dnes je 16.7.2024

Input:

Kompetence a náplň práce logopedického asistenta

30.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5 Kompetence a náplň práce logopedického asistenta

Bc.Lenka Polášková

Členění pozic logopedického asistenta definuje podrobně Metodické doporučení MŠMT k zajištění logopedické péče ve školství, č.j. 14 712/2009 – 61. Metodické doporučení člení podmínky organizačního zajištění logopedické péče ve školství. Definuje kompetence pracovníků v oblasti logopedické péče. Jedná primárně o pozici logopeda a logopedického asistenta. Zvládnutí mateřského jazyka velmi úzce souvisí se školní úspěšností. Úroveň jazyka se projevuje v mluvené i psané podobě a je klíčové v rámci čtení s porozuměním. Zásadně tedy ovlivňuje celý proces učení. Komunikační schopností dítěte, žáka ovlivňují procesy centrální nervové soustavy. Proto je zcela nezbytné, aby logopedickou praxi vykonával pouze specialista s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady.

Logopedický asistent

Logopedický asistent vykonává činnost pod vedením klinického logopeda či speciálně pedagogického centra. Vždy musí mít pedagogické vzdělání a pro činnost v oblasti logopedie také potřebnou kvalifikaci:

  1. absolvováním vysokoškolského bakalářského studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřeného na speciální pedagogiku, ukončeného závěrečnou zkouškou/státní zkouškou z logopedie, resp. surdopedie,
  2. vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední školy, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně vzděláním předepsaným pro vychovatele, kteří nevykonávají přímou výchovnou činnost v zařízeních zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění) doplněného absolvováním programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou a zaměřeného na speciální pedagogiku - logopedii, nebo
  3. vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy, základní školy nebo střední školy, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně vzděláním předepsaným pro vychovatele, kteří
Nahrávám...
Nahrávám...