dnes je 16.6.2024

Input:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.1.5
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel“ na straně jedné)

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec“ na straně druhé)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), uzavírají tuto

dohodu o rozvázání pracovního poměru

I.

1. Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dne ................ pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele jako ................. (dále jako "pracovní smlouva“).

2. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že pracovní poměr vzniklý na základě pracovní smlouvy končí dohodou, ve smyslu ustanovení § 49 zákoníku práce, ke dni ....................

3. Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci poslední plat za měsíc .............. bezhotovostním převodem na jeho účet sdělený pro účely výplaty mzdy zaměstnavateli, a to v pravidelném výplatním termínu, tedy do 12. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla práce vykonána.

4. Vypořádání dosud nevyčerpané řádné dovolené ....... (uvést dle konkrétního případu)

5.Zaměstnanec a zaměstnavatel prohlašují, že podpisem této dohody a výplatou posledního platu a případné náhrady za dosud nevyčerpanou dovolenou dle odst. 4 (případně uvést další nevypořádané nároky) jsou vzájemné závazky vyplývající z pracovního poměru vzniklého na základě pracovní smlouvy vypořádány.

6. Důvodem rozvázání pracovního poměru jsou..... (uvést pokud na tom zaměstnanec trvá např. zdravotní důvody, organizační

Nahrávám...
Nahrávám...