dnes je 25.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Přírodopis - Laboratorní práce - Prvoci senného nálevu

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.83
Ukázková hodina – Základní škola – Přírodopis – Laboratorní práce – Prvoci senného nálevu

Mgr. Kateřina Průšová

Předmět: přírodopis

Ročník: 6.

Počet žáků: 25

Doba: 45 minut

Anotace: laboratorní práce k doplnění tématu Prvoci

Klíčová slova: laboratorní práce, prvoci, jednobuněčné organismy, senný nálev, nálevníci, práce s mikroskopem

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní

Kompetence k učení

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení,

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,

 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy,

 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.

Kompetence k řešení problémů

 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy,

 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Kompetence komunikativní

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,

 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje,

 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění,

 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem,

 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá,

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají,

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Kompetence občanské

 • respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.

Kompetence pracovní

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,

 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.

Cíle:

a) RVP:

 • zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování,

 • potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi,

 • způsobu myšlení, který vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech nezávislejšími způsoby,

 • posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů.

b) Cíle konkrétní hodiny

 • pozorování prvoků senného nálevu , doplnění tématu Prvoci, jednobuněčné organismy,

 • příprava preparátu,

 • práce s mikroskopem,

 • kooperace v malé skupině,

 • vytváření pozitivní atmosféry pro vzájemnou spolupráci.

Očekávané výstupy:

Přírodopis

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů,

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel,

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů,

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů,

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin,

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí,

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy,

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody,

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

 • vede k porozumění sobě samému a druhým,

 • napomáhá ke zvládání vlastního chování,

 • přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni,

 • rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti,

 • utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,

 • umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů),

 • formuje studijní dovednosti,

 • pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým,

 • vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci,

 • vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů.

Výchova demokratického občana

 • umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků,

 • rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti,

 • prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování,

 • rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku,

 • motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména

Nahrávám...
Nahrávám...