dnes je 24.2.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Karneval

12.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.4
Ukázková hodina – Základní škola – Projektová výuka – Karneval

Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předmět: projektová – tematická výuka (propojení předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Pracovní výchova, Tělesná výchova)

Téma: Karneval

Ročník: 1.

Počet žáků: 24

Doba: 5–6 vyučovacích hodin

Anotace: "Únor ťuká na dveře, masopust mu otevře."

Únor bývá ve školách obdobím karnevalů. Ty mají svůj původ v Masopustu jako období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Dnes je význam karnevalu obecný a není vázaný na určité roční období. Jedná se o lidovou zábavu v maskách – maškarní bál. Námět karnevalu můžeme využít jako motivaci k běžným učebním činnostem v rámci jednoho tematického školního dne.

Klíčová slova: čtení s porozuměním, geometrické tvary, karneval, kombinatorika, pohybová hra, pozorování, práce s papírem

Klíčové kompetence (jsou naplňovány v dlouhodobém horizontu):

Kompetence k řešení problémů

 • Žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Kompetence komunikativní

 • Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální a personální

 • Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.

 • Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

Kompetence pracovní

 • Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení.

Očekávané výstupy (RVP ZV), ke kterým aktivity v dlouhodobějším horizontu směřují:

Český jazyk a literatura:

 • - Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.
 • - Žák píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev.

Matematika a její aplikace:

 • - Žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary; nachází v realitě jejich reprezentaci.

Člověk a jeho svět (Prvouka):

 • - Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích.

Tělesná výchova:

 • - Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.
 • - Žák spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.

Člověk a svět práce:

 • - Žák pracuje podle slovního návodu a předlohy.
 • - Žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů.

Organizace řízení učební činnosti:

V průběhu jednotlivých aktivit je střídána samostatná práce a práce ve dvojicích (malých skupinách). Při dělení do dvojic/skupin necháme žákům možnost rozhodnutí, s kým by rádi spolupracovali. Pro organizaci tělesné výchovy můžeme využít žáky z vyššího ročníku.

Organizace prostorová:

Aktivity probíhají ve třídě, stoly mohou být uspořádány do řad nebo po dvou u sebe s židlemi okolo (pro 4 žáky), pro sdílení je vhodné sezení v kruhu (na koberci). Tělesná výchova probíhá v tělocvičně.

Text:

Český jazyk a literatura

Cíl: Žák přečte neznámý text a vymyslí jeho název, tak aby odpovídal obsahu textu; zformuluje a zapíše vlastní text (1–3 věty), který se k tématu vztahuje.

Pomůcky: Slova pro "marťanskou rozcvičku" (viz Příloha 1), text Příloha 2 (je určen pro žáky, kteří se učí číst analyticko-syntetickou metodou, pro metodu genetickou je třeba text změnit), psací potřeby, báseň z Přílohy 3.

Hodinu začneme "marťanskou rozcvičkou" zaměřenou na procvičení sluchové analýzy a syntézy: učitel vyslovuje krátká slova po hláskách (K–O–S), a úkolem žáků je vyslovit slovo v celku (KOS). Nabídka vhodných slov je uvedena v Příloze 1.

Učitel rozdá žákům text z Přílohy 2 a nechá je, aby si ho přečetli ve dvojici (při čtení ve dvojici se žáci střídají po větách). V průběhu čtení si podtrhnou slova, která se jim obtížně četla nebo si nejsou jisti jejich významem. Text si přečtou i opakovaně (záleží na úrovni žáků v konkrétní dvojici).

Po dočtení dá učitel žákům možnost, aby se doptali na neznámá nebo obtížná slova. Nejprve nechává prostor vysvětlení spolužákům, pouze pokud je potřeba, vysvětluje sám.

Ve dvojici se žáci poradí, jaký název by byl pro text nejvýstižnější. Zvolený název zapíší na volnou linku nad textem podle vlastní volby tiskacím nebo psacím písmem. V menších skupinkách žáci vzájemně sdílí vymyšlené názvy. Každá skupina vybere jeden z názvů a její zástupce ho může zapsat na tabuli.

Učitel vede krátkou diskuzi nad zvolenými názvy, nechá žáky argumentovat, proč se konkrétní název k textu hodí (nebo nehodí).

Každý žák zapíše samostatně podle své úrovně 1–3 věty, které by se k textu hodily (nemusí to být pokračování). Pokud je to pro některé žáky příliš obtížné, mohou psát samostatná slova (k tématu karneval).

Po dopsání si texty / slova ve dvojici vzájemně přečtou a odpovědí na otázku: "Patří věty / slova k textu o karnevalu?", případně na otázku: "Proč ano / proč ne?"

Na konci této části učitel nechá žáky zhodnotit, jak se jim pracovalo samostatně, jak ve dvojici, jak jsou spokojeni se svou prací (čtení, psaní). Hodnotit lze pomocí ruky (všichni žáci ve třídě pohybem ruky vyjadřují své pocity: ruka zvednutá do výše – výborný pocit, ruka v úrovni očí – obvyklý pocit uspokojení, ruka směrem k podlaze – nespokojenost).

Na závěr "za odměnu" může učitel přečíst žákům báseň Jiřího Žáčka (Příloha 3) a v některé z dalších vyučovacích hodin s básní dále pracovat.

Matematika a její aplikace

Cíl: Žák si procvičí názvy základních geometrických tvarů, vytváří možné kombinace prvků podle určitého pravidla.

Pomůcky: Sada vystříhaných geometrických tvarů (oranžový kruh, rovnoramenný trojúhelník červený a žlutý, obdélník modrý, žlutý, zelený) pro každého žáka nebo do dvojice, čistý papír, pastelky, pracovní list (Příloha 4).

Učitel rozdá žákům sadu vystříhaných geometrických tvarů, společně si je prohlédnou. Učitel požádá žáky, aby tvary roztřídili. Položí otázku: "Podle jakého kritéria jste tvary třídili?" (barva, tvar) Žáci tvary pojmenují.

Učitel požádá žáky, aby skupiny tvarů porovnali podle počtu.

Další část hodiny učitel uvede: "Na karneval se vypravili skřítci, vezmi tři geometrické tvary a sestav z nich skřítka." Žáci se projdou po třídě a podívají se, jak sestavili skřítka spolužáci. Učitel nechá žáky posoudit, zda se shodli a sestavili stejného skřítka. Položí otázku: "Kolik různých skřítků bychom mohli sestavit?" Nechá žáky odhadnout počet variant (můžou si zapsat na papír).

Žáci si svůj odhad ověřují. Postupně sestavují skřítky (můžou pracovat ve dvojici) a možná řešení si kreslí na papír.

Možná řešení: klobouk Č – tělo Z, klobouk Č – tělo Ž, klobouk Č – tělo M, klobouk Ž – tělo Z,

Nahrávám...
Nahrávám...