dnes je 2.6.2023

Input:

Základní pravidla organizace provozu mateřské školy a dopady Covid-19

27.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15
Základní pravidla organizace provozu mateřské školy a dopady Covid–19

Mgr. Lenka Polášková

Příspěvek přináší základní přehled pravidel pro organizaci a provoz mateřské školy, se specifiky, vyplývajícími z dopadů výskytu Covid-19.

Základní legislativní rámec, kterému je nutné věnovat pozornost:

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Zákon upravuje příslušné právní předpisy Evropské unie a upravuje je v přímé návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie.

Zákon o ochraně veřejného zdraví je jako právní předpis závazný pro:

Školy (mateřské, základní, střední a vyšší odborné), školská zařízení (školní družiny, internáty, domovy, střediska praktického vyučování), zařízení zájmových (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, kluby) a v neposlední řadě zařízení pro výkon ústavní výchovy a pro preventivně výchovnou péči (diagnostické ústavy, střediska výchovné péče, výchovné ústavy, dětské domovy.

V souvislosti s postupy, směřujícími k ochraně zdraví dětí a zaměstnanců školy, je nutné naprosto správně definovat terminologii. Právě tato bývá chybně vykládána zejména veřejnými sdělovacími prostředky. Jedná se o požadavky školy směrem k zákonným zástupcům při projevech infekčního onemocnění, při náhlém onemocnění dítěte v kolektivu mateřské školy, případně přímý výskyt Covid – 19 v kolektivu dětí mateřské školy. Terminologii bude nutné zapracovat do Školního řádu a to z toho důvodu, že právě ve Školním řádu je nutné definovat a konkretizovat tyto situace:

  • Jak postupuje učitelka mateřské školy v případě přijímání dítěte do kolektivu a dítě projevuje známky infekčního onemocnění.

  • Jak postupuje učitelka mateřské školy v případě, že dítě v průběhu pobytu v mateřské škole začne mít projevy infekčního onemocnění.

  • Jak postupuje škola v případě výskytu projevů infekčního onemocnění u zaměstnance.

  • Jaké povinnosti má zákonný zástupce, v souvislosti s eliminací rizik šíření infekčních chorob.

Vymezení základních pojmů:

Ochrana veřejného zdraví

Je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.

Infekčním onemocněním se rozumí

Příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu z nakažené fyzické osoby, zvířete nebo neživého substrátu na vnímavou fyzickou osobu.

Izolací se rozumí

Oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit.

Karanténními opatřeními jsou

a) karanténa, kterou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen “fyzická osoba podezřelá z nákazy“), od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit,

b) lékařský dohled, při kterém je fyzická osoba podezřelá z nákazy povinna v termínech stanovených prozatímním opatřením poskytovatele zdravotních služeb nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví docházet k lékaři na vyšetření nebo se vyšetření podrobit, popřípadě sledovat podle pokynu příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví po stanovenou dobu svůj zdravotní stav a při objevení se stanovených klinických příznaků oznámit tuto skutečnost příslušnému lékaři nebo příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

c) zvýšený zdravotnický dozor, jímž je lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy, které je uložen zákaz činnosti nebo úprava pracovních podmínek k omezení možnosti šíření infekčního onemocnění.

Rodinným příslušníkem se rozumí

Manžel (manželka) nebo druh (družka), partner (partnerka) podle zákona o registrovaném partnerství (dále jen "partner"), děti, osvojenci, děti svěřené do pěstounské nebo poručnické péče, děti svěřené soudem do osobní péče jiné fyzické osoby a rodiče podnikatele (podnikatelky), jeho manželky (jejího manžela), druha (družky) nebo partnera.

  • Vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateřských škol, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a školských zařízení, zařazených do rejstříku škol a školských zařízení. S výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen “vzdělávání“) uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

Požadavky na aktualizaci Školního řádu

Nezapomeňte zapracovat tyto oblasti:

1) Požadavky na základní hygienická pravidla, definovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky:

  • Dodržování zásad osobní hygieny - požadavky na používání roušek či respirátorů při pobytu zákonných zástupců v budově mateřské školy.

Komentář: V kompetenci ředitele školy je stanovit ve Školním řádu požadavky na dodržování prevence proti šíření infekčních chorob u všech účastníků výchovně – vzdělávacího procesu (pedagogičtí pracovníci, nepedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci dětí, širší veřejnost). Nadřazeným orgánem je v tomto směru orgán státního zdravotního dozoru. Tedy pokud tuto povinnost neuvede ředitel školy ve Školním řádu, může tuto povinnost, v souvislosti s vývojem epidemiologických rizik nařídit příslušná Krajská hygienická stanice, jako orgán státního, zdravotního dozoru, nebo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je mateřská škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Významným úkolem krajských hygienických stanic je výkon správního dozoru v rámci jejich působnosti, který zákon o ochraně veřejného zdraví označuje jako státní zdravotní dozor. Správním dozorem se rozumí správní činnost, při které vykonavatel veřejné správy (dozorčí orgán) pozoruje chování podřízených subjektů (tj. fyzických a právnických osob) a porovnává je s požadavky právních norem. V návaznosti na hodnocení podle okolností aplikuje zejména nápravné nebo sankční prostředky, jimiž reaguje na nesoulad mezi skutečným a žádoucím chováním dozorovaného subjektu.

Zapracujte do sekce “Práva a povinnosti zákonných zástupců.

  • Opakovaná edukace dětí - informace o tom, jak konkrétně mateřská škola realizuje edukaci dětí v oblasti prevence šíření, infekčních chorob.

Zapracujte do sekce “Práva a povinnosti dětí“.

  • Izolace dítěte - postup mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění v průběhu pobytu dítěte a postup při projevech infekčního onemocnění při každodenním přijímání dětí do kolektivu

Komentář: V případě, kdy dítě začne mít projevy infekčního onemocnění, jako je rýma, kašel, teplota, zvracení, průjem. Musí pověřený pedagogický pracovník, zpravidla učitelka mateřské školy toto dítě neprodleně oddělit od kolektivu a kontaktovat zákonné zástupce dítěte či jiné, osoby pověřené zákonnými zástupci o nutnosti vyzvednutí dítěte.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit "oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Mateřská škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití

Nahrávám...
Nahrávám...