dnes je 15.6.2024

Input:

Rysy dobré mateřské školy pro ekologickou výchovu

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.5
Rysy dobré mateřské školy pro ekologickou výchovu

doc. PhDr. Hana Horká, CSc.

 

Při hledání kritérií k posuzování dobré, kvalitní školy z hlediska EV vycházíme z obecných požadavků, mezi něž náleží ukazatele kvality vstupů, podmínek (např. materiální vybavení školy, personální složení školy a kvalita učitelského sboru), dále kvality procesu vzdělávání a fungování školy a kvality výsledků vzdělávání (např. V. Spilková, 2001, s. 77-79).

 

I. Kvalita vstupů, podmínek (personálních, materiálních)

Jasná vize a společné cíle školy - EV je součástí života školy a denní praxí školy

EV jako součást školního kurikula, identifikace učitelů s cíli a úkoly EV, zásady udržitelného rozvoje do života školy, škola a místní společenství se spojují v úsilí o zachování životního prostředí. Participace učitelů a dalších partnerů školy na tvorbě školního vzdělávacího programu s ekologicko-výchovnými aspekty.

Kvalita učitelského sboru

- profesionalita učitelů, vysoká angažovanost, zaujetí pro práci s dětmi, spolupráce mezi učiteli, spolupráce s rodiči a dalšími partnery, identifikace učitelů se školou,

- osobnostní kvality, otevřenost a flexibilita učitelů - nové metody, přístupy, formy práce, pravidelné vzdělávání učitelů (účast na vzdělávacích akcích).

 

II. Kvalita procesu vzdělávání a fungování školy

(Podklady pro zpracování této části jsme převzali a upravili podle materiálu, připraveného pro inspiraci ředitelům škol a školním koordinátorům EVVO: ZOUHAROVÁ, D., MÁCHAL, A. (2004) a podle projektu KULICH, J. a kol. (2003)1

Řízení školy a ekologická výchova

Ve škole je EV podporována ředitelstvím školy; aktivity jsou pravidelně oceňovány, včetně vzdělávacích a sebevzdělávacích činností učitelů apod.

Participace školy na životě obce, posilování školní identity různými aktivitami, celoškolními projekty, událostmi školy, rituál:

- škola se zapojuje do projektů v rámci Místní Agendy 21, systematicky spolupracuje s místním zastupitelstvem i s referáty životního prostředí příslušných úřadů,

- škola podporuje využívání místních zdrojů surovin, místních výrobků i potravin včetně produktů ekologických zemědělců, usiluje o zachování lidových zvyků a tradic regionu,

- škola zapojuje rodiče do školních i mimoškolních aktivit péče o životní prostředí; environmentální témata jsou projednávána i na schůzkách s rodiči.

Provoz školy:

- Škola má zpracovaný energetický audit a podle možností realizuje jeho doporučení ve spolupráci s rodiči; dává přednost alternativním energetickým zdrojům a prosazuje jejich využívání,

- užívání úsporných spotřebičů, pro úsporu vody jsou instalovány pákové baterie, úsporná splachovadla, sprchy; je dořešeno čištění odpadní vody apod.,

- provedeno zateplení budov proti zbytečným únikům tepla v zimním období; otopný systém je řešen s ohledem na dosažení maximální úspornosti (termostatická regulace rozvodu tepla, instalace kogenerační jednotky pro výrobu tepla a elektřiny aj.); k ohřevu teplé užitkové vody je instalován solární kolektor, popř. využívány i jiné obnovitelné zdroje energie,

- provoz školy je bezodpadový (důraz na předcházení vzniku zbytečných odpadů) a podporující recyklaci, např. pitný režim zajišťován bez nápojových automatů, je využíváno recyklovaného papíru ap.,

- běžně jsou užívány ekologicky příznivé učební pomůcky (papíry, pastelky, barvy ap.), čisticí, toaletní a prací prostředky,

- zavedeno třídění odpadu a zajištěn separovaný svoz odpadků včetně bioodpadu ze školní kuchyně, jehož rostlinná složka je kompostována současně

Nahrávám...
Nahrávám...