dnes je 16.6.2024

Input:

Sociálně patologické jevy v mateřské škole a ČŠI

11.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.5
Sociálně patologické jevy v mateřské škole a ČŠI

Bc. Lenka Polášková

Česká školní inspekce sleduje prevenci v oblasti sociálně patologických jevů a zaměřuje se na koncepci strategie, která by měla být komplexní (nikoli nahodilá), systematická (nikoli bez konceptu), dlouhodobá a průběžně vyhodnocovaná. V případech, kdy zákonní zástupci nezletilého dítěte/žáka/studenta odmítají spolupracovat se školou (nereagují na výzvu školy, nedodržují požadované přístupy k dítěti a ke škole atd.) nebo pokud je k řešení daného problému přizvána PČR, ředitel školy nebo jím pověřený pedagog osloví kurátora pro mládež a ten pak postupuje v souladu se zákonem o rodině a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Obecný rámec problematiky sociálně patologických jevů, oblast šikany

Definice šikany dle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 25 832/2008-16:

"Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání."

Stížnost k nezávislému úřadu, jako je Česká školní inspekce, může podat jakákoli osoba, včetně osob nezletilých. Stížnost může být podána formou písemnou, elektronickou, telefonickou či osobní. Se všemi náležitostmi, včetně informace, kdo stížnost podal. Iv případech anonymních stížností je však Česká školní inspekce povinna události prošetřit.

Hlavním cílem je však situacím, které by vyžadovaly šetření, předcházet. Setkáváme se například s případy stížností zaměstnanců na postup vedení školy, ale v mnohem větším měřítku jsou to stížnosti rodičů dětí na postup učitele či vedení školy a také v oblasti postupu školy při šetření šikany.

V obecné rovině lze říci, že problematika sociálně patologických jevů a prevence šikany ve školách má stále poměrně velké rezervy. Některé školy stále tápou v oblasti zpracování krizových plánů a minimálních preventivních programů, přičemž základním pravidlem pro zpracování jsou metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (definice šikany dle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 25 832/2008-16). Z hlediska mateřských škol se běžně nesetkáváme s požadavkem České školní inspekce na vypracování krizového plánu. Pozor, není zde souvislost s krizovým plánem, který zahrnuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví dětí či zaměstnanců školy. Příčinná souvislost je ve výskytu šikany a dalších projevů rizikových forem chování v mateřských školách.

S požadavkem na vypracování minimálního preventivního programu se však setkat můžeme. Je to logický krok, kdy by již mateřské školy měly adekvátně k věku dětí přiměřeným způsobem pracovat s problematikou rizikových faktorů a sociálně patologických jevů. Jedná se o oblasti bezpečného chování při pobytu venku, při kontaktu s neznámými osobami. Základy zdravého životního stylu, adekvátně zpracovaná problematika požívání návykových látek, bezpečné chování v online prostoru (například při sledování pohádek a dalších pořadů v online prostředí apod.).

Tematická zpráva České školní inspekce

Problematiku prevence šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách vyhodnotila Česká školní inspekce v Tematické zprávě v roce 2016 (Tematická zpráva – Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách; Č.j.: ČŠIG – 3529/16 – G2).

Zaměření inspekční činnosti směřovalo k odkazu školského zákona, který poukazuje na povinnost škol a školských zařízení vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činností. Zároveň se inspekční činnost zaměřila na vysoké rizikové projevy chování ve školách.

Pokud bychom se zaměřili na oblast mateřských škol, zde neprobíhalo plošné elektronické zjišťování. Inspekční činnost proběhla prezenční formou a zapojeno bylo celkem 982 mateřských škol. Je potřeba říci, že šikana se vyskytuje již také na úrovni předškolní výchovy a vzdělávání. Nejčastější formou šikany je zde fyzické ubližování v kombinaci se slovními projevy, jako jsou nadávky, ponižování apod.

Školní rok   Podíl MŠ v %  
2012/2013   1,7  
2013/2014   1,1  
2014/2015   1,9  

Tabulka 1: Podíl mateřských škol, které řešily v uplynulých letech výskyt šikany

ZDROJ: Česká školní inspekce

Vazba na dokumentaci škol a inspekční činnost

Shrňme si základní parametry toho, na co se ČŠI při šetření na místě, tedy ve škole, zaměřuje. Samozřejmě také vždy záleží na skutečnosti, zda probíhá "standardní" inspekční činnost či inspektoři a jejich týmy přicházejí z důvodu výskytu šikany ve škole a na základě následné stížnosti:

  • Zpracování dokumentace k problematice sociálně patologických jevů ve škole

Krizový plán

Vychází z metodických pokynů MŠMT, musí obsahovat postup školy při výskytu šikany, jejích různých forem, spolupráci všech zúčastněných stran, musí být aplikovatelný v praxi dané školy. Zpravidla jej zpracovává školní metodik prevence, vhodná je konzultace s oblastním metodikem prevence.

Komentář: Zpracovávají zejména základní a střední školy.

Minimální preventivní program

Dokument popisující zejména aktivity, činnosti směřující k prevenci sociálně

Nahrávám...
Nahrávám...