dnes je 15.6.2024

Input:

85/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

č. 85/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 19. března 2015,
kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. § 4 zní:
㤠4
Úřad může na žádost uživatele stanoveného měřidla vyjmout na stanovené období stanovené měřidlo specifického určení z povinnosti schvalování typu a ověřování.”.
2. V § 6 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větami „Tento požadavek se považuje za splněný, pokud má měřidlo požadované metrologické a technické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických a technických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při schvalování typu.”.
3. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo byly opatřeny certifikátem od akreditovaného výrobce certifikovaného referenčního materiálu”.
4. V § 9 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „Tento požadavek se považuje za splněný, pokud má měřidlo požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při jeho ověřování.”.
5. V § 9 se doplňují odstavce 8 až 10, které znějí:
„(8) U vybraných druhů stanovených měřidel se prodlužuje platnost ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky. Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy stanovených měřidel, jejichž platnost ověření se na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky prodlužuje, a dobu, o kterou se u jednotlivých vybraných druhů stanovených měřidel platnost ověření prodlužuje.
(9) Statistické výběrové zkoušky pro účely prodloužení doby platnosti ověření provádí Český metrologický institut, postupuje přitom podle opatření obecné povahy, které pro jednotlivé vybrané druhy stanovených měřidel stanoví postupy a podmínky zkoušek a kritéria jejich kladného výsledku. Žádost o provedení statistické výběrové zkoušky lze podat nejdříve 2 roky a nejpozději 1 rok před uplynutím doby platnosti předchozího ověření stanoveného měřidla.
(10) Žadatel o prodloužení platnosti ověření je povinen s prodloužením doby platnosti ověření seznámit osoby dotčené měřením, a to do 3 měsíců ode dne vydání protokolu o prodloužení platnosti ověření.”.
6. V § 10 odst. 1 se slova „prvotní ověření, u ostatních měřidel jejich prvotní kalibraci” nahrazují slovem „ověření”.
7. V § 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , pokud není akreditovaným výrobcem”.
8. V § 10 odst. 2 se slova „ , prvotní kalibraci dovážených etalonů a pracovních měřidel” zrušují.
9. V § 11 odstavec 4 zní:
„(4) Český metrologický institut pro účely ověření stanoveného měřidla, jehož certifikát o schválení typu pozbyl platnosti, může povolit jeho konstrukční změnu, pokud touto konstrukční změnou dochází k
Nahrávám...
Nahrávám...