dnes je 16.7.2024

Input:

Kritéria hodnocení a průběhu vzdělávání ČŠI pro školní rok 2022/2023

30.11.1999, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.4.1 Kritéria hodnocení a průběhu vzdělávání ČŠI pro školní rok 2022/2023

Varianta: Předškolní vzdělávání

1.9.2022

Po projednání vedení MŠMT bylo dne 28. 6. 2022 schváleno znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2022/2023 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy.

Koncepce a rámec školy

Očekávané oblasti:

  • Mateřská škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogové sdílejí a naplňují.

Komentář: Škola má jasně formulovanou, srozumitelnou a realistickou koncepci a strategii svého rozvoje, jež mohou být samostatnými dokumenty. ŠVP. Stanovují vize a cíle, identifikují podmínky potřebné pro jejich dosažení, priority a kroky, které vedení a pedagogové plánují učinit pro dosažení vytyčených cílů v souladu se zásadami vzdělávání a s přípravou dětí na budoucnost. Jsou formulovány s otevřeností k trendům ve vzdělávání, společnosti a jsou v souladu s rozvojovými dokumenty zřizovatele. Vedení a pedagogové se se strategií prokazatelně identifikují a škola vynakládá maximální úsilí na to, aby její strategii přijímali za svou i rodiče a identifikoval se s ní zřizovatel.

  • Mateřská škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie rozvoje školy a je v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i rodiče.

Komentář: ŠVP je v souladu s příslušným RVP a všemi právními předpisy týkajícími se předškolního vzdělávání. Je přehledný a srozumitelný pro pedagogy i pro rodiče. Všechny strany výchovně-vzdělávacího procesu jsou se ŠVP identifikovány. ŠVP je otevřený dokument, který promyšleně reaguje na aktuální změny vycházející z potřeb školy.

  • Mateřská škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů (vedení, pedagogové, rodiče) a jejich participaci na chodu školy.

Komentář: Škola musí mít jasně nastavená efektivní pravidla a mechanismy k organizování vlastní činnosti školy (školní řád a další vnitřní předpisy), a to v souladu s právními předpisy a koncepcí a strategií rozvoje školy. Škola udržuje konstruktivní komunikaci o pravidlech s pedagogy a hlavními aktéry uvnitř školy (rodiče, zřizovatel), aktivně vytváří prostor pro to, aby byli zapojeni do jejich tvorby.

  • Mateřská škola je bezpečným místem pro všechny zúčastněné.

Komentář: Škola vytváří bezpečné prostředí pro děti, rodiče i zaměstnance. Realizuje efektivní opatření k prevenci všech forem rizikového chování. V případě rizikového chování a bez zbytečného odkladu efektivně uplatňuje nastavené nástroje.

  • Mateřská škola spolupracuje s vnějšími partnery.

Komentář: Škola aktivně spolupracuje s relevantními partnery s cílem naplňování ŠVP (např. další školy v ČR nebo v zahraničí, pracoviště pedagogického vzdělávání).

Pedagogické vedení – řízení lidských zdrojů

Očekávané oblasti:

  • Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná opatření.

Komentář: Ředitel systematicky vyhodnocuje stav ve všech důležitých oblastech pedagogických procesů (vzdělávání), ale i v oblasti řízení školy. Systém autoevaluace školy je promyšlený. Při řízení respektuje vedení školy všechny relevantní právní předpisy.

  • Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi pedagogy, dětmi i vzájemné vztahy mezi pedagogy a dětmi a jejich rodiči a o vzájemnou spolupráci všech aktérů.

Komentář: Vedení školy vytváří příznivé klima na úrovni školy i jednotlivých tříd.

  • Vedení školy cíleně pečuje o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho profesní rozvoj, vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s dalšími školami a účinně

Nahrávám...
Nahrávám...