dnes je 21.8.2019
Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Přírodopis, ekologie - Biologem u rybníka (dopolední přírodovědná vycházka)

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.64
Ukázková hodina – Základní škola – Přírodopis, ekologie – Biologem u rybníka (dopolední přírodovědná vycházka)

Mgr. Kateřina Průšová

Předmět: přírodopis, ekologie

Ročník: 7.

Počet žáků: 25

Doba: projekt na dobu dopoledního vyučování

Anotace: přírodovědná vycházka k rybníku, poznávání našich běžných ptáků a rostlin, pozorování ve volné přírodě

Klíčová slova: Pracovní listy, ornitologie, botanika, poznávání ptáků, projekt, práce s dalekohledem, hnízdění vodního ptactva, kelímková lupa

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální

Kompetence k učení

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení,

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.

Kompetence komunikativní

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,

 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje,

 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá,

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají,

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Cíle:

a) RVP:

 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě,

 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,

 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,

 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi,

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti,

 • utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně,

 • přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí,

 • objevování a poznávání všeho, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět,

 • zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování,

 • potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi,

 • zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí,

 • porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí.

b) Cíle konkrétní hodiny:

 • určování běžných druhů ptáků,

 • pozorování hnízdících druhů vodních ptáků,

 • určování dřevin a rostlin,

 • práce s přírodninami,

 • pozorování dalekohledem, kelímkovou lupou,

 • kooperace v malé skupině,

 • vytváření pozitivní atmosféry pro vzájemnou spolupráci.

Očekávané výstupy:

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů,

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek,

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin,

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí,

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy,

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů.

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

 • vede k porozumění sobě samému a druhým,

 • napomáhá ke zvládání vlastního chování,

 • přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni,

 • rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti,

 • utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,

 • podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny,

 • pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým,

 • vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci,

 • vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů,

 • přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování.

Výchova demokratického občana

 • rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti,

 • prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování,

 • vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení.

Environmentální výchova

 • rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí,

 • vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování,

 • přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty,

 • vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů,

 • podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí,

 • vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví.

Organizace řízení učební činnosti:

Na začátku vyučování se sejdeme ve třídě, děti vybavím do skupiny atlasem ptáků, dalekohledem a kelímkovou lupou. Provedu instruktáž, jak se pracuje s lupou, s dalekohledem, upozorním na riziko poškození zraku při pohledu dalekohledem do slunce. K rybníkům jezdíme MHD. Strávíme zde celé dopolední vyučování, na oběd se vracíme do školy. Žáci pracují na některých úkolech samostatně, na jiných společně ve skupině. Dalekohledů i kelímkových lup máme v sadě 15, žáci pracují ve dvojici. Na závěr provádíme zhodnocení dvěma formami:

 • žáci píšou článek do novin, co se v průběhu dne dělo. Z těchto článků sestavím článek do místních novin, kde uvedu žáky, jejichž články jsem použila jako autory. Najdou pak své jméno v novinách, jsou pyšní.

 • forma – co se žákům líbilo, nelíbilo, povedlo / nepovedlo je pro mě výbornou zpětnou vazbou

Organizace prostorová:

Krajina s rybníkem.

Pomůcky:

Pro každého žáka Příloha, psací potřeby (propiska, tužka, pastelky).

Do skupiny: atlasy ptáků, kelímkové lupy, dalekohledy.

Pro všechny: teploměr.

Text:

Průběh vyučovací hodiny:

Hodí se pro (slunečný) jarní den, chodíme na celé dopoledne. Nesmí foukat vítr, protože za větru jsou ptáci schovaní. Za městem, v dostupnosti MHD, máme soustavu tří rybníků, kde je snadno k pozorování poměrně velké množství druhů vodních ptáků. Chodíme v dubnu až květnu podle vývoje počasí.

Přílohu si tiskne každý žák sám, máme je dostupné na školních intranetových stránkách. Žáci jsou zvyklí, že jim to ušetří spoustu práce, většinou se nesetkávám s tím, že by někdo přílohu neměl. Kdo přílohu nemá, zpracovává protokol vlastními silami. Pracují ve skupinkách. Vhodná velikost skupiny je 2–4 žáci.

Týden před samotnou vycházkou vydám instrukce:

 • všichni budou teple oblečeni,

 • vezmou si s sebou něco, na co si můžou sednout, aby je to nestudilo,

 • budou mít drobné na MHD nebo jízdenku,

 • ve skupině bude větší taška, do které se vejdou pomůcky,

 • vytisknou si přílohu, vezmou si pod ni něco pevného, aby se dobře psalo,

 • sami se předem rozdělí do skupin, maximální velikost skupiny jsou 4 žáci,

 • všichni budou mít s sebou propisku, tužku, pastelky,

Před samotným začátkem vycházky:

 • vypracování úkolů odevzdá na konci každý sám za sebe,

 • budeme dodržovat pravidla bezpečnosti, protože půjdeme kolem vody,

 • nikdo se příliš nevzdálí od třídy,

 • nebudeme koukat dalekohledem ani lupou do sluníčka.

Literatura:

RVP ZV na základě novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.), MŠMT 2017

Přílohy:

Pracovní list č. 1 – Základní část ke zpracování pro všechny – zápis základních údajů o pozorované lokalitě, teoretická domácí příprava, nákres lokality, závěrečné zhodnocení (tj. článek do novin a osobní zhodnocení).

Pracovní list č. 2 – Kolem rybníků procházíme, co nejtišeji to se třídou dětí jde . Pravidelně jsou k vidění volavky, kachny, husy, potápky, labutě, racci, straky, káňata, sýkory, někdy čáp. Pozorujeme dalekohledem, hledáme v atlase zbarvení. Určování je možné, moje zkušenost je ale taková, že děti ukazují a volají: „Támhle něco sedí!”, ale určit alespoň rod se jim většinou nedaří. Doplním tedy: „To je volavka popelavá.” a děti si ji prohlédnou dalekohledem, hledají ji v atlase, zakreslí zbarvení atd.

Pracovní list č. 3 – Kachnu divokou a labuť vidíme vždycky. Pracovní list se vztahuje k odlišnosti (nebo naopak neodlišnosti samce, samičky a mláděte). Děti přemýšlejí, proč to tak je.

Pracovní list č. 4, 5 – Na jaře je v rybnících spousta žab, vždy najdeme skokana, někdy ropuchu, rosničky u nás na severu nežijí, ale dětem se dobře kreslí, vždy někdo přijde s předpovídáním počasí. Vymýšlíme společně, co by dělali, kdyby byli žába ve sklenici s žebříkem. Děti mají k dispozici černobílou variantu, já mám s sebou několik (15, tj. do každé skupiny jednu) zalaminovaných barevných listů, nahradí tak atlas obojživelníků.

Pracovní list č. 6, 7 – Občas potkáme čolka, mloci u