dnes je 15.6.2024

Input:

Digitalizace ve školách s podporou z NPO je v plném proudu

15.6.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Od roku 2020 probíhají ve školách významné inovace ve vzdělávání v souvislosti s digitalizací, kterou nastartovalo uzavření škol v době opatření COVID-19. Školy už v roce 2020 obdržely finanční prostředky na technické vybavení pro realizaci distančního vzdělávání. Tato finanční intervence pokračovala v roce 2022 a pokračuje dosud s výhledem do následujícího roku, kdy jsou školy finančně podporovány na dva účely, a to na vybavení dětí a žáků digitálními učebními pomůckami a také na prevenci digitální propasti.

Zdrojem finančních prostředků je Evropská unie, resp. se jedná o prostředky z fondu Evropské unie - „Next Generation EU“ - z Nástroje pro oživení a odolnost. Česká republika tyto finanční prostředky rozděluje školám v rámci Národního plánu obnovy. V roce 2022 již bylo školám rozděleno 1,45 mld. Kč na pokročilé digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti a tato finanční intervence pokračuje i v tomto roce, kdy školy obdrží celkem 1,16 mld. Kč a v roce 2024 to bude 785 mil. Kč. Česká republika tyto finanční prostředky rozděluje školám v rámci Národního plánu obnovy od roku 2020 a pokračuje v letech 2022-2024 v rámci implementace komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Mohou je čerpat mateřské, základní a střední školy a konzervatoře, a to jak školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí prostřednictvím ad hoc normativu (§ 161 odst. 7 podle školského zákona, podmínky, účel a kritéria jsou stanovena ve Věstníku) nebo školy soukromé a církevní, kterým jsou finanční prostředky poskytovány na základě vyhlášené Výzvy. Z Národního plánu obnovy bylo již takto dosud podpořeno přes 15 tisíc škol – v roce 2020 to bylo celkem 4 106 základních škol a gymnázií, v roce 2022 v rámci prevence digitální propasti bylo podpořeno 4 970 škol a na pořízení digitálních učebních pomůcek získalo podporu 5 032 mateřských škol a 2 631 základních škol a gymnázií. Podrobný přehled dosavadní podpory škol z Národního plánu obnovy je dostupný v informačním letáku, který je zveřejněn na webu www.edu.cz/digitalizujeme/

Česká republika se čerpáním prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost, z fondu “Next Generation EU”, zavázala Evropské unii splněním cílů, tím zásadním jsou inovace ve vzdělávání, které jsou realizovány změnou Rámcového vzdělávacího programu (RVP). K úspěšné implementaci revidovaného RVP je zapotřebí poskytnout škole finanční prostředky na pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky tak, aby si mohli rozvíjet informatické myšlení a digitální kompetence v rámci změn a inovací ve vzdělávání v kontextu digitalizace, tzn. s novým obsahem výuky Informatiky a s novou klíčovou digitální kompetencí, která nyní zasahuje do všech vzdělávacích oblastí. Zároveň je věnována pozornost i prevenci digitální propasti, aby žáci mohli zařízení využívat také doma, kdykoliv dle potřeb ve výuce, v zájmových aktivitách a nebyli vyloučeni tím, že zařízení nemají pro sebe k dispozici. 

Tou zásadní změnou v souvislosti s inovacemi ve vzdělávání v kontextu digitalizace je zaměření na žáka a na jeho rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí, a to napříč vzdělávacími oblastmi díky nové klíčové digitální kompetenci, která je v RVP začleněna, a to prostřednictvím pokročilých digitálních učebních pomůcek, nikoliv základních. Například se školy mohou vybavit robotickými a programovatelnými učebními pomůckami, zařízeními pro využití rozšířené nebo virtuální reality, 3D tiskárnami a 3D pery, snímacími zařízeními jako jsou skenery pro využití s virtuální/rozšířenou realitou, vizualizéry, fotoaparáty, kamerami, zařízeními, která spadají do kategorie „Internet věcí“ a badatelská technika včetně čidel a mikroskopů, software a také digitální zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami např. pro alternativní ovládání počítače, rozpoznávání hlasu apod. Jedná se o takové pokročilé digitální učební pomůcky, které rozvíjejí informatické myšlení a digitální kompetence žáků.

Školy si však mohou pořídit pro své žáky i základní vybavení (notebooky, tablety, chromebooky), pokud ještě nejsou dostatečně vybaveny. Primárně je ovšem soustředěna pozornost na pokročilé digitální učební pomůcky, které lze využívat nejen v Informatice, ale napříč vzdělávacími oblastmi v různých vyučovacích předmětech.  

Finanční intervence (1 000 Kč na žáka) v rámci účelu vybavení žáků digitálními učebními pomůckami je jednorázová a je soustředěna na základní a střední školy a konzervatoře, ale také pro mateřské školy. Přednostně v roce 2022 obdržely finanční prostředky mateřské školy, aby již v předškolním vzdělávání byl zahájen rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí u nejmenších dětí. Dále obdržely v roce 2022 finanční prostředky přednostně ty základní

Nahrávám...
Nahrávám...