dnes je 18.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Kolumbovo vejce

12.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.6
Ukázková hodina – Základní škola – Projektová výuka – Kolumbovo vejce

Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předmět: projektová – tematická výuka (propojení předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět (Přírodověda), Pracovní výchova)

Téma: Kolumbovo vejce

Ročník: 5.

Počet žáků: 24

Doba: 6 vyučovacích hodin

Anotace: Ustálené slovní spojení "Kolumbovo vejce" je označením pro objev, který není složitý, "stačí" na něj jen přijít. Je s ním spojený příběh, který se vypráví o Kryštofu Kolumbovi . Mořeplavec, který objevil Ameriku, byl ve Španělsku oslavován a významní lidé ho k sobě zvali na oslavy. Na jedné oslavě se našel závistivec, který zlehčoval Kolumbovu zásluhu, že prý není těžké doplout lodí do Ameriky. Kolumbus souhlasil, že to nic není, ale dodal, že to byl on, kdo na to přišel. Poté vzal vejce a vyzval "chytráka", aby je postavil na špičku. Po jeho marném snažení i pokusech dalších hostů, kdy se vejce vždy vrátilo do ležící polohy, vzal Kolumbus vejce, zlehka naťukl špičku a vejce na stůl postavil. Opět se ozvaly hlasy, že to přece nic není. Kolumbus se nebránil, opravdu je to snadné, ale jen na to přijít. Když se ozvaly se hlasy, že je podvodník, Kolumbus řekl, že tak jako vejce naťukl on, mohl ho naťuknout i kdokoli jiný před ním.

Použili jsme historku jako motivační úvod k tematickému dni, který se bude "točit" kolem vejce, a to nejen slepičího. Den je možné zařadit kdykoliv během školního roku, nejlépe se hodí pro jarní období. My jsme ho zařadili jako netradiční oslavu Velikonoc, protože žáci 5. ročníku neměli chuť zdobit velikonoční kraslice a zabývat se velikonočními tradicemi.

Klíčová slova: čtení s porozuměním, matematický hlavolam, netradiční materiál, přísloví, skupinová práce, slovní úloha, tvoření otázek, vejce, vyhledávání informací

Klíčové kompetence (jsou naplňovány v dlouhodobém horizontu):

Kompetence k řešení problémů

 • Žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Kompetence komunikativní

 • Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální a personální

 • Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.

 • Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

Kompetence pracovní

 • Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení.

Očekávané výstupy (RVP ZV), ke kterým aktivity v dlouhodobějším horizontu směřují:

Český jazyk a literatura:

 • - ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas,
 • - ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává,
 • - ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta.

Matematika a její aplikace:

 • - M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel,
 • - M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.

Člověk a jeho svět (Přírodověda):

 • - ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy.

Člověk a svět práce:

 • - ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu,
 • - ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu,
 • - ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu.

Organizace řízení učební činnosti:

V průběhu jednotlivých aktivit je střídána samostatná práce a práce v malých skupinách. Při dělení do skupin necháme žákům možnost rozhodnutí, s kým by rádi spolupracovali.

Organizace prostorová:

Aktivity probíhají ve třídě, stoly mohou být uspořádány do řad nebo po dvou u sebe s židlemi okolo (pro 4 žáky), pro sdílení je vhodné sezení v kruhu (na koberci).

Text:

Český jazyk a literatura 1. aktivita

Cíl: Žáci odhadují význam známých i méně známých přísloví a rčení. Na základě vybraného přísloví napíší vlastní krátký text.

Pomůcky: sada kartiček s příslovími a rčeními pro každou skupinu (Příloha 1), papír nebo sešit na psaní vlastního textu, psací potřeby

Aktivitu zahájí učitel: "Podobný význam jako "Kolumbovo vejce" má rčení "po bitvě je každý generál", které říká, že když se zpětně s více informacemi podíváme na dříve složitý problém, je rozhodování najednou jednoduché." Položí žákům otázky: "Kdy a kde jste se setkali s příslovím?", "S jakým?", "Znáte jeho význam?"

Ve skupinách si žáci čtou přísloví z kartiček a společně odhadují jejich význam. Poté učitel vylosuje jedno přísloví a zástupci jednotlivých skupin vysvětlují jeho význam (na konkrétních příkladech), pokud je třeba, učitel význam obtížnějších nebo méně známých přísloví dovysvětlí. Za správné vysvětlení může přidělovat skupinám body.

Žáci ve skupinách přiřazují k sobě kartičky s příslovími s podobným významem, jakmile jsou hotovi, učitel skupiny obejde a řešení zkontroluje.

Každý žák si vybere jedno přísloví, které si opíše do sešitu (jako nadpis) a napíše krátký text, kterým přísloví vysvětlí. Může to být vymyšlený příběh nebo vlastní příhoda, kterou žák zažil. Po skončení práce učitel vyzve žáky, aby si svůj

Nahrávám...
Nahrávám...