dnes je 18.4.2024

Input:

Medaili MŠMT získalo 40 vynikajících pedagogů

28.3.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Medaile MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, byla dnes ve Valdštejnském paláci udělena 40 vynikajícím pedagožkám a pedagogům. Ve dvou případech převzali z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy Medaili za oceněné jejich blízcí.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje od roku 1992, je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Kandidáty na medaili může navrhnout ředitel školy, učitel, žák, rodič, obec nebo kraj. Medaili 1. stupně letos obdrželo 16 laureátů, Medaili 2. stupně obdrželo 24 laureátů. Autorem medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

"Právě učitelé a vzdělávací instituce byli a jsou nositeli mnoha změn. Je proto třeba zajistit učitelskému povolání co nejlepší podmínky, atraktivitu a prestiž, kterou si zaslouží. Jsem rád, že se naše politická reprezentace průřezově shoduje na tom, že podfinancování českého školství je třeba rychle řešit. Do roku 2020 je proto naším společným cílem, aby plat učitele dosáhl na 130 % průměrné mzdy v České republice. Vychovávat budoucí generace je totiž nanejvýš zodpovědný úkol, a tomu musí odpovídat i odměna," říká ministr Robert Plaga.

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2018:

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost:

 1. Mgr. Jan Dirlbeck
  - jeho pedagogická činnost dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky, a to včetně oblasti výchovy talentů ve fyzice, je organizátorem akce „Věda před radnicí“ podporované městem Cheb, loňského roku oslavil významné životní jubileum a zároveň i 40 let působení ve školství.
 2. Mgr. Eliška Flekačová
  - zodpovědná a obětavá ředitelka školy, která již 31 let přispívá k vytváření příjemného pracovního prostředí nejen pro žáky, ale i své kolegy, pravidelně zapojuje školu do mezinárodních projektů vč. programu Erasmus+ (dříve Comenius), žáci pod jejím vedením pravidelně dosahují předních umístění i ve výtvarných soutěžích; udělení medaile je oceněním její dlouholeté úspěšné pedagogické činnosti u příležitosti ukončení funkce ředitelky školy.
 3. Milada Hnitková
  - významná ostravská pedagožka spojila svůj život s hudbou a vyhledáváním a výchovou talentovaných zpěváků, její žáci se vždy umísťovali na předních místech hudebních soutěží, zaslouženým vyvrcholením její pedagogické práce je loňské pěvecké vystoupení jejího žáka za doprovodu Janáčkovy filharmonie a jeho následné přijetí na JAMU; paní Hnitková letos slaví významné životní jubileum (80 let) a 60 let působení ve školství.
 4. doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
  - je významnou osobností didaktiky geografie a teorie a praxe terénního vyučování, vyvrcholením jeho vědecké orientace je založení integrovaného odborného pracoviště v Jedovnici, které slouží pro terénní vyučování žáků základních a středních škol z celé republiky, je spoluzakladatelem a organizátorem zeměpisných olympiád; celý profesní život se věnuje rozvíjení teorie a praxe geografického vzdělávání v ČR, koncem loňského roku oslavil významné životní jubileum.
 5. Mgr. Marie Kadlecová
  - respektovaná a kreativní učitelka, se smyslem pro humor a citlivým vztahem k dětem, kterým se věnuje i ve svém volnu především organizováním činnosti školního divadla, erudovaná kolegyně vždy ochotná pomoci a poradit mladším kolegům; udělení medaile je oceněním její dlouholeté úspěšné pedagogické práce při ukončení aktivní činnosti.
 6. Anna Káňová
  - na pozici vychovatelky a vedoucí vychovatelky působí již 52 let, je neustále aktivní v rozšiřování nabídky zájmové mimoškolní činnosti, kromě zajišťování různorodých kroužků i kulturních aktivit vede děti také k zájmu o pozdější dobrovolnickou práci, např. návštěvami klientů Domova pro seniory.
 7. PhDr. Emílie Kostrbová
  - 33 let působila jako učitelka češtiny a dějepisu na Gymnáziu v Bučovicích, byla organizátorkou olympiád z českého jazyka a dějepisu i pravidelných návštěv brněnských divadel, oblíbená a erudovaná učitelka je držitelkou vyznamenání Čs. obce legionářské, v r. 2008 získala i titul nejoblíbenějšího učitele ČR v anketě Zlatý Ámos.
 8. Mgr. Ludmila Moravcová
  - téměř 40 let se věnuje práci v oblasti základního školství v Liberci, a přesto neztrácí elán ani chuť pro práci s dětmi, aktuálně v pozici ředitelky školy, která nabízí kvalitní základní vzdělání i množství mimoškolních aktivit, podpora, kterou paní Moravcová věnuje přírodovědné výuce, se projevuje úspěchy žáků v matematických a fyzikálních olympiádách, škola pod jejím vedením také zásadním způsobem přispívá k úspěšnému začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 9. Ing. Vanda Palowská
  - celý profesní život zasvětila výchově a vzdělávání, jako ředitelka školy výrazně přispěla k rozvoji odborného školství v Českém Těšíně, školu zapojuje do mnoha projektů, zajišťuje pro žáky zahraniční stáže, podporuje nadané a nezapomíná ani na péči o slabší žáky, škola pod jejím vedením získala několikrát titul Ekoškola včetně titulu mezinárodního, v letošním roce oslaví významné životní jubileum.
 10. Mgr. Miloš Sobotka
  - ve funkci ředitele školy se zaměřil na její rozvoj nejen v oblasti zlepšování kvality vzdělávání, ale i po stránce materiální a technické, a jelikož kvalita pedagogické práce pro něj zůstává prioritou, i on sám se neustále vzdělává, školu zapojuje do nejrůznějších projektů a zvládá i roli člena obecního zastupitelstva, ve školství působí již 39 let.
 11. Jana Stránská
  - přísná, spravedlivá a velice oblíbená učitelka prvního stupně, uvádějící učitelka vždy ochotná poradit a pomoci mladším kolegyním, dětem a mládeži věnovala často i svůj volný čas organizováním kulturních a sportovních aktivit, vždy vedla své žáky k dodržování pevných morálních zásad, které sama projevila svými postoji v letech 1968 a 1989, je skutečnou pedagogickou osobností Královedvorska; loňského roku oslavila významné životní jubileum (80 let) a zároveň více než 40 let působení ve školství.
 12. RNDr. Stanislav Šamánek
  - téměř 50 let působil pedagogicky na generace žáků, u nichž dokázal vzbudit zájem o fyziku a přírodní vědy vůbec, byl respektovaným a oblíbeným učitelem,,autorem metodických a didaktických dokumentů pro výuku fyziky, popularizátor fyzikálního a přírodovědného vzdělávání, který uplatnil své široké znalosti i jako externí vysokoškolský pedagog; udělení medaile je oceněním jeho dlouholeté úspěšné pedagogické činnosti ukončené v r. 2014
  ocenění převezme p. ředitel RNDr. Jan Chudárek.
 13. Mgr. Václav Štencel
  - jedna z nejvýraznějších osobností středního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, jako ředitel sportovního gymnázia má zásluhu na vytvoření a propojení systému vzdělávání a péče o sportovně nadanou mládež, úspěšnost systému se projevuje ve výborných umístěních žáků školy na různých sportovních soutěžích, žáci školybyly také členy sportovních týmů, které získaly titul „Sportovec roku“; škole byl propůjčen čestný název “Sportovní gymnázium Emila a Dany Zátopkových”.
 14. Mgr. Miluše Trpáková
  - na všech základních školách, na kterých působila, se vždy snažila zavádět do výuky nejnovější metody, zároveň se i zasazovala o rozšiřování tělovýchovných aktivit; nejen svými pedagogickými schopnosti, ale i svými charakterovými vlastnostmi byla vždy příkladem žákům i kolegům; ocenění se uděluje za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost a u příležitosti ukončení profesního působení ve školství.
 15. Ing. Jan Vachel
  - celý profesní život zasvětil rozvoji lesnického učňovského školství, ve funkci mistra odborného výcviku a později zástupce ředitele i ředitele Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantě vždy poskytoval svým žákům „něco navíc“ tím, že je ve svém volnu připravoval na různé soutěže, v nichž často získávali ocenění, výrazně přispěl i k modernizaci technického zabezpečení školy a stál u zrodu mezinárodní soutěže v práci s motorovou pilou „Hejnický dřevorubec“.
 16. Karel Virgler
  - celý život působí jako hudebník a sbormistr dětského pěveckého sboru „Rolnička Praha“, kterému věnuje veškerý svůj čas, připravuje několik oddělení sboru od nejmenších po velký koncertní sbor, Rolnička koncertuje doma i v zahraničí, vystoupila i na Pražském jaru, za úctyhodných 40 let existence souboru vychoval generace zpěváků, z nichž mnozí v hudební činnosti nadále úspěšně pokračují.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost

 1. Mgr. Eva Bicanová
  - ve funkci ředitelky základní a mateřské školy neustále usiluje o zlepšení kvality a modernizaci vzdělávání, kolegové, rodiče i žáci oceňují její neotřelé nápady a nové metody, které zavádí do výuky, v letošním roce oslaví významné životní jubileum a 30 let působení ve školství.
 2. PaedDr. Tomáš Bouda
  - bývalý fundovaný vedoucí krajského odboru školství a člen mnoha expertních skupin působil dlouhodobě zároveň jako lektor dalšího vzdělávání pedagogů, v posledních letech jako externí vysokoškolský pedagog uplatňuje svou odbornost a široký rozhled
Nahrávám...
Nahrávám...