dnes je 16.6.2024

Input:

Vzdělávání cizinců v mateřských školách - změna ve vyhlášce o předškolním vzdělávání

20.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.5.1.1
Vzdělávání cizinců v mateřských školách – změna ve vyhlášce o předškolním vzdělávání

JUDr. Hana Poláková

Důvody změn

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Změny odůvodňuje ministerstvo skutečností, že "Česká republika se nachází z hlediska počtu dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve zcela jiné situaci, než tomu bylo při vzniku školského zákona v roce 2004. Počty cizinců narůstají na všech úrovních vzdělávání a očekává se, že tento trend bude v následujících letech pokračovat. Je potřeba zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání všem žákům a eliminovat počty žáků, kteří vzdělávací systém opouštějí předčasně."

Ministerstvo reaguje novelou na podněty ze strany škol, samospráv, ale také na podněty veřejného ochránce práv, Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva a Výboru pro práva dítěte. MŠMT bylo k úpravám systému zavázáno také Usnesením vlády ČR ze dne 16. prosince 2019 č. 918 o postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2020. Navrhovaná právní úprava je v souladu s opatřeními Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Cíl novelizace

Novelizované vyhlášky mají za cíl upravovat pravidla pro organizaci jazykové přípravy cizinců v mateřských školách tak, aby odpovídala novým požadavkům a bylo možné zajistit její efektivní financování.

Dne 14. července 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Novela se dotýká ustanovení § 1d, který upravuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu. Toto ustanovení se doplňuje o nový odstavec 11, podle kterého PHmax stanovený pro pracoviště se za každou skupinu pro jazykovou přípravu podle § 1e odst. 1 zvyšuje o 1 hodinu. U soukromých a církevních škol bude finanční podpora zajištěna formou příplatku k normativu. Dosud byla podpora zajišťována prostřednictvím rozvojových programu, které novela školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Nahrávám...
Nahrávám...