingu.

Reakce žáků

Hodina byla ukončena diskusí o tom, jak se žákům četl předložený text a zda si uvědomovali informace, které jim přinášel, lépe, než kdyby slyšeli pouze výklad. Zda se domnívají, že to, že sami hledali důležité informace v textu, je lepší metoda pro zapamatování látky.

Většina reakcí na pro žáky nový způsob studia látky byla kladná.

Výukový blok č. 2

Téma: Význam fotografické reportáže

Cíle

 • Žáci samostatně zhodnotí význam reportážní fotografie.

 • Žáci vyjádří vlastní názory souvisle a svými slovy.

Evokace – první fáze procesu učení

Jako úvodní vstup do tématu jsem zvolila pro žáky metodu volného psaní, při kterém žáci samostatně uvažovali o významu reportáže a o tom, jak by fotografická informace mohla pomoci v úsilí o zlepšení podmínek života, například v oblastech válečných konfliktů, sociálních bouří apod. Žáci psali sedm minut vše, co je momentálně v souvislosti s danou tematikou napadlo, svoje okamžité pocity, hodnocení práce fotografů, se kterými se v praxi již mohli seznámit, reflexi na fotografie, se kterými se setkali, a podobně.

Posléze žáci, kteří byli ochotni, svůj text přečetli třídě nahlas.

Práce se nehodnotily, žáci psali své myšlenky volně, bez kontroly pravopisu. Bylo velmi zajímavé sledovat různé myšlenkové pochody jednotlivých žáků, každý z nich pojal téma svým osobitým způsobem, ukázalo se, že mají poměrně dobrou představu o významu obrazové informace a v reportáži vidí důležitý prvek, který může lidem leckde pomoci v těžkých životních situacích.

Uvědomění si významu informací – druhá fáze procesu učení

V další části hodiny žáci zhlédli videosnímek o žurnalistické fotografii a válečné reportáži. Během promítání si měli dělat průběžné poznámky do sešitu.

Reflexe – třetí fáze procesu učení

Po projekci jsme uspořádali krátkou diskusi na dané téma. Žáci formou brainstormingu uváděli poznatky, které zaznamenali během promítání a které se týkaly významu reportážní fotografie. Názory se zapsaly na tabuli a žáci do sešitů jako zápis hodiny.

Sestavili jsme pak seznam jmen významných fotografů z historie fotoreportáže, na která si vzpomněli, případně která si zaznamenali během promítání. Tento seznam se sepsal na arch papíru a uchoval pro další práci v příštích hodinách.

Reakce žáků

Hodinu ukončil můj dotaz na to, jak se jim text psal, zda si v brainstormingu vybavovali nově získané informace a zda je pro jejich učení videozáznam dostatečným zdrojem informací.

Většinou žáci uvedli, že nestačili během promítání dělat dostatek poznámek a že je pro ně lépe, mají-li k dispozici psaný text. Měli také problémy se správným přepisem cizích jmen.

Výukový blok č. 3

Téma: Vývoj a členění fotografické reportáže

Cíle

 • Žáci prohloubí své znalosti o reportážní fotografii.

 • Žáci zpracují nové poznatky získané z textu.

 • Žáci v textu

Nahrávám...
Nahrávám...