dnes je 6.6.2023

Input:

Přijetí dítěte do MŠ a vzor odvolání zákonného zástupce v případě nepřijetí dítěte

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2
Přijetí dítěte do MŠ a vzor odvolání zákonného zástupce v případě nepřijetí dítěte

Bc. Lenka Polášková

Vzor

Problematiku přijetí dítěte do mateřské školy komplexně v § 34 odst. 1 až odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ

  • Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které byly zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, probíhá ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  • Ředitelka/ředitel musí respektovat v procesu přijímání dítěte zásady a cíle vzdělávání dle § 2 školského zákona (bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu...zdravotního stavu).

  • Zohledněny musí být také speciální vzdělávací potřeby dítěte.

  • Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy proto musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád., ve znění pozdějších předpisů.

  • Náležitosti rozhodnutí ve správním řízení upravuje § 68 odst. 1 správního řádu, kterými jsou: výroková část, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.

  • Odůvodnění je nedílnou a velmi důležitou součástí rozhodnutí.

  • Odůvodnění musí zahrnovat výsledky řízení a uvádět, jaké skutečnosti byly podkladem pro vydání rozhodnutí.

  • Ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu konkretizuje, že ředitelé v odůvodnění se uvedou důvody výroku.

  • Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí, k předškolnímu vzdělávání by mělo obsahovat zejména informace o volné kapacitě mateřské školy, počtu podaných žádostí, počtu přijatých dětí, nebo kritériích k přijetí dítěte.

  • Chybějící nebo nedostatečné odůvodnění (např. odůvodnění spočívající pouze v konstatování, že dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů nebo rozhodnutí, které obsahuje jen odkaz na příslušná ustanovení právních předpisů), je pohledem legislativního rámce nepřezkoumatelné a tudíž nerelevantní. Takové rozhodnutí bude s nejvyšší pravděpodobností v odvolacím řízení

Nahrávám...
Nahrávám...