dnes je 27.3.2023

Input:

Připravované změny v zákoně o pedagogických pracovnících

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.1.1
Připravované změny v zákoně o pedagogických pracovnících

JUDr. Hana Poláková

K posledním změnám zákona č. 563/2004 Sb. došlo v roce 2015. Dotkly se zejména problematiky odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Je rok 2020 a ministerstvo plánuje novelu, která opět cílí a odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků. Podívejme se na připravované změny jednotlivě, zejména z pohledu ředitelek mateřských škol.

Některé změny jsou naprosto formálního charakteru a nic podstatného pro nás neřeší. Například se přepisuje a jinak formátuje ustanovení § 1, které vyjmenovává předmět a rozsah úpravy zákona o pedagogických pracovnících. V ustanovení § 3 se pojem "způsobilý k právním úkonům" nahrazuje pojmem "svéprávný", který již od roku 2012 používá nový občanský zákoník.

Prokazování znalosti českého jazyka

První podstatnou změnou je prokazování znalosti českého jazyka – jednoho z předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka. Znalost českého jazyka nemusí prokazovat pedagogický pracovník, který získal odbornou kvalifikaci v českém jazyce, který bude působit ve škole s jiným vyučovacím jazykem než českým, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jednotlivou zkoušku, která odpovídá svým obsahem a formou zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Dále nemusí prokazovat znalost českého jazyka osoba, která vyučuje cizí jazyk nebo konverzaci v cizím jazyce nebo která vyučuje předmět v cizím jazyce na výjimku danou ministerstvem. Novinkou je zejména určení minimální úrovně znalosti, kterou musí uchazeč o pedagogickou profesi prokázat. Pokud by chtěl působit v mateřské škole, na prvním a druhém stupni základní školy, ve střední škole jako učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů, pak je vyžadována minimálně úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V ostatních případech je postačující úroveň B2.

Odborná kvalifikace pro MŠ

Podstatnou novinkou pro mateřské školy je, že za splnění podmínky odborné kvalifikace bude považováno i vysokoškolské studium v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy. Do přijetí této novely si museli absolventi tohoto studia doplnit vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou se zaměřením na přípravu učitelů mateřské školy. Na druhou stranu vysokoškolsky magistersky vzdělaná učitelka mateřské školy by mohla jako kvalifikovaná pracovat na prvním stupni základní školy pouze pokud si doplní vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou se zaměřením na přípravu učitelů prvního stupně základní školy.

Zásadní změny v posuzování odborné kvalifikace připravuje ministerstvo zavedením společných způsobů získávání odborné kvalifikace učitele druhého stupně ZŠ a učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy. Do přijetí změny platí, že učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy je kvalifikovaný i pro druhý stupeň základní školy, ne však naopak. Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů na druhém stupni základní školy není kvalifikovaný pro výuku na střední škole s výjimkou nižšího stupně víceletého gymnázia. K narovnání by mělo dojít právě přijetím novely.

V případě středních škol bude zákon o pedagogických pracovnících samostatně upravovat odbornou kvalifikaci učitele odborných předmětů střední školy, učitele praktického vyučování, učitele odborného výcviku. Ministerstvo řeší nedostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků na základních a středních školách novým § 9a. Podle něho může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace absolventovi akreditovaného magisterského studijního programu za splněný nejdéle na tři roky – týká se učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy. Evidujeme i zásadní nedostatek kvalifikovaných učitelů odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku. I těm, pokud doloží souvislou praxi v oboru nejméně 5 let, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace za splněný nejdéle 3 roky od zahájení pedagogické činnosti. Novela zákona přináší i změny v odborné kvalifikaci vychovatele a pedagoga volného času.

Odborná kvalifikace asistenta pedagoga

Mateřské školy by mohla zajímat změna týkající se odborné kvalifikace asistenta pedagoga. Kvalifikaci získá asistent pedagoga vysokoškolským studiem

Nahrávám...
Nahrávám...