dnes je 13.6.2024

Input:

Směrnice k provozu školy a školského zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k COVID-19

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5.3
Směrnice k provozu školy a školského zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k COVID-19

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

SMĚRNICE K PROVOZU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

VZHLEDEM K COVID-19

I.

1. S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci v souvislost s COVID-19 vydává ředitel Název školy nebo školského zařízení dle zřizovací listiny (dále jen "škola") tuto směrnici k organizaci vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2020/2021. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy po dobu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. Obecně závazná pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách školy především s přihlédnutím k dalším okolnostem, které mají vliv na provoz školy.

II.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

2. S ohledem na způsob šíření onemocnění COVID-19 a možnost snížení rizika šíření tohoto onemocnění je třeba omezit na nezbytně nutnou míru:

a) počet osob, které se navzájem ve škole stýkají (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy),

b) dobu, po níž k vzájemné interakci dochází.

3. Zajištění skupinové izolace, event. sociální distance.

4. Zajištění ochrany úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.

5. Opakovaná edukace zaměstnanců, žáků, popř. zákonných zástupců žáků.

6. Škola a školské zařízení zajišťují: v rámci své kompetence

a) dezinfekci rukou,

b) úklid prostor,

c) dodržování základních hygienických pravidel.

7. Škola zamezí vstup nemocných osob do budovy školy.

III.

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

1. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 škola vždy postupuje podle pokynů Krajské hygienické stanice a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou Krajskou hygienickou stanicí nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

2. Od 1. září 2020 bude zavedena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví plošná povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen "rouška"):

a) v prostředcích hromadné dopravy a

b) ve vnitřních veřejných prostorách.

Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření:

- uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor,

- uložená místně příslušnou KHS,

- uložená na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví.

3. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny. Škola přizpůsobí účast na soutěžích a přehlídkách aktuální epidemiologické situaci a bude preferovat účast na především na soutěžích a přehlídkách, které nevyžadují zvýšený sociální kontakt.

4. Při zahájení školního roku příslušní zaměstnanci (zástupci ředitele, třídní učitelé ...) aktualizují a prověří kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).

5. O stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech informuje škola takto:

a) zaměstnanci jsou informováni prostřednictvím interní elektronické komunikace/SMS zprávou/telefonicky;

b) žáci jsou informováni e-mailem/SMS zprávou/telefonicky;

c) zákonní zástupci žáků jsou informováni e-mailem/SMS zprávou/telefonicky.

d) Jednotným místem, kde budou zveřejňována aktuální oznámení, jsou internetová stránky školy na odkazu xxxxxxxxxxxxxxxxxx.cz, úřední deska školy, hlavní školní nástěnka ...

6. Onemocnění žáka nebo zaměstnance se hlásí neodkladně

a) osobně kanceláři školy;

b) SMS zprávou na telefonním čísle .............................;

c) e-mailem na adrese xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.cz.

7. Škola průběžně žákům (prostřednictvím třídního učitele) i zaměstnancům školy (prostřednictvím zástupce ředitele) zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny.

8. Škola upozorňuje písemně (prostřednictvím zástupce ředitele) formou informačních tabulek zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

9. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen takto:

a) Zákonní zástupci žáků a ostatní osoby se mohou uvnitř školy pohybovat pouze v prostoru .............................., v době od .............. – do .................

b) Mimo tuto určenou dobu mohou kontaktovat kancelář školy na čísle ................................

10. Konání školních aktivit, které jsou nezbytné pro naplnění školního vzdělávacího programu a při nichž dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí, škola organizuje podle aktuální epidemiologické situace podle "semaforu" Ministerstva zdravotnictví.

11. Podobný postup jako v bodě 10. volí škola v případě účasti na soutěžích a přehlídkách nebo organizování těchto akcí.

12. Škola vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy COVID-19 a s ohledem na výše uvedené skutečnosti upraví rozvrh hodin.

13. Škola bude minimalizovat kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně, a to s ohledem na způsob organizace výuky (dělení tříd do skupin, střídání učeben a pedagogů apod.).

14. Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky školy a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.

IV.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

1. Prostředky k dezinfekci rukou jsou k dispozici v nádobách s dávkovačem v těchto prostorách školy:

a) u vstupu do budovy školy,

b) v každé učebně

c) v jídelně,

d) v hygienickém zařízení,

e) u tělocvičny ...

2. Každý návštěvník budovy si po vstupu do budovy v co nejkratším čase důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

3. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

4. Škola pravidelně v intervalech ................. (např. nejdéle po 45 minutách) prostřednictvím vyučujících provádí intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

5. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití (osoušeči rukou).

6. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát (např. 3x denně).

7. Školník (uklízečky) zabezpečí průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.

8. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

9. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

10. Několikrát denně se provádí dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

11. Zástupce ředitele informuje úklidový personál o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

12. Zástupce ředitele vytvoří jmenovitý rozvrh zaměstnanců, kde bude výslovně řečeno kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).

13. Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.

14. Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.

15. Ředitel školy zajistí ve spolupráci se zástupcem ředitele:

a) Čisticí a dezinfekční prostředky tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. Na koronavirus působí dezinfekční

Nahrávám...
Nahrávám...