dnes je 19.6.2024

Input:

Reforma financování v mateřských a základních školách

25.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5
Reforma financování v mateřských a základních školách

PaedDr. František Havelka, PhD.

Dnem 1. září 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků, která se v příslušných pasážích dotýká reformy financování školství. Novela školského zákona č. 167/2018 Sb. mění text přechodného ustanovení předchozí úpravy školského zákona č. 101/2017 Sb., a z této novelizace vyplývá, že školy a školská zařízení budou financovány ze státního rozpočtu stávajícím způsobem do 31. prosince 2019.

Financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí podle nových pravidel tedy nastane od 1. ledna 2020. V průběhu tohoto přechodného období vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s účinností k tomuto datu tyto prováděcí předpisy související se změnou financování:

 • Novely právních předpisů účinné od 1. 9. 2018

  1. Vyhláška č. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělávání;
  2. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky;
  3. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři;
  4. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání;
  5. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;
 • Nový právní předpis účinný od 1. 9. 2018

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., kterým se stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku;

 • Předpisy účinné od 1. 1. 2019

  1. Novela vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech;
  2. Směrnice pro krajské úřady a obce s rozšířenou působností.

1. Základní principy změny financování

 • Netýká se soukromých a církevních škol - problematika odměňování a rozsahu práce pedagogů v soukromém a církevním sektoru není předmětem státní regulace, ale je založena výhradně na smluvních vztazích;

 • Nemění se způsob financování pedagogické práce v základních uměleckých školách – normativ na žáka v jednotlivých uměleckých oborech stanoví celorepublikově MŠMT;

 • Nemění se financování pedagogické práce ve vyšších odborných školách - normativ na studenta stanoví MŠMT;

 • Nemění se financování podpůrných opatření;

 • Zásadně se změní financování pedagogické práce v mateřských, základních a středních školách, konzervatořích a ve školních družinách a

 • Nepedagogická práce – normativy na školu (ředitelství), další pracoviště a třídu – zohlednění spolupráce obcí (svazky obcí)

Způsobu financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, svazky obcí a kraji ze státního rozpočtu a finančním tokům, kterými se tyto finanční prostředky státního rozpočtu dostávají z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy až ke konkrétním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení se věnuje ustanovení § 161 ŠZ.

Podle § 161 odst. 3 tohoto zákona ministerstvo školství stanoví výši prostředků pro jednotlivé školy a školní družiny složenou z:

 • prostředků pro pedagogy ve školách a školní družině;

 • prostředků pro nepedagogy ve školách;

 • prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) ve školách;

 • prostředků na podpůrná opatření.

Rozpis rozpočtu bude realizován na stejném principu jako dosud (přes krajské úřady do rozpočtů jednotlivých krajských a obecních škol a školských zařízení).

 • Krajský úřad finanční prostředky rozepisuje a poskytuje školám a školním družinám ve výši stanovené ministerstvem.

 • Krajský úřad může upravit škole výši přidělených prostředků státního rozpočtu pouze v případě, že v rámci ověření správnosti údajů vykazovaných jednotlivými školami zjistí důvodný rozdíl mezi vykázaným a skutečným stavem.

 • Škola dostane 1 balíček peněz – závazné ukazatele jako dosud (limity mzdové regulace).

PHmax = maximální počet hodin výuky (teoretického a praktického vyučování pro ZŠ, SŠ a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí) financovaný ze státního rozpočtu.

Počet učitelů (přepočtených úvazků) ve škole bude limitován nařízením vlády, kterým se stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě.

Počet nepedagogických pracovníků bude limitován objemem finančních prostředků, které škola obdrží. Pro nepedagogickou práci ve škole, tj. například pro pozici hospodáře, ekonoma, školníka, uklízeček atd., stanoví normativy MŠMT dle novely školského zákona.

Pro nepedagogickou práci ve školních družinách a školních jídelnách budou krajské úřady stanovovat i nadále krajské normativy podle vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.

Změnou principu stanovení rozpočtu jednotlivých škol však není dotčena rozhodovací pravomoc ředitele školy. I po změně financování tedy bude záležet na řediteli školy, jaké pracovní pozice ve škole a školském zařízení bude mít a jak s přidělenými finančními prostředky v rámci právních předpisů naloží.

Denní forma studia

PHmax v denní formě vzdělávání včetně zkráceného studia a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny podle:

 • oborů vzdělání základního a středního vzdělávání na 1 třídu v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě,

 • oborů vzdělání poskytovaných v konzervatoři na 1 ročník v závislosti na průměrném počtu žáků v ročníku

v příloze k nařízení vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen NV).

PHmax se stanovuje pro každý druh školy odděleně,

 • v případě ZŠ a SŠ se maximální počet hodin stanoví jako součet všech maximálních počtů hodin na třídu,

 • v případě konzervatoře se maximální počet hodin stanoví jako součet všech maximálních počtů hodin na ročník.

Je-li počet hodin teoretického a praktického vyučování ve škole vyšší než PHmax školy, snižuje se výše prostředků v poměru těchto hodin a PHMax za školu.

Večerní forma studia

PHmax se stanoví jako 0,3násobek PHmax uvedeného v příloze NV

Kombinovaná forma studia

PHmax se stanoví jako 0,26násobek PHmax uvedeného v příloze NV

Dálková forma studia

PHmax se stanoví jako 0,2násobek PHmax uvedeného v příloze NV

Distanční forma studia

PHmax se stanoví jako 0,05násobek PHmax uvedeného v příloze NV

Třídy nebo školy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • PHmax na jednu třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ nebo

 • třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona pro obory vzdělání poskytující základní vzdělání a základy vzdělání

se stanoví podle pravidel pro postup výpočtu v příloze k NV.

 • PHmax se na jednu třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona stanoví pro třídy oborů středního vzdělání kategorie dosaženého vzdělání J, pro třídy oborů vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E a H a pro třídy oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání M, K a L podle údajů uvedených v příloze k tomuto nařízení, a to

  1. s počtem žáků ve třídě 6 až 10 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20,
  2. s počtem žáků ve třídě více než 10 až 14 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě více než 20 až 24, a
  3. s počtem žáků ve třídě nižším, než je 6 žáků, ve výši 70 % podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20.
 • Jde-li o školu, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, stanovuje se PHmax samostatně pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Víceoborové třídy

 • Do průměrného počtu žáků pro stanovení PHmax pro jednooborové třídy se nezapočítává počet žáků daných oborů vzdělání vzdělávajících se ve třídě, v níž se vzdělávají žáci více oborů vzdělání (dále jen “víceoborová třída“).

 • Pro obor vzdělání zahrnutý ve víceoborové třídě se PHmax stanoví v závislosti na průměrném počtu žáků v daném oboru vzdělání připadajících na jednu víceoborovou třídu s daným oborem vzdělání.

Individuální vzdělávání a vzdělávání podle § 38 školského zákona

 • Žák vzdělávaný formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaný podle § 38 školského zákona se nezapočítává do počtu žáků ve třídě rozhodného pro stanovení výše PHmax.

 • Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na prvním stupni základní školy se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,25 hodiny.

 • Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na druhém stupni základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia nebo konzervatoře se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,5 hodiny.

Podle přechodného ustanovení se po dobu, kdy je ve víceoborové třídě v souladu s vyhláškou upravující vzdělávání ve středních školách zahrnuto více oborů vzdělání, než je uvedeno v příloze k NV, použije se pro obory vzdělání do počtu stanoveného v příloze k NV PHmax podle přílohy k NV. Pro obor vzdělání nad rámec tohoto počtu se PHmax stanoví podle hodnoty pro třídu s jedním oborem vzdělání. Za obor vzdělání nad rámec se vždy považuje obor s nižším počtem žáků. V případě, že obory vzdělání mají stejný počet žáků, je možné podle tohoto ustanovení tyto obory zařadit z hlediska výsledného PHmax výhodnějším způsobem.

2. Financování mateřských škol

Pro mateřské školy stanovuje školský zákon nastavení pedagogické práce učitelů mateřských škol hodnotami PHmax, které jsou upravené ve vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen "vyhláška").

Protože novela školského zákona č. 167/2018 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje odložení aplikace nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok, tedy až k 1. lednu 2020, dochází k odložení aplikovatelnosti některých ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb. aplikovatelnost se tak odkládá u pravidel stanovených v § 1d vyhlášky č. 14/2005 Sb. a v přílohách č. 1 až 3, která se vztahují k závazným hodnotám PHmax ve vztahu k novému systému financování přímé pedagogické činnosti v mateřských školách. Ustanovení, která se vztahují k aplikaci PHmax jsou součástí právního řádu, nicméně se začnou aplikovat až od 1. ledna 2020.

Ostatní právní úprava obsažená v novele vyhlášky č. 14/2005 Sb., jež se vztahuje k doprovodným otázkám nastavení nových pravidel organizace, zejména počtu dětí ve třídách, nabývá účinnosti k původnímu předpokládanému datu účinnosti, tj. k 1. 9. 2018 a školy jsou povinny ji k tomuto datu aplikovat a postupovat v souladu s ní.

 • Pro mateřské školy stanovuje školský zákon nastavení pedagogické práce učitelů mateřských škol hodnotami PHmax, které jsou upravené ve vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 • Novela vyhlášky stanovuje v podobě PHmax maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu na mateřskou školu podle počtu tříd v jednom pracovišti (samostatné budově) zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí.

 • Jsou zohledněny druhy provozu mateřské školy:

  1. polodenní,
  2. celodenní a
  3. internátní.
 • Norma je nastavena i mateřským školám při zdravotnických zařízeních.

 • Rozhodujícím faktorem je skutečný počet hodin PPČ potřebný pro zajištění provozu mateřské školy (zohledněno i překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů).

Stanovení PHmax pro mateřské školy:

 • počet tříd školy/pracoviště = součet počtu běžných tříd a počtu speciálních tříd,

 • více pracovišť školy – výpočet PHmax zvlášť pro každé pracoviště,

 • více různých provozů – výpočet pro PHmax každý druh provozu samostatně (viz níže jednotlivé tabulky: polodenní, celodenní, internátní),

 • mateřské školy při zdravotnických zařízeních – údaje ve výkazu S 4-01 odd. III, hodnota PHmax za každou třídu MŠ tohoto zařízení = 31 hodin týdně.

Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu

Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu v mateřské škole zřizované krajem, obcí nebo svazky obcí (PHmax) představuje maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské škole k zajištění vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání financovaný ze státního rozpočtu.

 • PHmax se za mateřskou školu stanoví jako součet PHmax za každé pracoviště, které:

  1. s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí,
  2. není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani
  3. není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a
  4. při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola (dále jen “pracoviště“).
 • Jsou-li na pracovišti třídy s různým druhem provozu, stanoví se PHmax za toto pracoviště součtem PHmax stanoveným pro příslušný počet tříd daného druhu provozu.

 • PHmax se za mateřskou školu při zdravotnickém zařízení stanoví jako součet PHmax za každou třídu této školy.

 • Je-li průměrný počet dětí ve třídě mateřské školy, které byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, nižší než nejnižší počet stanovený podle § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., snižuje se stanovený PHmax připadající průměrně na každou tuto třídu poměrně podle počtu dětí, o který je skutečný počet nižší.

 • Stanovený PHmax se v případě:

  1. třídy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ a v případě
  2. třídy školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, kterým byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, snižuje o:
  3. 0,05násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 5 a méně než 6,
  4. 0,1násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 4 a méně než 5, a
  5. 0,6násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách méně než 4.
  • PHmax za každou třídu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je 31 hodin týdně.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.

PHmax pro pracoviště mateřské školy s polodenním provozem

Počet tříd pracoviště mateřské školy Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den 
od 4 do
méně než
4,5
 
4,5 včetně
do méně
než 5
 
5 včetně
do méně
než 5,5
 
5,5 včetně
do méně
než 6
 
6 včetně
do 6,5
včetně
 
1  32,5  35  37,5  40  42,5  
2  60  65  70  75  80  
3  87,5  95  102,5  110  117,5  
4  115  125  135  145  155  
5  142,5  155  167,5  180  192,5  
6  170  185  200  215  230  
7  197,5  215  232,5  250  267,5  
8  225  245  265  285  305  
9  252,5  275  297,5  320  342,5  
10  280  305  330  355  380  
11  307,5  335  362,5  390  417,5  
12  335  365  395  425  455  

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.

PHmax pro pracoviště mateřské školy s celodenním provozem

Počet tříd pracoviště mateřské školy Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den 
nad 6,5 do méně než 7 7 včetně do méně než 7,5 7,5 včetně do méně než 8 8 včetně do méně než 8,5 8,5 včetně do méně než 9 9 včetně do méně než 9,5 9,5 včetně do méně než 10 10 včetně do méně než 10,5 10,5 včetně do méně než 11 11 včetně do méně než 11,5 11,5 včetně do méně než 12 12 
1  45  47,5  50  52,5  55  57,5  60  62,5  65  67,5  70  72,5  
2  85  90  95  100  105  110  115  120  125  130  135  140  
3  125  132,5  140  147,5  150  162,5  170  177,5  185  192,5  200  207,5  
4  165  175  185  195  205  215  225  235  245  255  265  275  
5  205  217,5  230  242,5  255  267,5  280  292,5  305  317,5  330  342,5  
6  245  260  275  290  305  320  335  350  365  380  395  410  
7  285  302,5  320  337,5  355  372,5  390  407,5  425  442,5  460  477,5  
8  325  345  365  385  405  425  445  465  485  505  525  545  
9  365  387,5  410  432,5  455  477,5  500  522,5  545  567,5  590  612,5  
10  405  430  455  480  505  530  555  580  605  630  655  680  
11  445  472,5  500  527,5  555  582,5  610  637,5  665  692,5  720  747,5  
12  485  515  545  575  605  635  665  695  725  755  785  815  

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.

PHmax pro pracoviště mateřské školy s internátním provozem

Počet tříd pracoviště mateřské školy Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den 
20 včetně do méně než 20,5  20,5 včetně do méně než 21  21 včetně do méně než 21,5  21,5 včetně do méně než 22  22 včetně a více  
1  112,5  115  117,5  120  122,5  
2  225  230  235  240  245  
3  337,5  345  352,5  360  367,5  
4  450  460  470  480  490  
5  562,5  575  587,5  600  612,5  
6  675  690  705  720  735  

PHmax pro danou mateřskou školu najdeme v příslušné tabulce podle druhu provozu mateřské školy jako průsečík sloupce průměrné doby provozu pracoviště a odpovídajícího řádku ve sloupci počtu tříd pracoviště mateřské školy.

Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy (ustanovení § 2 s účinností od 1. 9. 2018)

 1. Mateřská škola má nejméně
  1. 15 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
  2. 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,
  3. 16,33 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 třídami, a
  4. 18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 4 a více třídami.
 2. Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně
  1. 13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
  2. 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami, a
  3. 16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 a více třídami.
 3. Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.
 4. Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.
 5. Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.
 6. Snížení počtu dětí podle odstavce 5 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.
 7. Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 10 ŠZ, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 3 a 5 se započítává vždy pouze 1 dítě.

Pro výpočet PH školy je nutné vycházet z nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů:

Škola / Pedagogičtí pracovníci Počet tříd v mateřské škole Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti 
1. Mateřská škola 
1.1. učitel   31  
1.2. ředitel  1 až 23 až 45 až 67 až 1011 a více  20151296  
1.3. zástupce ředitele  1 až 34 až 67 a více  252017  
1.4. ředitel mateřské školy s internátním provozem  123 až 67 až 1011 a více  16141296  
1.5. zástupce ředitele mateřské školy s internátním provozem  1 až 23 a více  2216  
1.6. ředitel mateřské školy s internátním (nepřetržitým) provozem nebo mateřské školy s internátním provozem a se speciálním pedagogickým centrem   5  

Pro stanovení výše finančních prostředků pro školu jsou rozhodné údaje vykázané ve výkazu P1c-01, a to v těchto oddílech:

 • V oddíle IVa jsou uvedeny evidenční počty učitelů mateřské školy, tj. velikost úvazků učitelů.

 • V oddíle IVb je uvedena přímá pedagogická činnost stanovená ředitelem školy jednotlivým učitelům, řediteli a zástupci ředitele v souladu s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

 • V oddíle IVc jsou pak uvedeny hodiny přímé pedagogické činnosti učitelů pevně stanovené nad rámec jejich týdenního rozsahu případně snížené o hodiny výuky nad rámec RVP.

Kontrolu správnosti údajů vykázaných v oddílech IVb a IVc lze provést tak, že součet rozsahu PPČ uvedený v oddíle IVb a počtu hodin uvedených v oddíle IVc je roven součtu průměrného počtu týdenních hodin jednotlivých učitelek/učitelů, během kterých se věnují přímé pedagogické činnosti, tj. vzdělávají děti podle RVP PV.

Do rozhodného počtu dětí v mateřské škole se nezapočítávají děti individuálně vzdělávané v rámci formy plnění povinného předškolního vzdělávání (nemají tedy vliv na koeficient naplněnosti, který je použit při stanovení výše nenárokové složky platů).

3. Financování základních škol

Novela školského zákona č. 167/2018 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odkládá zahájení nového způsobu financování regionálního školství až k 1. lednu 2020, a zároveň s ní dochází k odložení aplikovatelnosti nařízení vlády č. 123/2018 Sb. (tzv. nařízení vlády o PHmax). Pro oblast základního vzdělávání také dochází k odložení aplikovatelnosti všech ustanovení novely vyhlášky č. 48/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č. 140/2018 Sb.), tedy nového textu § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. a nových ustanovení § 7a a 7b.

Do 31. prosince 2019 se v otázce způsobu financování stejně jako v otázce počtů žáků ve školách a třídách stanovených v § 4 bude postupovat podle dosavadních právních předpisů (tj. vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 140/2018 Sb.).

Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 • upravuje pravidla pro stanovení počtu žáků ve třídě a organizace školy

 • stanoví pravidla pro nejnižší (průměrné) a nejvyšší (absolutní) počty žáků ve třídách samostatně pro různé typy škol (neúplné, úplné, při zdravotnickém zařízení, s výukou v jazyce národnostní menšiny)

 • zachovávají se

  1. současné nejnižší průměrné počty žáků ve třídě
  2. nejvyšší počet žáků ve třídě (30)
  3. nejvyšší počty žáků ve skupině (24, 30)
 • nová úprava pro "malé" úplné školy pro nejnižší počet žáků ve třídě (15)

 • nově stanoven PHmax pro přípravnou třídu a přípravný stupeň základní školy speciální

Ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb.účinná do 31. 12. 2019:

Počty žáků ve školách a třídách

§ 4

(1) Školy, s výjimkou škol uvedených v odstavcích 2 až 5, mají nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu.

(2) Škola tvořená jednou třídou prvního stupně má nejméně 10 žáků ve třídě.

(3) Škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků v průměru na 1 třídu.

(4) Škola tvořená třemi třídami prvního stupně má nejméně 14 žáků v průměru na 1 třídu.

(5) Škola tvořená čtyřmi a více třídami prvního stupně má nejméně 15 žáků v průměru na 1 třídu.

(6) Ustanovení odstavců 2 a 3 lze využít také pro stanovení nejnižšího počtu žáků v průměru na 1 třídu ve školách s jazykem národnostní menšiny (§ 14 odst. 2 ŠZ), jestliže je to pro školu s jazykem národnostní menšiny výhodnější.

(7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet podle věty první se snižuje o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první se dále snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě druhé. Postupem podle věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nejvýše o 5. Snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty druhé a třetí se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 ŠZ nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

(8) Počet žáků ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ se řídí zvláštním právním předpisem.

(9) Do průměrného počtu žáků na třídu podle odstavců 1 a 3 až 5 se nezapočítávají třídy, pro které stanoví tato vyhláška nebo jiný právní předpis snížené počty žáků z důvodu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

§ 7a

Neplatil

§ 7b

neplatil

Ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb.účinná od 1. 1. 2020:

Počty žáků ve školách a třídách

§ 4

(1) Škola tvořená pouze třídami prvního stupně má nejnižší počet žáků ve třídě v případě

a) školy tvořené jednou třídou 10

Nahrávám...
Nahrávám...