dnes je 24.2.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Moje město

7.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.7
Ukázková hodina – Základní škola – Projektová výuka – Moje město

Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předmět: projektová – tematická výuka: propojení předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura – výtvarná výchova

Téma: Moje město

Ročník: 3.

Počet žáků: 24

Doba: přibližně 5 vyučovacích hodin (+ vycházka po okolí školy)

Anotace: Náměty na činnosti k tématu moje město/moje vesnice vychází z dané lokality, ve které se škola nachází. Je snadné uvedené cíle obměnit a přizpůsobit podle daných podmínek a připravit "na míru" konkrétním žákům v konkrétní třídě. Náměty na aktivity a popis jejich realizace by měly sloužit jako inspirace pro vlastní přetvoření a doplnění.

Klíčová slova: čtení s porozuměním, digitální gramotnost, okolí školy, perspektiva, pětilístek, plánek, pohyb ve čtvercové síti, prostorová stavba, slovní úloha, tvoření otázek, volné psaní

Klíčové kompetence (jsou naplňovány v dlouhodobém horizontu):

Kompetence k řešení problémů

 • Žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Kompetence komunikativní

 • Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální a personální

 • Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.

 • Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

Kompetence pracovní

 • Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení.

Očekávané výstupy (RVP ZV), ke kterým aktivity v dlouhodobějším horizontu směřují:

Český jazyk a literatura:

 • - Žák čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.
 • - Žák na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.
 • - Žák v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.

Matematika a její aplikace:

 • - Žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci (zařazeno do vyučovací hodiny pracovního vyučování).
 • - Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.
 • - Žák orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času.

Člověk a jeho svět (Prvouka):

 • - Žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí.

Člověk a svět práce:

 • - Žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů.

Umění a kultura – výtvarná výchova:

 • - Žák v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace.

Organizace řízení učební činnosti:

V průběhu jednotlivých aktivit je střídána samostatná práce a práce ve dvojicích a v malých skupinách. Při dělení do dvojic/skupin necháme žákům možnost rozhodnutí, s kým by rádi spolupracovali.

Organizace prostorová:

Aktivity probíhají ve třídě, stoly mohou být uspořádány do řad nebo po dvou u sebe s židlemi okolo (pro 4 žáky), pro sdílení je vhodné sezení v kruhu (na koberci). Je vhodné zařadit vycházku v okolí školy s cíleným pozorováním.

Text:

Český jazyk a literatura

Cíl: Žák přečte neznámý text a porovná informace z textu se svou vlastní zkušeností; formuluje otázku k přečtenému textu; vypráví svůj vlastní text.

Pomůcky: čistý list papíru, psací potřeby, časomíra (3minutové přesýpací hodiny), upravený text z místní kroniky, proužek papíru na zapsání otázky

1. Aktivitu jsme zahájili volným psaním na téma "Moje město". Volné psaní je aktivita, při které žáci po určenou dobu (3 minuty) zaznamenávají na volný list papíru nebo do sešitu myšlenky, které je k danému tématu napadají. Začínají psát všichni najednou, nejprve si napíší téma, a jakmile jsou všichni připraveni, na pokyn učitele: "Začněte psát, teď!" začnou zapisovat své myšlenky. Pravidlem volného psaní je, že žáci píší po celou dobu, soustředěně se dívají na papír a zaznamenávají si vše, co jim "běží hlavou". Pokud je nic nenapadá, klidně si zaznamenají: "Nemám další nápad, nevím, co psát." apod. V průběhu psaní se nevracejí, neškrtají, nedělají v textu žádné opravy. Volné psaní umožní, aby se všichni žáci soustředili na téma, které bude následovat. Jakmile uběhne určená doba, dá učitel pokyn: "Dokončete psaní a odložte pera!". Po tomto pokynu může žák dopsat poslední rozepsané slovo.

Nyní dá učitel těm žákům, kteří chtějí, možnost, aby přečetli svůj text nahlas. Pokud by dobrovolníků bylo hodně, rozdělí se na skupiny a budou předčítat ve skupinách.

Následuje společné shrnutí, co nás při společném psaní napadalo. Učitel heslovitě zapisuje na tabuli. V naší třídě to např. bylo: bydliště, škola, pizzerie, hodně aut, park, špína na ulicích, trh na náměstí, výborná zmrzlina, nemáme kino, stavějí se nové domy.

2. Každý žák dostane připravený text (upravený z místní kroniky), který si přečte. V průběhu čtení si podtrhne slova, kterým nerozumí.

Ukázka textu:

Lidé, kteří před sto lety v Uhříněvsi žili, měli jistě různé představy, jak se bude město vyvíjet. Určitě by se divili, jaké proměny město zaznamenalo. Na Novém náměstí, kde dnes stojí radnice, stával cukrovar. Neexistuje Podrackého železářství ani místní likérka a povozy tažené koňmi a kravami nahradila auta. Nezávislé město Uhříněves se stalo součástí velké Prahy a ztratilo svůj klid. Co ale zůstalo na svém místě, je budova Sokola, která se ukrývá za novou budovou Divadla U22. První školou byla naše škola, na svém místě stojí již od roku 1882. První vlak projel Uhříněvsí v roce 1871, trať sloužila k přímému spojení Prahy s Vídní.

Po přečtení si žáci ve skupině vyjasní neznámá slova, s vysvětlením může pomoci učitel. Každý žák dostane jeden proužek papíru, na který napíše otázku, na kterou lze odpovědět podle přečteného textu. Otázky si ve skupině vymění a odpovídají na ně. Své odpovědi zdůvodňují. Každá skupina vybere jednu otázku, kterou položí ostatním skupinám.

Příklady otázek z naší třídy:

- Kde stál cukrovar?

- Existovala před sto lety sokolovna?

- Bylo tu dřív divadlo?

- Mohl bys jet dřív z Uhříněvsi do Vídně?

- Chtěl bys žít v Uhříněvsi před sto lety?

 1. "Co si lidé přečtou za sto let v místní kronice, až se budou chtít něco dozvědět o dnešní podobě Uhříněvsi?" Žáci ve skupinách mluví o tom, co by mohlo být do kroniky o dnešní době zapsáno. Ve skupině se střídají. Pokud by byl dostatek času, mohli by své nápady také zapsat (není to ale hlavním cílem aktivity).
 2. Hodinu shrneme pomocí metody pětilístek. Každý žák shrnuje a zapíše informace a své názory na dané téma:
 3. Na první řádek napíše téma (jedním slovem – obvykle podstatné jméno).
 4. Druhý řádek je dvouslovný popis námětu, jeho podstatných vlastností, jak je vnímá žák (jaký je – dvě přídavná jména).
 5. Třetí řádek je ze tří slov a vystihuje, co se s tématem děje nebo co dělá (tři slovesa).
 6. Na čtvrtém řádku je věta vztahující se k námětu (může chybět sloveso).
 7. Poslední řádek je synonymum k námětu (nemusí to být podstatné jméno).

Příklad pětilístku z naší třídy:

Uhříněves

hlučná veliká

rozrůstá se mění se je modernější

Bydlí tady hodně lidí.

domov

Pro mladší žáky, nebo pokud metodu neznají, můžeme dát k dispozici schéma zápisu:

__________

__________ __________

__________ ___________ __________

__________ __________ __________ __________

__________

Matematika a její aplikace

Cíl: Žák nakreslí plánek cesty (převádí reálnou situaci do zobrazení v rovině), procvičí si

Nahrávám...
Nahrávám...