dnes je 20.9.2019
Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Chemie - Laboratorní práce - výroba sýru

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.62
Ukázková hodina – Základní škola – Chemie – Laboratorní práce – výroba sýru

Mgr. Kateřina Průšová

Předmět: chemie

Ročník: 9.

Počet žáků: 25

Doba: 45 minut

Anotace: Laboratorní práce k tématu Biochemie – cukry, tuky, bílkoviny s použitím bezpečných látek běžně dostupných v domácnosti

Klíčová slova: laboratorní práce, cukry, tuky, bílkoviny, výroba sýru

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní

Kompetence k učení

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení,

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,

 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti,

 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.

Kompetence k řešení problémů

 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému,

 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy,

 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.

Kompetence komunikativní

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,

 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje,

 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá,

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají,

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Kompetence pracovní

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,

 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.

Cíle:

a) RVP:

 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,

 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,

 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný;

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti,

 • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;

 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;

b) Cíle konkrétní hodiny:

 • upevnění tématu Biochemie – cukry, tuky bílkoviny,

 • kooperace v malé skupině,

 • vytváření pozitivní atmosféry pro vzájemnou spolupráci,

 • praktické provedení laboratorní práce,

 • výroba taveného sýra,

 • důraz na dodržování bezpečné práce v laboratoři.

Očekávané výstupy:

Chemie

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktech biochemického zpracování, především bílkovinách, tucích, sacharidech

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

Mezioborové přesahy a vazby:

Přírodopis

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody

Výchova ke zdraví

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky

Člověk a svět práce

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

 • vede k porozumění sobě samému a druhým,

 • napomáhá ke zvládání vlastního chování,

 • přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni,

 • rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti,

 • utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,

 • pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým,

 • vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci,

 • vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů,

 • přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování.

Výchova demokratického občana

 • rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti,

 • prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování,

 • vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení.

 • vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti

 • umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků

 • vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu

Multikulturní výchova

 • na rozvoj dovedností potřebných pro uplatňování vlastních práv a respektování práv druhých;

 • na utváření tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám;

 • na rozvoj dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin;

Mediální výchova

 • na využívání vlastních schopností v týmové práci a dovednosti přizpůsobit se potřebám a cílům týmu.

Organizace řízení učební činnosti:

Hodině nepředchází příprava pomůcek, všecko, co budou žáci potřebovat, si přinesou z domova. Pracují a s přinesením pomůcek se domlouvají obvykle ve dvojici.

V předchozí hodině je potřeba dát žákům následující instrukce:

 • Každá skupina (dvojice v lavici) si přinese misku, vidličku, malý hrnec, kávovou lžičku, tvaroh v papíru (tvaroh ve vaničce je hodně řídký), lžíci rozpuštěného másla, sůl, jedlou sodu, dva rohlíky.

 • Každý žák bude mít svůj hadr na úklid.

 • Před začátkem hodiny si žáci vyzvednou ochranné prostředky (laboratorní plášť). V naší škole máme pro všechny žáky laboratorní pláště k zapůjčení.

Organizace prostorová:

Žáci mohou pracovat ve skupinách po dvou až čtyřech podle možností školy. V učebně nejsou žádné nebezpečné látky, může bez problémů najednou pracovat celá třída. Podle možností školy je možné rozdělení třídy na dvě části a práce s menší skupinou. V hodině žáci pracují samostatně, podle návodu, který před začátkem práce společně projdeme. V učebně musí být umyvadlo.

Pomůcky:

žádné, žáci si všecko přinesou

Text:

Průběh vyučovací hodiny:

Každá skupina pracuje vlastním tempem, domluví se, kdo bude provádět různé činnosti. Žáci postupně míchají, přidávají přísady a ochutnávají. Sýr je nejdřív kyselý, solit je lépe méně, protože kyselost se omezí s přídavkem jedlé sody a slaná chuť se zvýrazní. Je třeba důkladně míchat s každou přísadou a přidávat po troškách. Neplatí, že čím víc másla, tím lepší sýr, když dají másla hodně, chuť je divná. Zápis provádějí do protokolu. Naši žáci mají protokoly k laboratorním pracím předem k dispozici na školních intranetových stránkách, většina volí cestu tisku, přijdou do hodiny už s připraveným protokolem s vyplněnou teoretickou částí, někteří žáci zapisují výsledky na papír, protokol dodají do další hodiny, výjimečně přijde žák s tabletem, protokol vyplní a odevzdá v elektronické podobě.

Hodnocení hodiny:

Tuto práci provádíme každoročně, na žádné větší problémy nenarážíme. Žáci aktivně míchají a ochutnávají, výsledek jim většinou chutná. Při rozdělení prací se většinou snadno dohodnou, není problém ani s úklidem a mytím nádobí. Na konci hodiny si výsledek namažou na rohlík a posvačí vlastnoručně vyrobený sýr. Práci je potřeba ukončit 5 minut před zvoněním a uklidit. Protokol o práci odevzdávají většinou hned po práci, někteří do následující hodiny.

Na konci protokolu je hodnocení práce, které provádí žáci, je zpětnou vazbou.

Hodnocení práce žáků provádím několika známkami, průměr nedělám, do žk zapisujeme všechny.

Hodnocení práce
Praktické provedení
Teorie
Výsledky
Rozšiřující teorie
Práce navíc

Literatura:

RVP