dnes je 23.5.2024

Input:

112/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

č. 119/2023 Sb., Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
[zrušeno č. 102/2024 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 25. dubna 2023
o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2022.
Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
§ 2
Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle § 3 až 9 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2022 v souladu s jinými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.
§ 3
(1) Náklady na akutní lůžkovou péči se ocení podle odstavců 2 až 5.
(2) Případy hospitalizace pacientů, které byly ukončeny v roce 2021 a u kterých před rokem 2022 nebyla vykázána žádná zdravotní péče, se ocení součinem základní sazby ve výši 57 297 Kč a relativních vah přiřazených k hospitalizačním případům stanovených podle sdělení Českého statistického úřadu č. 385/2020 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen „Klasifikace CZ-DRG 2021”). Případy hospitalizace pacientů budou sestaveny na základě péče vykázané v roce 2022. Do ocenění případů hospitalizace pacientů podle věty první se nezahrnou léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021; tyto léčivé přípravky se ocení podle § 9.
(3) Případy hospitalizace pacientů, které byly ukončeny v roce 2022 a u kterých před rokem 2022 nebyla vykázána žádná zdravotní péče, se ocení součinem základní sazby ve výši 62 236 Kč a relativních vah přiřazených k hospitalizačním případům stanovených podle sdělení Českého statistického úřadu č. 385/2021 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen „Klasifikace CZ-DRG 2022”). Případy hospitalizace pacientů budou sestaveny na základě péče vykázané v roce 2022. Do ocenění případů hospitalizace pacientů podle věty první se nezahrnou léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 k vyhlášce č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2022; tyto léčivé přípravky se ocení podle § 9.
(4) Případy hospitalizace pacientů, u kterých před rokem 2022 došlo k vykázání alespoň části zdravotní péče, se ocení součinem hodnoty bodu ve výši 1,56 Kč a počtu bodů výkonu s bodovou hodnotou (dále jen „výkon”) stanoveného vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „seznam výkonů”), pro příslušný výkon v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty, přičemž pro ocenění se použije pouze ta část péče případu hospitalizace
Nahrávám...
Nahrávám...