dnes je 18.5.2024

Input:

Asistent pedagoga a novela inkluzivní vyhlášky 2019 - souhrn informací k pozici asistenta pedagoga v systému školství

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3
Asistent pedagoga a novela inkluzivní vyhlášky 2019 – souhrn informací k pozici asistenta pedagoga v systému školství

Bc. Lenka Polášková

Ode dne 9. 3. 2018 začala školská poradenská zařízení doporučovat podpůrná opatření asistenta pedagoga ve změněné podobě. Druhá novela vyhlášky rozlišovala podle náročnosti činnosti zajišťované asistentem dvě různé podoby tohoto podpůrného opatření.

  • poskytující individuální podporu při vzdělávání a výchově,

  • zajišťující pomocné výchovné a organizační činnosti.

Školská poradenská zařízení vyhodnocovala, která z těchto podob je v daném případě potřebná pro naplňování práv žáka. Od 9. 3. 2018 se také začalo uplatňovat i nové odstupňování činnosti asistenta pedagoga podle potřebného časového rozsahu. Dosavadní právní úprava vycházela ze 4 možností (po čtvrtinách úvazku). Nová právní úprava umožňovala 7 různých časových rozsahů podpory, z nichž školské poradenské zařízení doporučilo to, které nejlépe odpovídalo potřebám žáka. Prostředky státního rozpočtu určené školám a školským zařízením v případě využití asistenta pedagoga výslovně počítají i s nezbytnou nepřímou pedagogickou činností.

Pozice asistenta pedagoga a jeho kompetence

Podle § 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

(1) Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb.

(2) Asistent pedagoga pracuje podle potřeby se žákem, oddělením nebo studijní skupinou podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.

(3) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména:

a) přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogickou činností;

b) podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti;

c) výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.

(4) Asistent pedagoga zajišťuje zejména:

a) pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

c) pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní prostředí,

d) pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,

e) nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby,

f) pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

(5) Jednomu žákovi nelze doporučit současně více než jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Asistent pedagoga uvedený v odstavci 3 může za tím účelem zajišťovat i činnosti uvedené v odstavci 4.

Kvalifikační předpoklady pro výkon profese asistenta pedagoga

Podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

(1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 odst. 9 ŠZ), nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace, získává odbornou kvalifikaci:

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem jiného akreditovaného studijního programu než podle písmene a) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku,

2. studiem pedagogiky, nebo

3. absolvováním vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen "studium pro asistenty pedagoga"),

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením,

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího programu

Nahrávám...
Nahrávám...