dnes je 15.4.2024

Input:

Přítomnost pedagogických pracovníků na pracovišti v době uzavření škol z důvodu ohrožení koronavirem

27.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.20
Přítomnost pedagogických pracovníků na pracovišti v době uzavření škol z důvodu ohrožení koronavirem

Mgr. Marika Kropíková

V souvislosti s uzavřením škol pro žáky je přítomnost pedagogů ve škole možná a dle MŠMT se zákaz přítomnosti škole na pedagogy nevztahuje, zároveň vláda vydala silné doporučení pro tzv. homeoffice. V návaznosti na toto doporučení pracuje mnoho pedagogů z domova.

Přímá pedagogická činnost

 • Podstatným znakem přímé pedagogické činnosti je přímé působení na vzdělávaného (§ 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění, dále jen "zákon č. 563/2004 Sb."). To znamená, že pedagogický pracovník a žák jsou fyzicky přítomni v nějakém určeném prostoru, přičemž nelze vyloučit ani možnost fyzické přítomnosti formou využití informačních technologií.

 • Pedagogický pracovník vykonává přímou pedagogickou činnost v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě a v rámci sjednaného místa výkonu práce na pracovišti určeném zaměstnavatelem. Pedagogický pracovník si může určit sám místo výkonu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, nemůže si určit místo výkonu přímé pedagogické činnosti (ustanovení § 22a odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb.).

 • Ustanovení § 106 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění (dále jen "zákoník práce" nebo "ZP"): "Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popř. život nebo zdraví jiných osob." (Nutnost vyhodnotit, zda je naplněno.)

 • Ustanovení § 38 odst. 1 ZP: zaměstnavatel má právo (a současně povinnost) přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy a zaměstnanec je povinný podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

 • V ustanovení § 317 zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnanec vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje.

Dle názoru autorky z výše uvedeného vyplývá:

 • Na zaměstnance školy se zákaz přítomnosti ve školách nevztahuje (názor MŠMT).

 • Zaměstnavatel má právo přidělovat zaměstnanci práci, která spočívá v osobní účasti na pracovišti.

 • V rámci opatření: brát v potaz celkovou mimořádnou situaci, vyžadovat přítomnost zaměstnance pouze v nezbytných případech a v ostatních případech zadat práci, kterou může zaměstnanec vykonávat v místě bydliště.

 • Povinnost zaměstnavatele: zajistit ochranné prostředky, pokud je zaměstnanec přítomen na pracovišti.

 • Pedagogický pracovník nemůže vykonávat přímou pedagogickou činnost jako tzv. homeworking, homeoffice. Výkon přímé pedagogické činnosti, který musí probíhat v přesně stanovenou dobu určenou ředitelem školy, však vylučuje možnost, aby si zaměstnanec pracovní dobu (a proto i dobu konání přímé pedagogické činnosti) rozvrhoval sám.

 • Výkon přímé pedagogické činnosti a jeho způsob určuje ředitel školy, vždy se jedná o bezprostřední působení pedagogického pracovníka na vzdělávané v jednom prostoru a je možné i formou dálkových přístupů.

 • Místo výkonu práce musí být definováno jednoznačně, v místě určeném v pracovní smlouvě a v rámci sjednaného místa výkonu práce na pracovišti určeném zaměstnavatelem (kontrola pracovní smlouvy, vydání směrnice ŘŠ). Pedagogický pracovník si nemůže místo výkonu přímé pedagogické činnosti určit sám.

 • Výkon přímé pedagogické činnosti musí probíhat v ředitelem školy přesně stanovenou dobu, pedagogický pracovník si ji nemůže určit sám, může ji navrhnout tak, aby reflektovala možnosti vzdělávaných, případně jejich zákonných zástupců, ředitel školy musí být o této skutečnosti informován. Mimo jiné i z důvodu povinnosti ředitele školy kontrolovat a evidovat pracovní dobu pedagogického pracovníka a vzhledem k jeho  povinnosti vykonávat tzv. hospitační činnost.

 • Určení výkonu přímé pedagogické činnosti musí být v souladu s formou vzdělávání (denní).

 • Uzavření škol pro žáky z důvodu nebezpečí koronavirem nezahrnuje překážku na straně zaměstnavatele při výkonu práce. Stále probíhá výkon přímé pedagogické činnosti a tzv. nepřímé pedagogické činnosti.

Organizace vzdělávání od 25. května 2020

 • Osobní přítomnost žáků 1. stupně je možná a záleží na dobrovolnosti jejich zákonných zástupců, zda dítě bude řádně docházet do školy.

 • Dále probíhá vzdělávání pro všechny žáky školy ve všech vzdělávacích oborech (vyučovacích předmětech).

 • Žáci fyzicky přítomní ve škole se vzdělávají dle pokynů vyučujících v daném předmětu pod dohledem pedagogického pracovníka se stejným obsahem vzdělávání jako žáci (zápisy do třídních knih), kteří nejsou fyzicky přítomní ve škole, a probíhá u nich tzv. distanční vzdělávání.

 • Tzv. dohledovou činnost nad žáky, kteří jsou fyzicky přítomni ve škole, a dohled nad plněním obsahu vzdělávání zadaného vyučujícím mohou vykonávat všichni pedagogičtí pracovníci školy – asistent pedagoga, vychovatel školní družiny, pedagogičtí pracovníci, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost formou vyučování na dálku (učitelé tělesné výchovy, výtvarné výchovy, pracovních činností).

 • Je zachován počet hodin přímé pedagogické činnosti dle pracovní smlouvy u jednotlivých pedagogických pracovníků.

Časté dotazy související s otevřením škol pro žáky 1. stupně a názor autorky:

Může odmítnout pedagogický pracovník nastoupit k výkonu práce do školy?

Ne, nemůže. Školy nebyly uzavřeny pro pedagogické pracovníky, školní rok nebyl ukončen, ředitel školy je povinen

Nahrávám...
Nahrávám...