dnes je 15.6.2024

Input:

Informace k zápisům do prvních tříd

5.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.51
Informace k zápisům do prvních tříd

Bc. Lenka Polášková

Vzor

Zápis do první třídy

  • Zahájení povinné školní docházky dítěte se řídí ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, tedy – začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup (viz níže).

  • Každá základní škola má na svých webových stránkách zveřejněná konkrétní data "Zápisu". Povinností zákonného zástupce dítěte je se s dítětem k zápisu dostavit. Od roku 2017 se bude poprvé zápis do základních škol konat v období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • Pří zápisu ve škole rodič obdrží "Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy", registrační číslo (slouží k oznámení o přijetí, resp. nepřijetí dítěte do ZŠ na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy) a pořadové číslo k zápisu.

  • "Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy", pečlivě vyplňte a následně – před vstupem do třídy, kde probíhá "Zápis" – předejte ke kontrole s rodným listem dítěte a OP rodičů, popř. s vyplněným formulářem "Plná moc k zastupování – Souhlas zákonného zástupce".

  • Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy je škola povinna do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejnit pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (např. prosklené dveře u vchodu) a na webu školy.

  • Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

  • Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy jen v případě, že o něj

Nahrávám...
Nahrávám...