dnes je 20.5.2024

Input:

Dohoda o pracovní činnosti

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.1.4
Dohoda o pracovní činnosti

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), tuto

Dohodu o pracovní činnosti

I.

Pracovní činnost

1.1. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat činnost za podmínek stanovených touto smlouvou a zaměstnavatel bude za podmínek stanovených touto smlouvou vyplácet zaměstnanci za provedenou činnost odměnu.

1.2. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

1.3. Druh pracovní činnosti: ...............................

1.4. Místem provádění činnosti je ......................................

1.5. Zaměstnavatel konstatuje, že stanovená týdenní pracovní doba u něho činí .........; tato dohoda se sjednává v rozsahu ...... hodin týdně.

II.

Odměna

2.1. Smluvní strany si ujednávají, že zaměstnanci náleží za včas a řádně provedenou činnost měsíční odměna ve výši ..................... (dále jako "Odměna“).

2.2. Zaměstnavatel se zavazuje hradit zaměstnanci Odměnu po odvedení příslušných zákonných srážek vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který Odměna náleží, a to bezhotovostním převodem na účet zaměstnance, který mu zaměstnanec pro tento účel písemně sdělí.

III.

Podmínky výkonu pracovní činnosti

3.1. Zaměstnanec tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této dohody byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této dohody vyplývají a s obsahem náplně pracovní činnosti. Při výkonu pracovní činnosti je zaměstnanec povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární řád, s nimiž byl rovněž seznámen.

3.2. Zaměstnavatel se zavazuje, že bude zaměstnanci přidělovat práci tak, aby mohl včas a řádně vykonávat pracovní činnost v rozsahu sjednané pracovní doby.

3.3. Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu stejně jako zaměstnanec v pracovním poměru.

3.4. Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru.

IV.

Ochrana osobních údajů zaměstnance

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že zaměstnavatel je ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako "GDPR" nebo "Nařízení") v postavení správce osobních údajů vůči zaměstnanci, který má postavení subjektu údajů.

4.2. Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje zaměstnance, a to konkrétně jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště případně též adresu pro doručování, bankovní spojení ("Osobní údaje“).

4.3. Zákonnost zpracování Osobních údajů zaměstnavatelem je dána s odkazem na ustanovení čl. 6, odst. 1, písm. b) a c) Nařízení, neboť předmětné zpracování je nezbytné (i) pro plnění této pracovní smlouvy, jakož i (ii) pro plnění právní povinnosti, která se na zaměstnavatele vztahuje.

4.4. Účelem zpracování Osobních údajů je plnění povinností zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy (např. výplata mzdy), jakož i plnění povinností zaměstnavatele na základě příslušných právních předpisů (výpočet daní, mzdového účetnictví, archivační povinnost).

4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že Osobní údaje mohou být zaměstnavatelem, a to za výše specifikovaným účelem, poskytnuty těmto příjemcům:

  • ..........................;

  • .....................

4.6. Zaměstnavatel prohlašuje, že přijal potřebná organizační a technické zabezpečení pro zpracování Osobních údajů tak, aby předešel jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměněním či jejich zneužití třetími osobami.

4.7. Zaměstnavatel zpracovává Osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Bez odkladu poté, co pomine účel jejich zpracování, zaměstnavatel přistoupí k likvidaci Osobních údajů, nejpozději však ve lhůtě jednoho (1) měsíce poté, co pomine účel jejich zpracování.

4.8. Smluvní strany berou na vědomí, že ustanovení tohoto článku je svým charakterem informací subjektu údajů o zpracování Osobních údajů ve smyslu ust. čl. 13 Nařízení. Zaměstnanec svým podpisem pod textem této smlouvy potvrzuje, že byl ze strany

Nahrávám...
Nahrávám...