dnes je 16.6.2024

Input:

Gardnerova mnohačetná inteligence

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2
Gardnerova mnohačetná inteligence

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.

 

Trocha "praktické teorie“ - vodítko pro plánování ve třídě

Než se vrhneme na plánování individualizovaných činností pro děti, zastavme se a začněme sami u sebe. Zamysleme se nejprve nad svojí vlastní osobností. I každá učitelka je individuální a jedinečnou bytostí s vlastním temperamentem, potřebami, schopnostmi a dalšími charakteristikami. A na tom všem závisí styl práce, který ve vzdělávání dětí uplatňuje. Ze všech těchto charakteristik se zaměříme na schopnosti či - chcete-li - inteligenci.

V posledních letech se v odborné literatuře, ale i v pedagogické a psychologické praxi stále více uplatňuje zajímavý přístup k chápání lidských schopností. Jedná se o tzv. teorii mnohočetných inteligencí (multiple inteligences).

Tato teorie zaznamenala v posledních letech velké uplatnění v pedagogické praxi a jeví se jako velmi podnětná pro školní vzdělávání dětí. Její autor, americký psycholog a výzkumník H. Gardner říká, že každý člověk má minimálně osm typů inteligencí (schopností). Samotná inteligence je souborem mnoha schopností, které uplatňujeme při řešení situací každodenního života (viz tabulka níže).

 

Typy inteligence:

 

1. verbální,

2. logicko-matematická,

3. prostorová,

4. hudební,

5. tělesně-kinestetická,

6. interpersonální,

7. intrapersonální,

8. přírodní.

 1. Verbální inteligence (převážně levá mozková polokoule - spánková a čelní oblast)
  Jazykové schopnosti patří k nejrozšířenějším. V tradičním vzdělávání představuje jazykové nadání 80 % naděje na úspěch. Jazykově nadané děti rády vymýšlejí fantastické historky, vyprávějí vtipy a příběhy, mají dobrou paměť na jména, místa nebo maličkosti, mají v oblibě nesmyslné rýmy a jazykolamy. Ve starším věku rády píší, čtou, analýza a syntéza slov jim nedělá problémy, rády luští křížovky, hrají hry se slovy.
 2. Logicko-matematická inteligence (levá mozková polokoule, přední a zadní partie po obou stranách mozku)
  Tento typ inteligence se projevuje brzo. Logicko-matematicky nadané děti se projevují tím, že dávají otázky typu "Kde končí vesmír?", "Co se stane, až zemřeme?", odůvodňují věci logicky a jasně, vymýšlejí experimenty, aby vyzkoušely věci, kterým nerozumějí. Později je baví počítání, počítají aritmetické příklady rychle z hlavy, hrají šachy, dámu a jiné strategické hry a vyhrávají v nich. Stráví hodně času s logickými hádankami.
 3. Prostorová inteligence (pravá mozková polokoule)
  Podstatou této inteligence je schopnost něco si představit, zahrnuje rovněž schopnost přesně vnímat vizuální stránku světa. Tento typ inteligence je stejně důležitý jako inteligence jazyková, protože oba typy jsou důležité pro řešení problémů. Mnoho světově proslulých vědců bylo nadáno právě tímto typem inteligence. K podstatě problému totiž pronikli nikoli matematickým nadáním, ale právě na základě prostorových schopností - např. Einstein. Děti nadané prostorovou inteligencí tráví hodně času uměleckými aktivitami, mají rády, když se promítají filmy a diapozitivy nebo ukazují fotografie, rády si hrají se skládačkami a bludišti, je u nich časté denní snění. Později uvádějí, že mají zrakové představy, když přemýšlejí, kreslí přesné podoby lidí nebo věcí, snadno se orientují v mapách a diagramech.
 4. Hudební inteligence (pravá hemisféra)
  Tento typ inteligence se projevuje ze všech typů nejdříve a je od ostatních nejvíce oddělen. Velmi nepříznivě na tyto děti působí monotónně mluvící lidé. Pokud mají problémy s jazykovou inteligencí, snaží se "přeložit" řeč do rytmických vzorců - vyťukávají si apod. Hudebně nadané děti hrají na hudební nástroj, pamatují si melodie písniček, zpívají si pro sebe, udrží rytmus podle hudby. V pozdějším věku upozorňují ihned, když je tón mimo tóninu, říkají, že potřebují hudbu, aby se mohly učit, sbírají desky a nahrávky.
 5. Tělesně-pohybová inteligence (dominance levé mozkové polokoule u praváků)
  Charakteristická pro tento typ inteligence je schopnost vysoce diferencovaně a obratně používat svého těla jak pro sebevyjádření, tak pro činnosti zaměřené k dosažení cíle. Děti s dobrou tělesně-pohybovou inteligencí vynikají v soutěživých sportech, pohybují se, šijí sebou, podupávají, vrtí se, když sedí, rády provozují pohybové aktivity, jako jsou plavání, jízda na kole, turistika apod., mají potřebu dotýkat se lidí, se kterými mluví, jsou zručné při takových pracích, jako je řezbářství, šití nebo zpracování dřeva, dovedně napodobují gesta, způsoby chování jiných lidí.
 6. Interpersonální inteligence
  Základem je schopnost všímat si druhých a rozlišovat mezi nimi, zejména rozpoznávat jejich nálady. Interpersonálně nadané děti mají hodně přátel, rády hrají skupinové hry s jinými dětmi, projevují hodně empatie pro pocity druhých. Ve starším věku působí dojmem, že "se vyznají", působí jako "rodinní usmiřovatelé" při hádkách, mají hodně společenských kontaktů.
 7. Intrapersonální inteligence
  Projevuje se schopností zkoumat a znát svoje vlastní pocity. Děti takto nadané se projevují smyslem pro nezávislost nebo mají silnou vůli, v diskusích o sporných tématech mají vyhraněné názory, působí dojmem, že žijí ve svém vlastním světě, jsou rády samy, aby se mohly věnovat svým osobním zájmům a koníčkům, působí dojmem, že mají vysokou sebedůvěru. V pozdějším věku jsou vysoce motivovány pro práci na nezávislých projektech, jdou svou cestou ve způsobu oblékání a chování, zaujímají vlastní postoje.

Tabulka:

Charakteristika inteligencí H. Gardnera z pohledu potřeb a zálib dítěte:

Typ inteligence   Charakteristika   Potřeby a záliby  
VERBÁLNÍ   Schopnost ovládnout a obsáhnout všechny stránky jazyka   Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory  
LOGICKO-MATEMATICKÁ   Schopnost uvažovat logicky, systematicky, vědecky   Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy  
PROSTOROVÁ   Schopnost přesně postřehnout, pochopit, uložit do paměti a vybavit si tvary, uspořádání předmětů v prostoru, orientace v prostoru   Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění  
HUDEBNÍ   Schopnost porozumět rytmickým a intonačním modelům hudby, kvalitám tónů a zvuků, schopnost pamatovat si informace ve zvukové podobě   Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj  
TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ   Schopnost velice obratně používat svého těla jak pro sebevyjádření, tak pro činnosti zaměřené k určitému cíli (sport, herectví), schopnost dovedně zacházet s předměty.   Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činností, dotykové zkušenosti, "kutilství“  
Nahrávám...
Nahrávám...