dnes je 15.6.2024

Input:

Správní řízení - zápis do MŠ

28.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13
Správní řízení – zápis do MŠ

Mgr. Lenka Polášková

Rozhodování ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Ředitelka mateřské školy podle ustanovení § 165, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a § 34a a § 34b:

  • Ukončení předškolního vzdělávání podle § 35.

  • Snížení nebo prominutí úplaty za poskytované vzdělávání podle § 123 příslušného školského zákona.

Přijímací řízení je v režimu správního řízení. Je zahájeno dnem doručení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání řediteli mateřské školy. Účastníkem řízení je dítě; vzhledem k tomu, že se jedná o nezletilého účastníka, bude zastupován svým zákonným zástupcem. Zákonný zástupce vystupuje ve správním řízení jménem zastoupeného. Z tohoto titulu vznikají pro něj práva a povinnosti přímo zastoupenému. Pouze zástupci se doručují veškeré písemnosti týkajících se správního řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Přijímání dětí do předškolního vzdělávání

Organizace předškolního vzdělávání

  1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od tří do šesti let.
  2. Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
  3. Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
  4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které mají povinné předškolní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. V souladu s ustanovením § 34a, a také děti ve věku 3–5 let, které mají trvalý pobyt dle stanoveného školského obvodu. Pokud nelze dítě mající povinnost plnit povinné předškolnímu vzdělávání přijmout z kapacitních důvodů ve spádové oblasti, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
  5. V případě převršení žádostí dětí s povinnou předškolní docházkou, kdy kapacita školy nebude dostačující, bude rozhodování ředitele probíhat formou losování přidělených registračních čísel, dle doporučení ombudsmana ČR.
  6. Při přijímání k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§
Nahrávám...
Nahrávám...