dnes je 25.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Chemie - Laboratorní práce - Vlastnosti rostlinného oleje

18.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.70
Ukázková hodina – Základní škola – Chemie – Laboratorní práce – Vlastnosti rostlinného oleje

Mgr. Kateřina Průšová

Předmět: chemie

Ročník: 9. ročník

Počet žáků: běžná třída (25), dle možností školy dělení třídy na dvě pracovní skupiny, podle výbavy kabinetu chemie pracují žáci ve dvou až tříčlenných skupinách

Doba: 45 minut

Anotace: Vyučovací hodina, ve které žáci upevní svoje znalosti z tématu Tuky. Laboratorní práce za použití bezpečných látek.

Klíčová slova: chemie, laboratorní práce, bezpečnost práce, rostlinný olej, tuky, hustota, dělení směsí, nemísitelné kapaliny

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní

Kompetence k učení

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení,

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,

 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.

Kompetence k řešení problémů

 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.

 • Kompetence komunikativní

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,

 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá,

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají,

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Kompetence občanské

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Kompetence pracovní

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,

 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.

Cíle:

a) RVP:

 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;

 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci,

 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,

 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný,

 • zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování,

 • potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi,

 • zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí,

 • porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí.

b) Cíle konkrétní hodiny:

 • upevnění učiva z předchozí hodiny – tuky,

 • praktické provedení laboratorní práce,

 • spolupráce v malé skupině,

 • důraz na dodržování bezpečné práce v laboratoři.

Očekávané výstupy:

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktech biochemického zpracování, především bílkovinách, tucích, sacharidech

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka

Mezioborové přesahy a vazby:

Přírodopis

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody

Fyzika

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

 • rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti,

 • utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,

 • vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci,

 • vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů.

Výchova demokratického občana

 • vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti,

 • umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků,

 • rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti,

 • prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování,

 • vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení,

 • vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu.

Multikulturní výchova

 • na rozvoj dovedností potřebných pro uplatňování vlastních práv a respektování práv druhých;

 • na utváření tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám;

 • na rozvoj dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin.

Mediální výchova

 • na využívání vlastních schopností v týmové práci a dovednosti přizpůsobit se potřebám a cílům týmu.

Organizace řízení učební činnosti:

Hodině předchází příprava pomůcek.

Na nosítka v kabinetě chemie připravím:

 • pro každou skupinu: 4 kádinky (50 ml), 1 krystalizační misku, 2 odměrné válce (50 ml), váhu,

 • pro všechny dohromady: hadr, saponát, rostlinný olej,

 • ve škole máme ochranné pláště pro všechny žáky, rukavice nejsou potřeba.

V předchozí hodině je potřeba dát žákům následující instrukce:

- Každý žák bude mít svůj hadr na úklid a protokol.

- Před začátkem hodiny si žáci vyzvednou ochranné prostředky (laboratorní plášť).

Organizace prostorová:

Žáci mohou pracovat ve skupinách po dvou až čtyřech podle možností školy, u nás pracujeme ve dvojicích. Pokud je dostatek pomůcek, může najednou pracovat celá třída. Podle možností školy je možné dělení třídy na dvě části a práce v menší skupině, u nás to tak ale není, pracuje vždy celá třída najednou. Z tohoto důvodu jsou všechny laboratorní práce, které na škole provádíme vždycky bez použití chemikálií, používáme bezpečné látky. Na každou lavici si žáci na začátku hodiny z nosítek přinesou pomůcky, dál pracují samostatně. V učebně musí být umyvadlo. Je potřeba žáky upozornit na nutnost používat nádobí odděleně – na vodu jiné, na olej jiné.

Pomůcky (15 skupin):

60 x kádinka (50 ml), 30 x odměrný válec (50 ml), 15 x krystalizační miska, 15 x váha, hadr, láhev saponátu, láhev rostlinného oleje

Text:

Průběh vyučovací hodiny:

Každá skupina pracuje vlastním tempem, domluví se, kdo bude provádět jaké činnosti. Zápis provádí každý sám do vlastního protokolu. Naši žáci mají protokoly k laboratorním pracím předem k dispozici na školních intranetových stránkách, většina volí cestu tisku, přijdou do hodiny už s připraveným protokolem s vyplněnou teoretickou částí, někteří žáci zapisují výsledky na papír, protokol dodají do další hodiny. Nádobí při práci je kluzké, je lepší použít plastové nádobí místo skleněného. Provedení není složité, ale je náročnější úklid a umývání mastného nádobí. Ve

Nahrávám...
Nahrávám...