dnes je 16.4.2024

Input:

5 otázek a 5 odpovědí ke kariérnímu řádu

8.8.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Zkvalitnění výuky a zvýšení prestiže pedagogické profese - to jsou hlavní cíle kariérního řádu.

1. Můžete uvést tři hlavní přednosti kariérního řádu (KŘ), které budou mít přímý dopad na zlepšení kvality výuky?

Za prvé, kariérní řád povede ke zkvalitnění vzdělávání. Nabídne aktivním a kvalitním učitelům příležitost k profesnímu rozvoji a seberealizaci spojenou se systematickou podporou a lepším odměňováním. Je nastavený tak, aby především vedl k rozvoji motivace učitelů. Motivovanější a profesně lépe vybavení učitelé jsou základním předpokladem pro zvyšování kvality vzdělávání.

Konkrétně KŘ zajistí začínajícím učitelům KŘ účinnou vícezdrojovou podporu při vstupu do profese. Uvádějící učitel pomůže absolventovi zprostředkovat zkušenosti s chodem školy a aplikovat teoretické znalosti z vysokoškolského studia v rámci praktické výuky. Začínající učitel tak bude mít zajištěné podmínky pro rychlejší adaptaci a kvalitnější výuku a při přechodu na druhý kariérní stupeň postoupí v platové tabulce. Samostatným učitelům nabízí KŘ možnost postupu na třetí kariérní stupeň, který je spojen s vyšším finančním ohodnocením a s možností vykonávat vybrané specializované činnosti (koordinátor vlastního hodnocení školy a mentor profesního rozvoje).

Za druhé, kariérní řád přispěje ke zvýšení prestiže učitelské profese. Standard učitele vymezuje osobnostní předpoklady pro výkon učitelské profese a 11 základních profesních kompetencí ve třech oblastech (oblast osobního profesního rozvoje, oblast vlastní pedagogické činnosti a oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy). Ukazuje tak náročnost a komplexitu práce učitele a činí ji srozumitelnější pro laickou veřejnost, včetně politiků a novinářů.

Za třetí, kariérní řád je úzce propojen s navrhovaným systémem dalšího profesního vzdělávání učitelů prostřednictvím metodických kabinetů, které mají sloužit jako platforma vzájemné kolegiální podpory v oblasti oborových didaktik. Poskytnou tak učitelům systematickou a prakticky zaměřenou podporu v jejich činnosti.

2. Můžete uvést, jaké jsou hlavní nedostatky KŘ v současné podobě?

Především, v současnosti žádný kariérní řád pro pedagogické pracovníky neexistuje. Hlavním nedostatkem současného stavu je absence kariérní cesty rozvoje profesních kompetencí – dnes existuje jen kariérní cesta k funkčním pozicím (ředitelé, jejich zástupci) a ke specializovaným pozicím (výchovní poradci…) – a těchto je omezený počet. Učitelská kariéra je tak plochá a postrádá motivační prvky k dalšímu profesnímu rozvoji. Chybí také systematická a nároková podpora začínajících učitelů, kteří jsou tak odkázáni na osvícenost svých ředitelů.  Jsme tak jednou z mála vyspělých zemí, která nemá pro učitele kariérní perspektivu vázanou na promyšlený systém dalšího vzdělávání.

3. Můžete uvést, s jakými celkovým náklady na „zavedení“ KŘ v jednotlivých položkách (oblastech) se počítá v jednotlivých obdobích?

Pro rok 2017 se počítá s náklady ve výši 404 mil. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na podporu začínajícího učitele v adaptačním období, tedy:

  • tzv. normativ na začínajícího učitele – cca 15,5 tis. Kč na učitele ročně (obdrží škola),
  • náklady na příplatek pro uvádějícího učitele (uvádějícímu učiteli přísluší příplatek 3000 Kč nebo tentýž příplatek ve výši 1500 Kč v kombinaci se snížením rozsahu jeho přímé pedagogické činnosti).

Vedle toho obsahuje návrh i změny v oblasti specializovaných činností. Nově získají nárok na specializační příplatek ve výši 1000 až 2000 Kč výchovní poradci. Mimo to má dojít ke snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti výchovných poradců a školních metodiků prevence.

Od roku 2018 přistoupí zvýšení příplatku za třídnictví (od 1. 1. 2018). V letech 2018 až 2020 půjde ročně – včetně příplatku za třídnictví – o 1,8 mld. Kč. Třídním učitelům se příplatek za třídnictví zvýší na 1000 až 1500 Kč (z dosavadních 400 až 1000 Kč).

Náklady spojené s atestačním řízením pro třetí kariérní stupeň (KS3) a s finančními benefity učitelů v třetím kariérním stupni začnou nabíhat od roku 2022 podle počtu učitelů účastnících se atestačního řízení. Náběh modelujeme ve finančním vyčíslení od cca 20 mil. Kč v prvním roce po cca 40 mil. Kč v sedmém roce a dále. Detailně jsou náklady popsány ve sněmovním tisku 959 – vládním návrhu novely zákona. Navíc vyplynou náklady na zajištění hodnocení učitele ucházejícího se o třetí kariérní stupeň od jiného učitele v KS3 (poslanecký pozměňovací návrh, který vedle hodnocení od ČŠI zavedl i hodnocení od jiného učitele v KS3); tyto další náklady jsou odhadnuty v náběhu od cca 15 mil. Kč v prvním roce po cca 57 mil. Kč od sedmého roku.

Další náklady jsou od roku 2022 spojeny se zvýšením platu učitelů v KS3 (tzv. atestační příplatek). Ten bude mít dvě složky:

  • příplatek 3000 Kč a
  • část tarifní (proměnlivá podle počtu let zvýšení doby započitatelné praxe a příslušné platové třídy: podle důvodové zprávy v průměru 1483 Kč u učitelů v 9. platové třídě a 2450 Kč u učitelů ve 12. platové třídě).

Tyto náklady rostou podle počtu učitelů, kteří dosáhnou KS3. Právní předpisy žádné „kvóty“ učitelů nestanoví. Pokud v prvním roce postoupí na třetí kariérní stupeň 1600 učitelů, půjde o 44 mil. Kč (v současných hodnotách platových tarifů), v desátém roce to však už budou cca 3 mld. Kč (opět počítáno se současnými hodnotami platových tarifů).

V letech 2017 – 2022 bude NIDV zároveň realizovat implementační projekt IMKA (507 mil. Kč) financovaný z Evropských strukturálních fondů (což znamená, že tyto prostředky lze využít pouze k zavádění KŘ a související aktivity, nikoli třeba na zvýšení tarifních platů učitelů). Většina těchto nákladů bude použita pro přímou podporu aktérů kariérního řádu (především ředitelů a učitelů). Jeho součástí jsou však i aktivity směřující k vytvoření metodických kabinetů a ke zlepšení kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V dalších letech budou náklady na „provoz“ kariérního řádu činit na straně NIDV cca 35 mil. ročně na zajištění atestačních řízení.

4. Jak je nastaveno a jak bude probíhat hodnocení úspěšnosti zavedení KŘ?

Z odůvodnění vládního návrhu novely zákona – součást sněmovního tisku 959 – vyplývá, že v rámci přezkumu účinnosti bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhodnocovat, jak jsou naplňovány jednotlivé cíle novely,

Nahrávám...
Nahrávám...