dnes je 20.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Chemie - Laboratorní práce - příprava roztoků zadané koncentrace

10.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.65
Ukázková hodina – Základní škola – Chemie – Laboratorní práce – příprava roztoků zadané koncentrace

Mgr. Kateřina Průšová

Předmět: chemie

Ročník: 8.

Počet žáků: běžná třída, dle možností školy dělení třídy na dvě pracovní skupiny, podle výbavy kabinetu chemie pracují žáci ve dvou až tříčlenných skupinách

Doba: 45 minut

Anotace: Vyučovací hodina, ve které žáci upevní svoje znalosti z tématu Výpočet koncentrace, hmotnostního zlomku roztoku. Vypočítají složení roztoků, připraví prakticky roztoky daného složení.

Klíčová slova: bezpečnost práce, hmotnostní zlomek, procenta, koncentrace roztoku

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a občanské, kompetence pracovní

Kompetence k učení

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení,

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,

 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.

Kompetence k řešení problémů

 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.

Kompetence komunikativní

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,

 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá,

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají,

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Kompetence občanské

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Kompetence pracovní

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,

 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.

Cíle:

a) RVP:

 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,

 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci,

 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,

 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.

b) Cíle konkrétní hodiny:

 • upevnění učiva z předchozí hodiny – hmotnostní zlomek, koncentrace roztoku,

 • praktické provedení laboratorní práce,

 • spolupráce v malé skupině,

 • důraz na dodržování bezpečné práce v laboratoři.

Očekávané výstupy:

Chemie

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení

Mezioborové přesahy a vazby:

Přírodopis

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

 • rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti,

 • utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,

 • vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci,

 • vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů.

Výchova demokratického občana

 • vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti,

 • umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků,

 • rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti,

 • prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování,

 • vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení,

 • vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu.

Multikulturní výchova

 • na rozvoj dovedností potřebných pro uplatňování vlastních práv a respektování práv druhých,

 • na utváření tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám,

 • na rozvoj dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin.

Mediální výchova

 • na využívání vlastních schopností v týmové práci a dovednosti přizpůsobit se potřebám a cílům týmu.

Organizace řízení učební činnosti:

Hodině předchází příprava pomůcek.

Na nosítka v kabinetě chemie připravím:

 • Stojany se zkumavkami nadepsanými hodnotami koncentrace stoupajícími po 2,5% od koncentrace 5 % do asi 80%. Každá skupina vyrábí dva různě koncentrované roztoky.

 • Pro každou skupinu 4 kádinky, váhy, tyčinku na míchání.

 • Ve škole máme ochranné pláště pro všechny žáky, rukavice nejsou potřeba.

V předchozí hodině je potřeba dát žákům následující instrukce:

Každý žák bude mít svůj hadr na úklid a protokol.

Před začátkem hodiny si žáci vyzvednou ochranné prostředky (laboratorní plášť).

Organizace prostorová:

Žáci mohou pracovat ve skupinách po dvou až čtyřech podle možností školy,

Nahrávám...
Nahrávám...