dnes je 16.6.2024

Input:

Doporučení a zprávy školských poradenských zařízení

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.6
Doporučení a zprávy školských poradenských zařízení

Bc. Lenka Polášková

Doporučení a zprávy školských poradenských zařízení

Zpráva a doporučení školského poradenského zařízení patří k výstupům celého procesu diagnostiky, kdy je primárním cílem zjištění a definice speciálních vzdělávacích potřeb žáka a nastavení adekvátních podpůrných opatření. Zprávu zasílá ŠPZ zákonnému zástupci dítěte; obsahuje kompletní anamnézu dítěte (rodinnou, zdravotní či např. informace o vývoji dítěte). Tyto informace však školská ŠPZ škole nesdělí. Škola obdrží tzv. doporučení bez těchto údajů. Doporučení zasílá ŠPZ škole automaticky. Není tedy povinností školy jakkoli o zaslání doporučení samostatně žádat.

Doporučení školského poradenského zařízení

Konkrétní informace k doporučením definuje § 15 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Doporučení se vyhotovuje za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Školské poradenské zařízení vychází při vydání doporučení zejména ze závěrů vyšetření uvedených ve zprávě a případného posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem. Výsledky vyšetření a posouzení zpravidla nesmějí být v den podání žádosti o poskytnutí poradenské pomoci starší než 6 měsíců. Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné. Zde je nutno vzít na zřetel novou právní úpravu, která nastavuje nové podmínky pro platnost zpráv a doporučení školských poradenských zařízení. Pro vzdělávání žáka lze v daném období vydat pouze 1 doporučení.

Co musí doporučení ŠPZ obsahovat?

Identifikační údaje dítěte, školy a školského poradenského zařízení.

• Datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci.

• Shrnutí závěrů vyšetření.

• Popis speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

• Údaje o případném znevýhodnění dítěte uvedeném v § 16 odst. 9 ŠZ.

• Doporučené podpůrné opatření a jeho stupeň, včetně případných kombinací

Nahrávám...
Nahrávám...