dnes je 22.10.2019
Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Přírodopis - Houby

9.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.69
Ukázková hodina – Základní škola – Přírodopis – Houby

Mgr. Kateřina Průšová

Předmět: přírodopis

Ročník: 5., 6.

Počet žáků: 25

Doba: 45 minut

Anotace: Určování našich běžných druhů hub za pomoci atlasu hub, práce s pracovními listy, domácí experiment – výtrusy hub.

Klíčová slova: pracovní listy, houby, práce s atlasem, mykorhiza, domácí experiment

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské

Kompetence k učení

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení,

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,

 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.

Kompetence k řešení problémů

 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému,

 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.

Kompetence komunikativní

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,

 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje,

 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění,

 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem,

 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá,

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají,

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

 • Kompetence občanské

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Cíle:

a) RVP:

 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě,

 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,

 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,

 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi,

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti,

 • utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně,

 • přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí,

 • objevování a poznávání všeho, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět,

 • zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování,

 • potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi,

 • zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí,

 • porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí.

b) Cíle konkrétní hodiny:

 • určování běžných druhů našich hub,

 • práce s atlasem,

 • kooperace v malé skupině,

 • vytváření pozitivní atmosféry pro vzájemnou spolupráci.

Očekávané výstupy:

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

 • vede k porozumění sobě samému a druhým,

 • napomáhá ke zvládání vlastního chování,

 • přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni,

 • rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti,

 • utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,

 • podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny,

 • pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým,

 • vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci,

 • vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů,

 • přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování.

Výchova demokratického občana

 • vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností,

 • vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu,

 • vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti,

 • umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků,

 • rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti,

 • prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování,

 • vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení.

Multikulturní výchova

 • rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturní kontakty k obohacení sebe i druhých,

 • učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých,

 • učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné,

 • rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin.

Environmentální výchova

 • rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí,

 • vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich