dnes je 15.6.2021

Input:

Ukázka předlohy vnitřního řádu školní jídelny - výdejny

8.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.7
Ukázka předlohy vnitřního řádu školní jídelny – výdejny

Mgr. Lenka Polášková

Vzor

Ukázka předlohy vnitřního řádu školní jídelny – výdejny

Identifikační údaje školy:

Specifikace činnosti školní jídelny, výdejny:

Základní právní normy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Základní práva strávníka:

 • Stravovat se v MŠ dle zákona č. 561/2004 Sb.

 • Stravovat se kvalitní a vyváženou stravou dle zásad zdravé výživy.

 • Stravovat se v estetickém prostředí.

 • Stravovat se v souladu s normativy dle věkových kategorií, je-li to v nejlepším možném zájmu dítěte.

 • Stravovat se v tak, aby mělo dostatek času na konzumaci.

Základní povinnosti strávníka:

 • Dodržovat vnitřní řád školní jídelny – výdejny.

 • Stolovat esteticky, ohleduplně.

 • Respektovat hygienické normy.

 • Respektovat společenská pravidla stolování.

 • Respektovat pokyny pedagogických pracovníků.

 • Odnést po jídle použité nádobí.

 • Zasunout židli.

 • Dodržovat čistotu.

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci dětí a zaměstnanci školy:

 • Pedagogický pracovník dodržuje dohledovou činnost.

 • Děti jsou ve vztahu k pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům povinni dodržovat pravidla slušného chování.

 • Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci jsou povinni respektovat práva dětí a požadavky vyplývající z RVP PV.

 • Zákonní zástupci dodržují pravidla slušného chování.

II. Provoz školní jídelny, organizace činnosti

 • Do školní jídelny-výdejny mají povolen vstup pouze zaměstnanci školy a děti, které se účastní předškolní výchovy a vzdělávání.

 • Dopolední přesnídávka se vydává od ……….do………….., oběd od…….do….., odpolední svačina od…..do……. .

 • Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování.

 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (viz. vyhláška č. 107/2005), je-li to v nejlepším zájmu dítěte.

 • Dětem je strava nabízena, jsou pozitivně motivováni, nejsou nuceny ke konzumaci.

 • Děti se stravují pouze v místnosti k tomu určené.

 • Úhrada za stravování se hradí k …………...dni v měsíci způsobem…………… .

 • Způsob odhlášení stravy………………………………………………………………. .

 • Odhlásit stravu lze……………………………………………………………………... .

 • V případě, že dítě onemocní náhle a rodič není schopen včas stravu odhlásit, má možnost si první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole stravu vyzvednout.

 • Od druhého dne nepřítomnosti se dítěti neodhlášená strava načítá do doby, než rodič dítě odhlásí. Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním

Nahrávám...
Nahrávám...