dnes je 15.4.2024

Input:

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

15.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.8.1
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

JUDr. Hana Poláková

Z podnětu sociálních partnerů byla v zákoníku práce (dále jen ZP) provedena změna, kterou se odstraňují neodůvodněné rozdíly v legislativní úpravě některých způsobů zrušení závazku z dohody o pracovní činnosti, na rozdíl od dohody o provedení práce, kde v tomto směru zákonná úprava dosud nebyla.

Právní úprava platná do 30. 9. 2015 neupravovala ukončení závazku z dohody o provedení práce. Jednoduše ustanovení § 75 ZP stanovilo pouze rozsah dohody o provedení práce (nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce, započítá se práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce). V dohodě musela být uvedena doba, na niž se dohoda uzavírá.

Naproti tomu právní úprava dohody o pracovní činnosti daná ustanovením § 76 ZP byla podrobnější. Kromě rozsahu (nesmí překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby – posuzuje se za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů) obsahovala i výčet sjednaných prací, sjednaný rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se dohoda uzavírá. Pokud nebyl sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, bylo možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni. Jednostranně mohla být dohoda o pracovní činnosti zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začala dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti mohlo být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Novelizace ustanovení § 77 ZP upravuje shodně pro dohodu o provedení práce i pro dohodu o pracovní činnosti způsob zrušení právního vztahu, není-li sjednán způsob jiný. Dohody lze zrušit:

a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni;

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně;

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Kdy může zaměstnavatel výjimečně okamžitě zrušit pracovní poměr, stanoví ustanovení § 55 ZP:

a)

Nahrávám...
Nahrávám...