dnes je 8.2.2023

Input:

Mateřské školy soukromých zřizovatelů - zápis do rejstříku MŠMT

4.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2
Mateřské školy soukromých zřizovatelů – zápis do rejstříku MŠMT

Bc. Lenka Polášková

V současné době se můžeme setkat s několika možnostmi zajištění výchovy, vzdělávání a péče o děti, ve věku 3 – 7 let (zde zejména zařízení předškolní výchovy a vzdělávání). Nejde o zařízení, která by spadala souhrnně do gesce Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Oblast péče o děti, zahrnující zejména péči o děti do 3 let, je v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí (například Dětské skupiny; Mikrojesle; apod.).

Výchova, vzdělávání a péče

V textu se budeme věnovat oblasti, která spadá pod resort školství. Na úvod je nutné si uvědomit, že zákon nezná pojem "firemní školka", či "mini školka". Zařízení, které lze považovat za mateřskou školu, je takové, které odpovídá požadavkům, vyplývajícím ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V případě individuálních zřizovatelů škol a spolků se poměrně často setkávám s dotazem, jaké jsou jejich povinnosti v oblasti dokumentace školy, školní matriky a financí. Jednoduše řečeno. Naprosto stejné, jako v případě zřizovatele školy, v podobě města, obce, svazku obcí či ministerstva. Jestliže zařízení soukromého zřizovatele či spolku požaduje dotace na zajištění provozu, ze státního rozpočtu. Musí deklarovat podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, na totožné úrovni. Toto se samozřejmě týká také oblasti pedagogického procesu, pedagogické kvalifikace zaměstnanců školy, oblasti hygieny a stravování, bezpečnosti, požární ochrany a provozně – technických podmínek.

Tedy výjimka, která by členila požadavky dle zřizovatele školy, není stanovena.

Každé zařízení v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy spadá do kontrolní činnosti České školní inspekce.

Soukromá škola tedy nevzniká zápisem do rejstříku škol a školských zařízení, ale vzniká jejím zřízením (založením) zřizovatelem (zakladatelem) a zapsáním do příslušného rejstříku.

Pokud se vznikající škola rozhodne, že chce být zapsaná v rejstříku škol, vyplývají jí z toho jak určité povinnosti, tak i výhody ve formě finančních dotací, které dosahují až stoprocentního pokrytí. Ovšem zápis do rejstříku škol a školských zařízení je spojeno s náročnou, administrativní zátěží. Na zápis nové školy do rejstříku škol a školských zařízení není automatický nárok. Vliv na zápis nových subjektů mají strategické dokumenty vzdělávací politiky České republiky i preference jednotlivých krajů, které se mohou lišit. Zápis do rejstříku je samostatný proces, žadatelé jsou o jeho průběhu správního řízení i výsledcích informování a rozhodnutí musí být vždy odůvodněno.

Zápis školy, nebo školského zařízení na krajském úřadě

Na krajském úřadě je nutné podat žádost o zápis školy, nebo školského zařízení. Tato žádost mívá obvykle podobu průvodního dopisu, s konkrétními informacemi, oč zřizovatel školy žádá. Jednotlivé předlohy žádosti mají krajské úřady individuálně ke stažení na svých webových stránkách.

Navrhovatelem žádosti (žadatel) je právnická osoba, která má v úmyslu činnost školy nebo školského zařízení vykonávat. Kdo konkrétně je oprávněn jménem dané právnické osoby tento návrh podat, stanoví vždy právní předpis upravující příslušnou právní formu právnické osoby.

Pokud právnická osoba dosud nevznikla, v takovém případě je navrhovatelem její zřizovatel, zakladatel nebo jiná osoba, která je v souladu s právními předpisy upravujícími danou právní formu oprávněna jednat jménem právnické osoby do jejího vzniku.

Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u příslušného krajského úřadu do 30. 9. (zákonný termín). V souladu s ustanovením § 146 odst. 2 správní orgán může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání termínu pro předložení žádosti (mimořádný termín).

V případě, že zřizovatel/právnická osoba nestihne žádost podat v zákonném termínu tedy do 30. září. Je nezbytné do průvodního dopisu uvést, že o zápis žádá v souladu s § 146 odst. 2 ŠZ. Je potřeba také uvést odůvodnění, proč nebyla žádost předložena do 30. září.

Žadatel musí k žádosti doplnit přílohu k žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení. Dále doplnit rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven. V tomto dokladu je navrhovatel žádosti povinen rámcově popsat, jakým způsobem bude činnost školy nebo školského zařízení z těchto hledisek zajištěna.

Pokud bude právnická osoba vykonávat činnost školského zařízení poskytujícího školní stravování s tím, že jídlo nebudou sami vařit. Školní stravovaní mohou zajišťovat smluvně i u jiné osoby poskytující stravovací služby – smlouva. Tuto smlouvu žadatel taktéž předkládá.

Další povinné doklady:

  • Doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání, nebo školské služby.

V případě vlastnického práva jde např. o výpis z katastru nemovitostí ne starší 6 měsíců nebo smlouvu o převodu vlastnického práva - smlouvu kupní či darovací. V případě užívacího práva se jedná o smlouvu o nájmu nebo smlouvu o výpůjčce nebo smlouvu o podnájmu pokud ovšem smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem možnost podnájmu nevylučuje. Doklad lze dle § 147 odst. 2 ŠZ lze doložit dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.

  • Stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby.

 

Stanoviskem stavebního úřadu se rozumí doklad, ze kterého je patrné, pro jaký účel lze dané prostory užívat tj. kolaudační rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení o užívání stavby nebo kolaudační souhlas v zásadě nezbytný k započetí užívání stavby pro daný účel. Dále vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví. Také zde platí, že stanoviska lze dle § 147 odst. 2 ŠZ doložit dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.

  • Doklad osvědčující vznik právnické

Nahrávám...
Nahrávám...