dnes je 1.4.2020

Input:

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

24.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

JUDr. Hana Poláková

Dne 1. září 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Hlavním záměrem zákona je vytvořit nástroj, který umožní návrat rodičů do pracovního procesu a odstraní překážky v podobě absence služeb, které by představovaly záruku péče o dítě za zákonem vymezených podmínek. Rodičům se umožňuje udržení kontaktu se zaměstnáním v době péče o dítě a postupný návrat nebo vstup na trh práce. Zákon upravuje poskytování pravidelné péče o dítě mimo režim školských předpisů a reaguje tak i na dočasný převis poptávky nad nabídkou volných míst v předškolním vzdělávání. Jeho autorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, nerozšiřuje tedy řadu právních předpisů upravujících školskou problematiku. Nicméně vedle předškolního vzdělávání v mateřské škole se zavádí nový právní institut – služba péče o dítě v dětské skupině, se kterým je vhodné se seznámit.

I přes svou krátkou účinnost (od 1. 9. 2014) reagovala skupina poslanců na požadavky z terénu a s účinností od 4. 6. 2015 byl tento zákon novelizován z poslanecké iniciativy zákonem č. 127/2015 Sb.

Zákon definuje službu péče o dítě v dětské skupině jako činnost provozovanou poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, a to v souladu se zpracovaným a schváleným plánem výchovy a péče o dítě. Právě definice služby o dítě v dětské skupině byla důvodem novely zákona. Zákon totiž přikazoval všem poskytovatelům péče o dítě, aby se podřídili podmínkám stanoveným zákonem. Nebyla však vzata v potaz zařízení a služby, které byly poskytovány dlouho před přijetím zákona a které nemohou ze své podstaty nebo z finančních či jiných důvodů kritéria zákona splnit. Jedná se například o lesní školky, nízkoprahová zařízení či dětské kluby. V případě nepřijetí novely by musely ukončit svou činnost, což by mělo výrazně negativní účinky jak morální, tak ekonomické. Evidence poskytovatelů služeb se tak stává dobrovolnou. Podmínky zákona musí splňovat pouze ti poskytovatelé, kteří se evidují u Ministerstva práce a sociálních věcí. Pouze tito poskytovatelé budou moci čerpat daňové úlevy vyplývající ze zákona o dani z příjmu. Zachovává se tak široké spektrum zařízení pečujících o předškolní děti, která již řadu let fungují s pozitivním dopadem na zaměstnanost a pracovní uplatnění i mimopracovní život osob, jejichž uplatnění by z důvodu péče o dítě bylo vyloučeno.

Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zákonem č. 127/2015 Sb. s účinností od 4. 6. 2015:

a) zavádí volitelnou registraci poskytovatelů,

b) upřesňuje uživatele benefitů,

c) terminologicky opravuje „škodu” na „újmu”, která je širším pojmem zahrnujícím jak újmu majetkovou, tak újmu nemajetkovou, například újmu na zdraví,

d) vypouští přechodnou roční lhůtu pro registraci.

Co tedy zákon, který se vztahuje pouze na poskytovatele služby péče o dítě zaevidované u Ministerstva práce a sociálních věcí, upravuje?

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině:

Poskytovatelem služby péče o dítě může být:

1. fyzická osoba, nebo

2. právnická osoba

 • zaměstnavatel rodiče,

 • ústav,

 • právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech,

 • územní samosprávný celek nebo jim založená příspěvková organizace,

 • obecně prospěšná společnost,

 • nadace nebo nadační fond,

 • vysoká škola,

 • spolek.

Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině

Oprávnění vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů, o který je nutno požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

 • bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem,

 • vlastnické nebo jiné právo fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem, k užívání objektu nebo prostor, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,

 • zajištění technických požadavků na stavby a hygienických požadavků na prostory, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienických požadavků na provoz služby péče o dítě v dětské skupině,

 • dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li o fyzickou osobu, která bude poskytovatelem.

 • bezúhonnost pečující osoby; pro účely tohoto zákona se pečující osobou rozumí fyzická osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s poskytovatelem a která vykonává činnost přímo působící na dítě spočívající v hlídání a péči o dítě,

 • odborná způsobilost pečující osoby,

 • zdravotní způsobilost pečující osoby; při posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle právních předpisů o pracovnělékařských službách (zákon č. 373/2011 Sb.),

 • dosažení věku 18 let a plná svéprávnost pečující osoby.

Bezúhonnost se posuzuje obdobně jako ve školství na základě výpisu z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Fyzická osoba dokládá, že nebyla pravomocně odsouzena pro

 • úmyslný trestný čin,

 • trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných,

 • trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost péče o dítě.

Zákon předepisuje pečujícím osobám odbornou způsobilost. Ta je pojata celkem široce:

 • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa (zákon č. 96/2004 Sb.)

 • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách Zákon č. 108/2006 Sb.),

 • odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele (zákon č. 563/2004 Sb.),

 • profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (autorizujícím orgánem pro profesní kvalifikaci chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je Ministerstvo práce a sociálních věcí, proces autorizace se zajišťuje podle zákona č. 179/2006 Sb.), nebo

 • odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře (zákon č. 95/2004 Sb.).

Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována:

 • bez úhrady nákladů nebo

 • s částečnou úhradou nákladů nebo

 • plnou úhradou nákladů.

Výše úhrady nákladů v konkrétním případě je stanovena na základě kritérií, které je poskytovatel povinen stanovit. Mezi náklady souvisejícími se službou péče o dítě v dětské skupině, tj. zřizovací a provozní náklady, patří zejména náklady na úpravy prostor, pořízení vybavení dlouhodobého a krátkodobého hmotného majetku a drobného spotřebního materiálu, náklady na mzdy pečujících osob (včetně povinných odvodů) a náklady na běžný provoz dětské skupiny (tj. energie, úklid, výměna prádla atd.). Účetní záznamy o poskytování péče o dítě se vedou odděleně od ostatních účetních nákladů, aby byla zajištěna průkaznost hospodaření a financování služby a efektivní kontrola hospodaření.

Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině

Počet dětí na jednu dětskou skupinu je stanoven obdobně jako v mateřské škole. Nesmí být vyšší než 24 dětí.

Pokud je v dětské skupině dítě mladší 2 let nebo dítě zdravotně postižené, zohlední poskytovatel tuto skutečnost při stanovení počtu pečujících osob.

Obecně je stanoveno, že na 6 dětí připadá 1 pečující osoba. Na 7 až 24 dětí připadají 2 pečující osoby. Na 13 až 24 dětí ve skupině, kde je alespoň jedno dítě mladší 2 let, připadají 3 pečující osoby.

Stravování

Na rozdíl od předškolního vzdělávání, kde je školní stravování nezbytnou součástí pobytu dítěte v mateřské škole, v dětské skupině není povinen poskytovatel poskytnout stravovací služby. Pokud se však poskytovatel dohodne s rodiči, mohou být stravovací služby poskytovány. Způsob stravování a úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Pokud zajišťuje dítěti stravu rodič, je poskytovatel povinen v zájmu ochrany zdraví dětí zajistit uchování, případný ohřev a podání stravy dítěti v souladu s požadavky správné hygienické praxe stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a č. 178/2002) a v souladu s právními předpisy upravujícími činnosti epidemiologicky závažné (zákon č. 258/2000 Sb.).

Pokud zajišťuje dítěti stravu poskytovatel, vztahují se na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů, právní předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné (zákon č. 258/2000 Sb.) a provozování stravovací služby musí být zajištěno v souladu s povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a č. 178/2002).

Onemocnění dítěte

Zákon upravuje i postup při onemocnění dítěte, kdy při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. Cílem je zabránit ohrožení zdraví dítěte nebo zabránění vzniku rizika zhoršení jeho stavu.

Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče

Tak jak ředitel mateřské školy vydává školní řád, tak poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině je povinen vydat vnitřní pravidla, která ukotvují provozní a organizační záležitosti související s fungováním dětské skupiny. Vnitřní pravidla musí být zpřístupněna v prostorách, kde se péče poskytuje a které jsou přístupny rodičům, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vnitřní pravidla obsahují:

 • identifikaci poskytovatele podle toho, zda se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu nebo organizační složku státu,

 • označení dětské skupiny a údaj o počtu dětí v dětské skupině,

 • adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

 • den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

 • podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině včetně určení, zda službu péče o dítě v dětské skupině poskytovatel poskytuje bez úhrady nákladů nebo s částečnou anebo plnou úhradou nákladů, a při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s částečnou nebo plnou úhradou nákladů kritéria na základě kterých je v konkrétním případě určena výše úhrady nákladů.

Výchova a vzdělávání v mateřských školách probíhá podle školního vzdělávacího programu zpracovaného v souladu s rámcovým vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství a mládeže. V rámci péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen „plán výchovy a péče”) se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Na rozdíl od vnitřních pravidel jde o úpravu základního obsahu aktivit v dětské skupině.

Školský zákon vyjmenovává výchovná opatření, která lze v rámci výchovy a vzdělávání použít v případě porušení školního řádu. Zákon o službě péče o dítě v dětské skupině naopak vyjmenovává, co je zakázáno v rámci péče o dítě použít. Půjde o:

 • nepřiměřený výchovný prostředek,

 • nepřiměřené omezení,

 • výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte,

 • výchovné prostředky, které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Plán výchovy a péče o dítě je povinen poskytovatel zveřejnit obdobně jako zveřejňuje vnitřní pravidla. Tedy v prostorách, kde se péče poskytuje a které jsou přístupny rodičům. Využít lze i webové stránky.

Evidence dětí v dětské skupině

Za obdobu školní matriky vedené ve školách a školských zařízení lze považovat vedení evidence dětí v dětské skupině. Ta slouží zejména pro účely kontroly podmínek poskytování péče. Obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,

 • jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,

 • jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet,

 • dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,

 • údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,

 • údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,

 • telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),

 • údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; rodič je povinen informovat poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

 • údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Údaje uvedené pod písm. a) až g) a jejich změny je povinen rodič sdělit poskytovateli v písemném prohlášení.

Údaje uvedené pod písm. h) a i) a jejich změny je povinen rodič doložit poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Součástí evidence dětí je i smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Poskytovatel je povinen uchovat údaje a dokumenty obsažené v evidenci dětí o konkrétním dítěti po dobu 3 let od ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tomuto dítěti.

Pojištění odpovědnosti za újmu

Poskytovatel je povinen před započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o preventivní prvek ve vztahu k potencionálně vzniklé újmě v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině. Výběr pojišťovny, rozsah a výše pojistného plnění je ponechán na uvážení a rozhodnutí poskytovatele služby.

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Vztah mezi poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině a zákonným zástupcem dítěte upravuje smlouva o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Ta se uzavírá písemně před zahájením poskytování služby. Jedná se o občanskoprávní vztah mezi poskytovatelem služby a jejím příjemcem.

Zákon předepisuje náležitosti této smlouvy takto:

 • místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

 • výši úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení, je-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s úhradou nákladů,

 • podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu a věk dítěte,

 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel,

 • ujednání o postupu v případě onemocnění dítěte,

 • způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy,

 • dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy.

Přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou vnitřní pravidla a plán výchovy a péče. Smlouva je součástí evidence dětí vedené poskytovatelem za účelem kontroly podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Technické požadavky na stavby

Službu péče o dítě v dětské skupině lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy (vyhláška č. 268/2009 Sb.) na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. Stanovením technických a níže uvedených hygienických požadavků na prostor a provoz jsou plně respektovány potřeby dítěte, jeho zdravý vývoj a charakter činnosti péče o dítě a zajištění ochrany zdraví dětí.

Hygienické požadavky na prostory a provoz

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována v prostorách a místnostech, které jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, a které nejsou umístěny v blízkosti zdroje hluku a znečištění ovzduší, jež by negativně ovlivňovalo provoz dětské skupiny.

Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem upravené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 281/2014 Sb.). Výjimky z hygienických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem pro dětské skupiny do 12 dětí je možné povolit, jen pokud nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. O povolení výjimky rozhoduje na žádost poskytovatele krajská hygienická stanice.

Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12 dětí stanoví právní předpisy upravující hygienické požadavky na prostory a provoz (zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 410/2005 Sb.). Budou zde tedy platit stejné požadavky jako v běžné mateřské škole.

Zákon ve své další části upravuje vznik, změnu a zánik oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a vedení evidence poskytovatelů této služby.

Žádost o zápis do evidence poskytovatelů vedeného MPSV

Žádost obsahuje:

 • náležitosti stanovené správním řádem

 • identifikace organizační složky státu a jméno a příjmení vedoucího organizační složky státu

 • v případě právnické osoby identifikace osoby, která jedná jménem právnické osoby

 • označení a kapacitu dětské skupiny,

 • adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

 • den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Žádost lze podat na tiskopise předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věci, nebo prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s ministerstvem předepsaným