dnes je 15.4.2024

Input:

Doporučení pro školy ke koronaviru

2.3.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Omezení provozu školy nebo školského zařízení

  • Provoz školy nebo školského zařízenímůže být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíopatřenímpřijatým buď Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.
  • Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisůtýkající se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb. Případné důsledky plynoucí z omezení provozu se musí řešit v kontextu dané situace v koordinaci se zřizovateli.
  • Pokud Ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost nařídit příslušná opatření,existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit.
  • Pokud se týká základních či středních škol nebo vyšších odborných škol, může ředitel školyv rozsahu své pravomoci (tj. pro svou školu či školského zařízení) na dobu až 5 dní vyhlásit z důvodů organizačních či technických tzv. ředitelské volno (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
  • Nadto máMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovypravomoc upravit organizaci školního roku pro základní, střední a vyšší odborné školy odlišně od běžně dané organizacev případechzvláštního zřetele hodných(tedy například pro případy epidemického postižení většího rozsahu). Pokud by situace vyžadovala využití tohoto oprávnění, dotčené školy a veřejnost budou o tomto informovány. 
  • Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
  • Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

  • Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.

  • Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

Povinnosti ředitele škol či školských zařízení

  • Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní
Nahrávám...
Nahrávám...