dnes je 6.6.2023

Input:

Provozní řád mateřské školy a režimová specifika vyplývající z dopadů Covid-19

7.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14
Provozní řád mateřské školy a režimová specifika vyplývající z dopadů Covid-19

Bc. Lenka Polášková

Provozní řád nenahrazuje školní řád zařízení. Provozní řád nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná se školním řádem. Návrhy a změny provozního řádu posuzuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví.

Každý Provozní řád musí mít obsahovou část zpracovanou tak, aby odpovídala režimovým požadavkům, vyplývajícím z provozu konkrétní školy.

Níže uvedená obsahová část tak je možným vzorem zpracování a nelze ji uplatňovat plošně.

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

Aktuální vývoj, spojený s dopady Covid-19, na režim a organizaci provozu mateřské školy, musí být nutně zohledněn také v dokumentaci mateřské školy. Je možné volit několik variant, jak režimová specifika zapracovat:

a) Mateřská škola zvolí variantu doplnění informací, v příloze Provozního řádu.

b) Mateřská škola aktualizuje Provozní řád.

c) Mateřská škola zvolí variantu vydáním interní směrnice:

Školy a školská zařízení (§ 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zapsaná do školského rejstříku (§ 7 odst. 6 a § 141 zákona č. 561/2004 Sb.), s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). (dále jen “zařízení pro výchovu a vzdělávání“) jsou povinny zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem. Povinnost uvedenou ve větě první má i osoba provozující v provozovně živnost, jejíž náplní je péče o děti do 3 let věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku v předškolním zařízení, soukromé škole nebo zařízení sloužícím odbornému vzdělávání dětí a mladistvých, nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení a dále poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, pokud se jedná o dětskou skupinu nad 12 dětí. Režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe, režim stravování včetně pitného režimu upraví zařízení pro výchovu a vzdělávání v provozním řádu. K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

Vzor

Obsahová část provozního řádu

Předmět vymezení:

  • Mateřská škola.

I. Údaje o zařízení

Sídlo mateřské školy:

Telefon:

IČO:

Odpovědná osoba:

Zřizovatel školy:

II. Popis zařízení:

Typ zařízení: Zařízení s celodenním režimem.

Kapacita

Počet zapsaných dětí:

Počet tříd:

Počet dětí ve třídách:

Věkové složení jednotlivých tříd:

Provozní doba mateřské školy:

Od do

Podmínky pro provoz

Bližší specifikace je uvedena ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění uvedených právních předpisů je součástí příloh tohoto řádu.

Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity

Komentář: Zde se specifikuje využívání, například školní zahrady pro veřejnost. Nebo například poskytování doplňkových služeb, stravování pro cizí strávníky apod.

POZOR: Stravování cizích strávníků – doplňková činnost zařízení školního stravování musí zohledňovat aktuální nařízení Krajské hygienické stanice. Ta může režimové požadavky upravovat nařízeními, vyplývajícími z aktuálního vývoje epidemiologické situace, v daném kraji.

III. Režimové požadavky

Režim dne mateřské školy je e z organizačních důvodů školy stanoven rámcově. Tedy je specifický pro každou třídu, respektuje věkové složení a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. Učitelky jsou povinny svoji výchovně vzdělávací práci přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je respektováno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidné části třídy /herny/ a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Nástup dětí do mateřské školy je do ......ve ......., do ........ . Po tomto čase se mateřská škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Pozdější příchod dítěte po uvedených časech zákonní zástupci dětí včas nahlásí svojí třídní učitelce. Zákonný zástupce je povinen dítě učitelce předat osobně. Při nástupu dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání je uplatňován adaptační režim, jehož součástí je maximální individuální přístup k dětem. Adaptační program je součástí přílohy provozního řádu.

Režimové požadavky mohou být ovlivněny aktuálním vývojem, spojeným s Covid-19. Režimové požadavky ovlivňují:

1) Nařízení Vlády České republiky.

2) Nařízení Ministerstva zdravotnictví.

3) Nařízení, na lokální úrovni, vydaná příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Pokud se významným způsobem režimové požadavky dotýkají zákonných zástupců dětí, jsou informování prostřednictvím – doplňte jak-.

Hra

Spontánní hry probíhají od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí. Didakticky cílené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či frontální práce dětí pod vedením učitelky, vychází z potřeb a zájmů dětí.

Hračky a další didaktické pomůcky

Všechny hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití /3 – 7 let/. Hračky pro 3 leté děti jsou v každé třídě uloženy na vyhrazeném místě. Hračky jsou udržovány v čistotě, jsou uklízečkou pravidelně omývány /kočárky, panenky, kontejnery/. Celkovou desinfekci hraček, stavebnic, nádobíčka a kontejnerů provádí učitelky dle potřeby, nejméně 1x za pololetí.

V případě zhoršené epidemiologické situace realizuje mateřská škola celkovou dezinfekci častěji: - uveďte jak často a kým-.

Pokud dochází na základě doporučení Krajské hygienické stanice ke karanténním opatřením: Dezinfekce je provedena, pokud ji orgán státního zdravotního dozoru požaduje.

Pohybové aktivity a pobyt venku

Pohybové aktivity probíhají denně. Zdravotně zaměřené cvičení /vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení při hudbě, s náčiním/, průběžně, během dne pohybové chvilky, průběžně během dne dostatečné zařazování pohybu – při spontánních hrách a pobytu venku. Pobyt venku probíhá dopoledne 2 hodiny, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí /dle počasí/. V letních měsících se všechny činnosti přesouvají co nejvíce do exteriéru, od ranních hodin jsou využívány letní terasy. Na školní zahradě jsou činnosti organizovány v průběhu celého dne na stinných místech, děti nejsou vystavovány přímému slunečnímu záření. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti, při inverzi, při nevhodných, rozptylových podmínkách. V době letních dnů, kdy teploty přesahují +30°C je pobyt venku organizován v ranních hodinách, po té pobyt na terasách, nebo ve třídách, kde je i v těchto dnech příznivé mikroklima. Pobyt venku se realizuje s maximálním využitím školní zahrady celoročně, dle výchovných záměrů jsou organizovány vycházky po okolí. Využívány jsou spontánní a řízené činnosti, převážně s pozorovacím cílem a pohybovými aktivitami.

Otužování je ve škole realizováno podle možností a zdravotního stavu dětí. Spočívá v pravidelném větrání tříd, dostatečném pobytu dětí venku, v létě se realizují hry s vodou, v zimě hry ve sněhu, učitelky dbají denně na přiměřené oblékání dětí při pobytu venku.

V průběhu celého dne je prováděno větrání vnitřních prostor mateřské školy. Pravidelné větrání zajišťuje – doplňte konkrétní osobu či osoby-.

Zohledněna musí být aktuální epidemiologická situace, klimatické podmínky, povětrnostní podmínky a stav ovzduší.

Provozní řád školní zahrady, s podrobnými informacemi o údržbě, je součástí příloh tohoto řádu.

Odpočinek

Odpočinkové aktivity vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě odpočívají všechny děti, přibližně 20 minut. Při poslechu čtené, nebo vyprávěné pohádky, při poslechu relaxační hudby, dětem s nižší potřebou spánku je po té nabídnuta klidná aktivita.

Při klidových aktivitách nevyužíváme sledování PC, ani televize.

Děti odpočívají na připravených lehátkách. Tyto denně připravuje provozní zaměstnanec, uklízečka či školnice. Vždy se dbá na proklepání a řádné vyvětrání lůžkovin a pyžam při přípravě před odpočinkem dětí i při úklidu po odpočinku.

Výměna lůžkovin se provádí 1x za 21 dní, ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned. Ložní prádlo a ručníky pere uklízečka v prádelně mateřské školy. Při zhoršené epidemiologické situaci dochází k častější výměně ložního prádla a ručníků – doplňte jak často dochází k výměně-. Prádlo je práno při teplotě, nad 60 stupňů.

Vždy v pátek si děti odnáší svá pyžama domů a každý rodič sám zajišťuje jejich vyprání.

Použité ložní a osobní prádlo se nesmí třídit v ubytovací části. Použité ložní a osobní prádlo se nesmí třídit v ubytovací části. Použité ložní prádlo nesmí být pokládáno na plochy, na kterých si hrají děti, nebo se jich dotýkají. Provozní zaměstnanec připraví nádobu či prostředek k tomu určený, například igelitový pytel, do kterého použité ložní prádlo pokládá a odnáší do prostor určených ke skladování použitého a znečištěného prádla.

V tomto prostoru nesmí být skladováno čisté ložní prádlo či ručníky.

Znečištěné prádlo se uzavírá před praním do plastových pytlů, do kterých je při výměně provozní zaměstnanci ihned umísťují. Při manipulaci nedochází ke kontaktu prádla s koberci ve třídě. Tyto pytle se uzavřené přenáší do prádelny mateřské školy. Vyprané a vyžehlené prádlo je uloženo ve skříních k tomu určených. Praní, žehlení a správné uskladnění prádla zajišťuje pověřený, provozní zaměstnanec

Stravování

Stravování probíhá v souladu § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění.

Dětem je vydána strava bezprostředně po její přípravě, jsou dodržovány požadované intervaly mezi jídly. Ranní přesnídávky a odpolední svačiny jsou připraveny kuchařkou na servírovacím vozíku ve výdejně pokrmů. Při zhoršené epidemiologické situaci dbají provozní zaměstnanci na pokyny vedení mateřské školy a dodržování hygienických zásad spojených s šířením epidemiologicky závažné choroby. Servírovací vozík poté přiveze do třídy, kde dětem svačiny připraví na servírovacích táccích. Připraví také hrnky s nápojem. Při manipulaci je vždy kuchařka řádně ustrojena a používá jednorázové rukavice.

Tácky i hrnky si přebírají děti, a odnesou na své místo. Po jídle tácek i hrnek či sklenici děti odnesou na servírovací

Nahrávám...
Nahrávám...