dnes je 22.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Přírodopis - Laboratorní práce - Mechy, lišejníky a kapraďorosty

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.77
Ukázková hodina – Základní škola – Přírodopis – Laboratorní práce – Mechy, lišejníky a kapraďorosty

Mgr. Kateřina Průšová

Předmět: přírodopis

Ročník: 7.

Počet žáků: 25

Doba: 45 minut

Anotace: laboratorní práce – pozorování zástupců mechů, lišejníků a kapraďorostů pomocí binokulární lupy, případně obyčejné ruční lupy

Klíčová slova: laboratorní práce, mechy, lišejníky, kapraďorosty, kapradiny, přesličky, práce s živými přírodninami, lupa, binokulární lupa

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení,

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.

Kompetence komunikativní

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,

 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje,

 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá,

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají,

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Kompetence občanské

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Kompetence pracovní

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.

Cíle:

a) RVP:

 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě,

 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,

 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,

 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi,

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti,

 • utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně,

 • přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí,

 • objevování a poznávání všeho, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět,

 • zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování,

 • potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi,

 • zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí,

 • porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí.

b) Cíle konkrétní hodiny:

 • upevnění učiva témat Mechy, Lišejníky a Kapraďorost,

 • pozorování běžných zástupců mechů, lišejníků a kapraďorostů pomocí binokulární lupy,

 • práce s živými přírodninami,

 • kooperace v malé skupině,

 • vytváření pozitivní atmosféry pro vzájemnou spolupráci.

Očekávané výstupy:

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek,

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků,

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů,

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí,

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi,

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému,

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody,

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

 • vede k porozumění sobě samému a druhým,

 • napomáhá ke zvládání vlastního chování,

 • přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni,

 • rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti,

 • utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,

 • podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny,

 • pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým,

 • vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci,

 • vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů,

 • přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování.

Výchova demokratického občana

 • rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti,

 • prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování,

 • vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení.

Environmentální výchova

 • rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí,

 • vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování,

 • přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty,

 • vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů,

 • podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí,

 • vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví.

Organizace řízení učební činnosti:

Při této laboratorní práci žáci pracují v lavici ve dvojici, každá dvojice má

Nahrávám...
Nahrávám...